Strona główna

Spółka celowa

Powrót

Spółka Celowa Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu Sp. z o.o.

Aktem notarialnym z dnia 7 sierpnia 2014 roku Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, działając w oparciu o art. 86a Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, zawiązał spółkę celową.

Celem Spółki jest wdrażanie w przedsiębiorstwach rozwiązań bazujących na wynikach badań naukowych zrealizowanych w Uczelni, oferowanie usług eksperckich dla podmiotów zewnętrznych, a także prowadzenie badań zleconych przez przedsiębiorstwa, służących rozwiązaniu określonych problemów rynkowych, technologicznych i zarządczych.

Organami Spółki są: Zgromadzenie Wspólników, Zarząd i Rada Nadzorcza. Kadencja Członków Zarządu wynosi 3 lata, a Rady Nadzorczej 4 lata.

Rada Nadzorcza:
  • dr hab. Sławomir Kalinowski, prof. nadzw. UEP (Przewodniczący)
  • dr hab. Małgorzata Bartosik-Purgat, prof. nadzw. UEP
  • dr hab. Jarosław Kubiak, prof. nadzw. UEP

Zarząd:
  • dr inż. Jakub Jasiczak (Prezes)

Model biznesowy Spółki

Zgodnie z przyjętymi założeniami biznesowymi, w pierwszym okresie działalności Spółka funkcjonować będzie na zasadach CENTRUM USŁUG. W modelu tym Spółka pozyskuje projekty w biznesie (w odpowiedzi na zapytanie ze strony przedsiębiorców oraz sama inicjując kontakt), tworzy zespoły, a następnie koordynuje i rozlicza prace. Projekty mają charakter doradczy i badawczo-wdrożeniowy, a w ich realizacji kluczową rolę odgrywa know-how pracowników naukowych i studentów Uczelni.

Działalność w ramach powyższego modelu pozwoli Spółce na budowę pozycji rynkowej oraz gromadzenie doświadczeń niezbędnych do przejścia w model KREATORA IP, którego celem jest budowanie ekosystemu innowacji i wartości. W modelu tym Spółka angażuje się w tworzenie spółek odpryskowych dla pracowników naukowych i studentów, tworzy giełdę inwestycyjną dla absolwentów i partnerów biznesowych, współtworzy z firmami lokalnymi centra badawczo-rozwojowe, angażuje się jako konsorcjant w projekty badawcze ze środków publicznych oraz współpracuje z kadrą naukową w zakresie wyznaczania przyszłościowych kierunków badań.

Powrót