19 września 2020

Dorobek naukowy Pracowników Katedry

Katedra Zarządzania i Analizy Zasobów Przedsiębiorstwa


  • Sytuacja finansowa wnioskodawcy oraz jej prognoza. W: Fundusze Unii Europejskiej. 2004/1
  • The Use of the Internet in the Management of Small and Medium-Sized Enterprises in Poland in Comparison with the Member Countries of the European Union
  • Wiążąca interpretacja prawa podatkowego
  • Ulga na złe długi : jak odzyskać podatek Vat za nieściągalne należności
  • Wojtkowiak, G., 2015, Pomiar i kontroling kadr. Zbiór zadań, I, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
  • Skowron-Mielnik, B., 2001, Zarządzanie czasem pracy w przedsiębiorstwie. Podstawy elastycznego kształtowania czasu pracy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
  • Mizgajska, H., 2002, Aktywność innowacyjna polskich małych i średnich przedsiębiorstw w procesie integracji z Unią Europejską, wyd. 1, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
  • Skowron-Mielnik, B., 2003, Zarządzanie czasem pracy w przedsiębiorstwie. Podstawy elastycznego kształtowania czasu pracy - wydanie drugie zmienione 2003, wyd. drugie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
  • Sobolewski, H., 2011, Determinanty i procedury przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych. Dwie dekady prywatyzacji., wyd. pierwsze, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
  • Skowron-Mielnik, B., 2012, Elastyczna organizacja pracy w przedsiębiorstwie, wyd. pierwsze, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
  • Nowak, D., 2012, Zarządzanie międzyorganizacyjnymi relacjami kooperacyjnymi w przedsiębiorstwach przemysłowych, wyd. pierwsze, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.
  • Mizgajska, H., 2013, Aktywność innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce - zmiany i uwarunkowania, wyd. pierwsze, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
  • Sipińska-Gołembska, E., Bentyn, Z., Gołembski, M., 2017, Logistyka usług, wyd. 1, Polskie Wydawnictwo Naukowe (PWN), Warszawa.
  • Kampioni-Zawadka, M., 2018, Employer branding na polskim rynku pracy, Zakład Graficzny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu , Poznań.
  • Gabrusewicz, W., Hamrol, M., Kurtys, E., Sobolewski, H., 1998, Analiza wartości jako narzędzie optymalizacji kosztów własnych przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
  • Nowak, D., Wściubiak, Ł., Przybył, M., 2011, Wybrane aspekty finansowania innowacji organizacyjnych, wyd. pierwsze, InAltum, Kraków.
  • Mizgajska, H., 2010, Wstęp w: Hanna Mizgajska (red.), Problemy innowacyjności przedsiębiorstw produkcyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań, s. 5-7.
  • Przybył, M., Wściubiak, Ł., Nowak, D., 2011, w: Wybrane aspekty finansowania innowacji organizacyjnych, InAltum, Kraków, s. 92.
  • Nowak, D., 2014, Wstęp. w: Dariusz Nowak (red.), Wybrane problemy współpracy i współdziałania przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, Kalisz, s. 5-6.
  • Skowron-Mielnik, B., 2014, Wprowadzenie w: Beata Skowron-Mielnik (red.), Studia Oeconomica Posnaniensia, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań, s. 3-5.
  • Nowak, D., Sobolewski, H., 2016, w: Dariusz Nowak, Henryk Sobolewski (red.), Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu 2016/2 - Restrukturyzacja i jej rola w strategii zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 261.
  • Skowron-Mielnik, B., 2000, Podstawy kształtowania elastycznej organizacji czasu pracy we współczesnych przedsiębiorstwach, Organizacja i Kierowanie / Organization and Management, 2 (100), s. ..
  • Skowron-Mielnik, B., 2000, Czas pracy w przedsiębiorstwach polskich - wyniki badań, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 2, s. 92-120.
  • Glinkowski, C., Nowak, D., 2001, Elementy strategii przedsiębiorstw łożysk tocznych w aspekcie globalizacji i procesów dostosowawczych do Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Organizacja i Zarządzanie, 14, s. 100-107.
  • Robaszkiewicz, K., 2001, Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na przykładzie województwa wielkopolskiegi, Biuletyn Ośrodka Badawczo Rozwojowego Maszyn dla Przetwórstwa Płodów Rolnych w Pleszewie, 2(15), s. 119-124.
  • Robaszkiewicz, K., 2001, Stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości w regionach w procesie integracji europejskiej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Organizacja i Zarządzanie, 14, s. 154-160.
  • Skowron-Mielnik, B., 2002, Przesłanki elastyczności pracy, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 20, s. 110-122.
  • Mizgajska, H., 2002, Szanse i bariery rozwoju przedsiębiorczości kobiet w Polsce, Biuletyn dla Małych i Średnich Firm Euro Info, 10(49), s. 4-6.
  • Robaszkiewicz, K., 2002, Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w regionach w procesie integracji europejskiej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) we Wrocławiu, 941, s. 154-160.
  • Skowron-Mielnik, B., 2003, Współczesne tendencje w zarządzaniu czasem pracy, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 33, s. 10.
  • Robaszkiewicz, K., 2003, Kształtowanie się bezrobocia w Kaliszu i możliwości jego ograniczenia, Rocznik Kaliski, XXIX, s. 113-128.
  • Glinkowski, C., Nowak, D., 2003, Znaczenie przedsiębiorczości samorządu lokalnego w rozwoju gospodarczym gminy na przykładzie podpoznańskich gmin, Zeszyt Naukowy - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu. Prace Naukowe Instytutu Zarządzania Biznesem., 4, s. 75-83.
  • Glinkowski, C., Nowak, D., 2004, Przedsiębiorczość samorządu w pozyskiwaniu inwestorów zewnętrznych gminy i bezposrednich inwestycji zagranicznych na przykładzie gminy Tarnowo Podgórne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Zagadnienia Ekonomiki Przemysłu, 1, s. 264-273.
  • Mizgajska, H., 2004, Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Wielkopolsce w latach 1992-2000, Gospodarka Narodowa, 1-2, s. 53-70.
  • Glinkowski, C., Nowak, D., 2004, Wpływ otoczenia zewnętrznego na funkcjonowanie przedsiębiorstwa handlowego w okresie kryzysu, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 50, s. 220-229.
  • Skowron-Mielnik, B., 2004, Aspołeczny wymiar zarządzania, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 48, s. 73-82.
  • Skowron-Mielnik, B., 2004, Narzędzia wspomagania innowacyjności pracowników, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) we Wrocławiu, 1045, s. 478-485.
  • Mizgajska, H., 2004, Szanse i ograniczenia w rozwoju przedsiębiorczości kobiet w Polsce, Gospodarka Narodowa, 7-8, s. 36-50.
  • Sobolewski, H., 2004, Własność w strategii funkcjonowania przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej (WSB) w Poznaniu, 17, s. 185-210.
  • Wojtkowiak, G., 2004, Pozytywny wymiar upadłości, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 48, s. 170-181.
  • Gołembski, M., 2004, Przyczynek do dyskusji o społecznych konsekwencjach odchudzonego zarządzania, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 48, s. 182-187.
  • Bober, P., 2004, Wpływ informacji finansowej na strategię inwestycyjną wybranych przedsiębiorstw przemysły meblarskiego, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej (WSB) w Poznaniu, 17, s. 211-237.
  • Mizgajska, H., 2005, Aktywność innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw w Wielkopolsce na tle kraju, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 57, s. 195-214.
  • Mizgajska, H., 2005, Internet w zarządzaniu małą i średnią firmą w Wielkopolse, Gospodarka Narodowa, 4, s. 37-51.
  • Sobolewski, H., Bober, P., 2005, Determinanty polityki zarządzania majątkiem na przykładzie przedsiębiorstw przemysłu meblarskiego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) we Wrocławiu, 1061, s. 32-46.
  • Glinkowski, C., Nowak, D., 2005, Czynniki wpływające na efektywność gospodarowania małych przedsiębiorstew działających na rynku dóbr przemysłowych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) we Wrocławiu, 1061, s. 107-115.
  • Sobolewski, H., 2005, Ilościowa analiza przekształceń własnościowych okresie transformacji ustrojowej w Polsce, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej (WSB) w Poznaniu, 18, s. 87-101.
  • Bober, P., 2005, Jak rozliczyć otrzymaną licencję?, Rachunkowość Finansowa i Audyt, 11, s. 12-13.
  • Bober, P., 2005, Opodatkowanie umowy pożyczki udzielonej spółce z o.o. przez osobę fizyczną; Jak udokumentować obniżenie ceny towaru wskutek jego zniszczenia, Jak rozliczyć zakup samochodu na kredyt; W jaki sposób zaewidencjonować fakturę korygującą wartość budynku; Jak prawidłowo ewidencjonować grunty będące środkami trwałymi., Rachunkowość Finansowa i Audyt, 11, s. 17, 21-27.
  • Bober, P., 2005, Jak rozliczać inwestycje w TBS, Rachunkowość Finansowa i Audyt, 10, s. 13-14.
  • Bober, P., 2005, W jaki sposób należy zaksięgować pożyczkę od udziałowca w spółce, Rachunkowość Finansowa i Audyt, 10, s. 16-17.
  • Bober, P., 2005, Noty obciążeniowe w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, Rachunkowość Finansowa i Audyt, 10, s. 25.
  • Bober, P., 2005, W jaki sposób wycenić nieodpłatnie otrzymany sprzęt dla celów szkoleniowych, Rachunkowość Finansowa i Audyt, 9, s. 21.
  • Bober, P., 2005, Jak zaksięgować przejęty dług, Rachunkowość Finansowa i Audyt, 9, s. 22.
  • Bober, P., 2005, Jak regulować zobowiązania wobec ZUS, Rachunkowość Finansowa i Audyt, 9, s. 24.
  • Bober, P., 2005, Po jakim kursie księgować przewalutowania, Rachunkowość Finansowa i Audyt, 9, s. 26-27.
  • Bober, P., 2005, Jak powinna przebiegać ewidencja darowizny rzeczowej, Rachunkowość Finansowa i Audyt, 9, s. 27-28.
  • Bober, P., 2005, Audyt i kontrola funduszy unijnych w przedsiębiorstwie, Serwis F-K Finansowo-Księgowy, 46-47, s. 55-57.
  • Mizgajska, H., 2006, Aktywność innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw w Wielkopolsce w latach 2001-2004., Gospodarka Narodowa, 5-6, s. 53-73.
  • Kuik, M., Skowron-Mielnik, B., 2006, Praktyczny wymiar projektowania struktur organizacyjnych, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 79, s. 50-61.
  • Skowron-Mielnik, B., 2006, Elastyczny czas pracy z perspektywy małych i średnich przedsiębiorstw, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 81, s. 480-487.
  • Sobolewski, H., 2006, Uwarunkowania powszechnej prywatyzacji w procesie przekształceń własnościowych, Zarządzanie i Finanse / Journal of Management and Finance - poprzedni tytuł : Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 1, s. 451-462.
  • Sobolewski, H., 2006, Transformacja gospodarcza a rozwój największych firm w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, 434, s. 173-181.
  • Wojtkowiak, G., 2006, Przestępstwa gospodarcze na przykładzie upadłości przedsiębiorstw, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 79, s. 167-175.
  • Wojtkowiak, G., 2006, Możliwości zastosowania analizy systemowej w rozwiązywaniu problemów upadłości, Studia Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2, s. 278-288.
  • Wojtkowiak, G., 2006, Ograniczenia w zastosowaniu wiedzy o zarządzaniu w upadłości, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 81, s. 616-621.
  • Gołembski, M., 2006, Z badań nad czynnikami warunkującymi wykorzystanie czasu pracy, Studia Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2, s. 172-181.
  • Gołembski, M., 2006, Niejednoznaczność w definiowaniu zarządzania czasem pracy, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 81, s. 168-175.
  • Gołembski, M., 2006, Rola zarządzania czasem w osiąganiu efektywności przedsiębiorstw, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 79, s. 152-166.
  • Skowron-Mielnik, B., 2007, Kierunki zmian w organizacji pracy kierowniczej, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 88, s. 140-149.
  • Buksiński, T., Mizgajska, H., 2007, Zastosowanie kontrolingu w małych i średnich przedsiębiorstwach na przykładzie firm z Wielkopolski, Prace Naukowe Katedry Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem Politechniki Gdańskiej, VI, s. 19-34.
  • Ławniczak, M., Mizgajska, H., 2007, Wpływ wybranych cech zarządzającego na wykorzystanie źródeł i instrumentów wspierania małych i srednich przedsiębiorstw z Wielkopolski, Prace Naukowe Katedry Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem Politechniki Gdańskiej, VI, s. 199-210.
  • Mizgajska, H., 2007, Wpływ edukacji na sposób zarządzania firmą przez kobiety na przykładzie Wielkopolski, Przegląd Organizacji, 11, s. 33-36.
  • Borowiak, J., Glinkowski, C., Nowak, D., 2007, Partnerstwo publiczno - prywatne. Studium przypadku PEC S.A. Kalisz, Zeszyt Naukowy - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu. Prace Naukowe Instytutu Zarządzania Biznesem., 11, s. 37-50.
  • Skowron-Mielnik, B., 2007, Wyznaczniki sukcesu organizacji w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Zarządzanie i Finanse / Journal of Management and Finance - poprzedni tytuł : Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 1, s. 195-202.
  • Sobolewski, H., 2007, Terytorialne zróżnicowanie przekształceń własnościowych a poziom bezrobocia, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, 455, s. 619-627.
  • Bober, P., Kalupa, Ł., 2007, Strategie gospodarowania majątkiem małych i średnich przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej (WSB) w Poznaniu, 20, s. 25-43.
  • Skowron-Mielnik, B., 2008, Zmiany w organizacji pracy - między racjonalnością ekonomiczną a odpowiedzialnością społeczną, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 105, s. 122-132.
  • Wojtkowiak, G., 2008, Upadłość: strategiczne myślenie o zmianie radykalnej, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 105, s. 196-203.
  • Skowron-Mielnik, B., 2008, Job sharing - nowe możliwości organizowania pracy?, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 5, s. 37-54.
  • Mizgajska, H., 2008, Specyfika sposobu zarządzania przedsiebiorstwem przez kobiety na przykładzie Wielkopolski, Organizacja i Kierowanie / Organization and Management, 3, s. 83-93.
  • Sobolewski, H., 2008, Struktura własnościowa a rozwój przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) we Wrocławiu, 9(1209, s. 254–264.
  • Sobolewski, H., 2008, Informacje ekonomiczne przy podejmowaniu decyzji w małych i średnich przedsiębiorstwach, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 515, s. 313-321.
  • Wściubiak, Ł., 2008, Rola małych i średnich przedsiębiorstw sektora wysokiej techniki (high-tech) w gospodarce polskiej, Studia Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 3, s. 70-79.
  • Gołembski, M., 2008, Ewolucja znaczenia zarządzania czasem pracy w przedsiębiorstwach, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 105, s. 188-195.
  • Bober, P., 2008, Strategie gospodarowania zasobami przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 515, s. 469-478.
  • Bober, P., 2008, Determinanty efektywności gospodarowania przedsiębiorstw działu produkcji mebli w latach 1994-2007, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) we Wrocławiu, 9(1209, s. 19-26.
  • Skowron-Mielnik, B., 2009, Efektywność pracy - próba uporządkowania pojęcia, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 1, s. 31-44.
  • Sobolewski, H., 2009, Regionalna wrażliwość na zmiany systemowe w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 533, s. 399-408.
  • Nowak, D., 2009, Zaufanie w kooperacji przemysłowej, Zarządzanie i Finanse / Journal of Management and Finance - poprzedni tytuł : Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 3/2, s. 247-258.
  • Skowron-Mielnik, B., 2009, Organizacja pracy w perspektywie aktywizacji zawodowej osób starszych, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 129, s. 509-516.
  • Sobolewski, H., 2009, Przemiany gospodarcze a bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 578, s. 365-375.
  • Wojtkowiak, G., 2009, Pracownicy w procesie upadłości przedsiębiorstwa, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 1, s. 67-76.
  • Wojtkowiak, G., 2009, Strategia wyjścia w praktyce, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 129, s. 637-642.
  • Wściubiak, Ł., 2009, Powiązania ze środowiskiem naukowo-badawczym zaawansowanych technologicznie firm produkcyjnych z sektora MSP na przykładzie województw wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego, Studia Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 7, s. 171-180.
  • Gołembski, M., 2009, Indywidualne podejście jako współczesny trend w motywowaniu pracowników, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 129, s. 206-212.
  • Gołembski, M., 2009, Rozwiązania w zakresie czasu pracy jako narzędzie motywowania pracowników, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 1, s. 96-102.
  • Bober, P., 2009, Wycena wartości małego przedsiębiorstwa dla potrzeb rozliczeń między właścicielami, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 534, s. 23-37.
  • Bober, P., 2009, Wpływ źródeł finansowania na efektywność przedsięwzięć inwestycyjnych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 577, s. 173-179.
  • Nowak, D., 2010, Innowacyjność przedsiębiorstw w kooperacji przemysłowej, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 131, s. 81-96.
  • Mizgajska, H., 2010, Zmiany aktywności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw po akcesji do Unii Europejskiej na przykładzie Wielkopolski, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 131, s. 9-26.
  • Skowron-Mielnik, B., 2010, Elastyczna organizacja pracy, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 148, s. 116-140.
  • Wojtkowiak, G., 2010, Downsizing w praktyce polskich przedsiębiorstw, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 148, s. 172-180.
  • Wściubiak, Ł., 2010, Bariery innowacyjności małych i średnich firm wysokiej technologii w województwach wielkopolskim i kujawsko-pomorskim, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 131, s. 97-110.
  • Wściubiak, Ł., 2010, Ochrona patentowa w działalności innowacyjnej zaawansowanych technologicznie firm produkcyjnych sektora MSP na przykładzie województw wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego, Studia Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 9, s. 199-207.
  • Gołembski, M., 2010, Upełnomocnianie (empowerment) jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 148, s. 37-43.
  • Nowak, D., 2010, Bariery rozwoju powiązań kooperacyjnych w ocenie polskich przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 634, s. 289-302.
  • Wściubiak, Ł., Komorowski, J., Mizgajska, H., 2010, Kapitał ludzki a aktywność innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw o zróżnicowanym zaawansowaniu technologicznym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 634, s. 143-158.
  • Bober, P., 2010, Znaczenie informacji w procesie wyceny przedsiębiorstw sektora MSP, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 634, s. 23-37.
  • Sobolewski, H., 2010, Przemiany gospodarcze, wartość przedsiębiorstwa a kryzys gospodarczy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 635, s. 415-426.
  • Sobczak, K., Przybyła, M., 2010, Crowdsourcing - zbiorowa mądrość e-społeczeństwa, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 8, s. 75-84.
  • Sobczak, K., Przybyła, M., 2010, Outsourcing - wytrych menedżera, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 148, s. 99-115.
  • Sobolewski, H., 2010, Finansowanie obejmowania akcji prywatyzowanych przedsiębiorstw w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 586, s. 201-210.
  • Mizgajska, H., 2010, Rola Państwowych Gospodarstw Rolnych we wprowadzaniu nowości, Rocznik Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, 27, s. 348-362.
  • Nowak, D., 2011, Wartość przedsiębiorstwa w procesie kooperacji w świetle badań empirycznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 37, s. 871-882.
  • Sobolewski, H., 2011, Analiza relacji napływu inwestycji zagranicznych i tempa przemian własnościowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 640, s. 165-174.
  • Chęciński, S., 2011, ISTOTA ORAZ METODY POMIARU EFEKTYWNOŚCI GOSPODAROWANIA W PRZEDSIĘBIORSTWIE, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 37, s. 27-35.
  • Nowak, D., 2011, Causes of conflict in inter-organizational relations, Visnik. Ekonomiczni nauki, 4, s. 135-138.
  • Bober, P., 2011, Wycena know-how wnoszonego aportem do spółki kapitałowej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 37, s. 691-700.
  • Gołembski, M., 2011, Zarządzanie rozwojem pracowników jako element budowania przewagi rynkowej przedsiębiorstwa, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 171, s. 105-114.
  • Skowron-Mielnik, B., 2011, Strategiczne konsekwencje zmian w modelach pracy, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 171, s. 355-364.
  • Wojtkowiak, G., 2011, WPŁYW UREGULOWAŃ PRAWNYCH NA WYBÓR STRATEGII WYJŚCIA, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 169, s. 321-330.
  • Sobolewski, H., 2011, Zarządzanie własnością a inwestycje zagraniczne, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 189, s. 162-173.
  • Nowak, D., 2011, Przedsiębiorczość małych przedsiębiorstw w procesie kooperacji, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 193, s. 45-62.
  • Sobolewski, H., 2011, Rozwój przedsiębiorstw sektora prywatnego i jego wpływ na zmiany tempa wzrostu produktu krajowego brutto, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 193, s. 81-97.
  • Skowron-Mielnik, B., 2011, Nowe modele pracy w rozwoju organizacyjnym małych i średnich przedsiębiorstw, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 193, s. 135-151.
  • Mizgajska, H., 2011, Kwalifikacje jako czynnik przedsiębiorczości kobiet i rozwoju firm, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 193, s. 28-44.
  • Wściubiak, Ł., 2011, Stan i perspektywy rozwoju przedsiębiorczości technologicznej w Polsce, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 193, s. 63-77.
  • Mizgajska, H., Płóciennik, D., 2011, Influence of the social-demographic features on women's motivation to set up their own business, Journal of Intercultural Management, 2, s. 259-274.
  • Wściubiak, Ł., 2011, Uwarunkowania i bariery współpracy pomiędzy środowiskami nauki i biznesu w Polsce, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (Akademii Ekonomicznej) w Katowicach, 80, s. 23-30.
  • Gołembski, M., 2011, Oceny pracownicze w małych i średnich przedsiębiorstwach - współczesne trendy i kierunki rozwoju, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 193, s. 152-162.
  • Wojtkowiak, G., 2011, Bariery "Wyjścia" i ich wpływ na rozwój przedsiębiorstw, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 193, s. 163-174.
  • Nowak, D., 2011, Działalność outsourcingowa przedsiębiorstw w badaniach empirycznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 685, s. 117-131.
  • Sobolewski, H., 2011, Restrukturyzacja własnościowa a poziom przychodów budżetowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 686, s. 729-740.
  • Bober, P., 2011, Ryzyko gospodarcze w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 686, s. 615-627.
  • Chęciński, S., 2011, Analiza wpływu przekształceń własnościowych na rozwój województwa wielkopolskiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 686, s. 629-640.
  • Skowron-Mielnik, B., 2011, Strategic factors affecting flexible work model development, Organizacja i Kierowanie / Organization and Management, 5, s. 125-137.
  • Szajkowska, K., 2011, Źródła finansowania majątku w średnich przedsiębiorstwach, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 193, s. 122-134.
  • Szajkowska, K., 2011, Struktura finansowa podmiotów gospodarczych w Polsce w latach 2004-2009, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 686, s. 537-548.
  • Przybyła, M., Przybyła, M., 2011, Rodzinny charakter biznesu, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XII (7), s. 258-266.
  • Nowak, D., 2012, Obszary i kierunki rozwoju współczesnego outsourcingu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 690, s. 467-477.
  • Adamek, M., Sobolewski, H., 2012, Zarządzanie usługami komunalnymi w gminie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 689, s. 540-549.
  • Bober, P., Chęciński, S., 2012, Kryzys gospodarczy a rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 690, s. 291-302.
  • Gołembski, M., 2012, Motywowanie pracowników w mikro i małych przedsiębiorstwach - teoria, praktyka i współczesne trendy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 695, s. 32-40.
  • Mizgajska, H., Wściubiak, Ł., 2012, Uwarunkowania współpracy małych i średnich przedsiębiorstw ze środowiskiem naukowo-badawczym w Polsce, MANAGEMENT, 1, s. 709-722.
  • Chęciński, S., 2012, Wykorzystanie metod prywatyzacji w procesie przekształceń własnościowych w Polsce, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 267, s. 109-119.
  • Nowak, D., 2012, Małe i średnie przedsiębiorstwa w procesie kooperacji - wyniki badań empirycznych., Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 267, s. 141-152.
  • Sobolewski, H., 2012, Struktura kapitału właścicielskiego a wartość przedsiębiorstwa, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 262, s. 19-28.
  • Gołembski, M., 2012, Systemowe ujęcie zarządzania komunikacją - teoria i praktyka przedsiębiorstw, MANAGEMENT, 1, s. 600-609.
  • Bober, P., 2012, Kreatywna księgowość a ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 262, s. 93-102.
  • Skowron-Mielnik, B., 2012, Założenia modelowania elastycznej organizacji pracy, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) we Wrocławiu, 248, s. 107-117.
  • Kampioni, M., 2012, Wpływ dyskryminacji płciowej na bezrobocie kobiet w Polsce, Czasopismo "Ekonomia i Zarządzanie", lipiec, s. 9-13.
  • Przybyła, M., 2012, Rola więzi rodzinnych w procesie zatrudniania pracowników w przedsiębiorstwach rodzinnych, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 116, s. 139-150.
  • Skowron-Mielnik, B., 2012, Nowe obszary badawcze w zarządzaniu zasobami ludzkimi - nauka i praktyka, Współczesne Zarządzanie / Contemporary Management Quarterly, 3, s. 97-105.
  • Nowak, D., 2012, Ocena i pomiar relacji w międzyorganizacyjnej kooperacji, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) we Wrocławiu, 261, s. 263-280.
  • Sobolewski, H., 2012, Wybrane aspekty strukturalne alokacji własności prywatyzowanych przedsiębiorstw, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) we Wrocławiu, 262, s. 341-355.
  • Nowak, D., 2012, Wpływ współpracy i współdziałania na wybrane obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa - wyniki badań, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 736, s. 683-706.
  • Sobolewski, H., 2012, Zmiany w strukturze własnościowej kapitału a wartość przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 736, s. 477-490.
  • Wojtkowiak, G., Gołembski, M., 2012, Znaczenie pomiaru kapitału ludzkiego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 737, s. 37-56.
  • Skowron-Mielnik, B., Gołembski, M., 2013, Shared Service Centers as a tool for organizing flexible personal function in an Enterprise, e-Journal „Dialogue”, 1, s. 37-46.
  • Nowak, D., Gołembski, M., 2013, Stan i kierunki rozwoju faktoringu w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 766, s. 359-370.
  • Nowak, D., 2013, Cooperation in the areas of empirical researches, Visnik. Ekonomiczni nauki, 8, s. 39-42.
  • Bober, P., 2013, Controlling as a tool for effective business management, Visnik. Ekonomiczni nauki, 8, s. 204-207.
  • Bober, P., 2013, Przesłanki ogłoszenia upadłości w perspektywie prawnej i finansowej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 761, s. 393-401.
  • Nowak, D., Gołembski, M., 2013, Kilka refleksji nad pojęciem kooperacji, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 278, s. 185-196.
  • Sobolewski, H., Wojtkowiak, G., 2013, Ocena efektywności działań prywatyzacyjnych przez pryzmat strategii wyjścia, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 59, s. 679-689.
  • Wojtkowiak, G., 2013, Exit strategy - an option not only in recession, Visnik. Ekonomiczni nauki, 8, s. 87-90.
  • Wojtkowiak, G., 2013, Znaczenie utrzymania potencjału ludzkiego w procesie upadłości układowej, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej: Organizacja i Zarządzanie, 51, s. 275-284.
  • Gołembski, M., 2013, HR Biznes Partner jako współczesne rozwiązanie w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej: Organizacja i Zarządzanie, 51, s. 99-109.
  • Gołembski, M., Wojtkowiak, G., 2013, Znaczenie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 278, s. 173-184.
  • Gołembski, M., Skowron-Mielnik, B., 2013, Corporate social responsibility (CSR) in small and medium-sized enterprises - the results of empirical research, Visnik. Ekonomiczni nauki, 8, s. 162-165.
  • Wojtkowiak, G., 2013, Wartość likwidacyjna jako czynnik kształtujący decyzje strategiczne., Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 761, s. 157-167.
  • Kampioni-Zawadka, M., 2013, Wykorzystanie działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu w budowaniu wizerunku przedsiębiorstwa jako dobrego pracodawcy., Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 19, s. 129-143.
  • Skowron-Mielnik, B., 2013, Zarządzanie zasobami ludzkimi w kontekście wyzwań demograficznych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) we Wrocławiu, 277, s. 61-69.
  • Gołembski, M., 2013, Uwarunkowania wdrażania koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w małych i średnich przedsiębiorstwach, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 282, s. 107-115.
  • Nowak, D., 2013, Industrial cooperation and their influence on the enterprises acting, Problems of Foreign Economic Relations Development and Attraction of Foreign Investments: Regional Aspect / Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект, 1, s. 280-285.
  • Wściubiak, Ł., 2013, Bariery współpracy nauki i biznesu w Polsce - spojrzenie z perspektywy małych i średnich przedsiębiorstw wysokich technologii, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej (WSB) w Poznaniu, 5, s. 107-122.
  • Nowak, D., 2013, Determinanty doboru i selekcji dostawców w przedsiębiorstwach przemysłowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 786, s. 373-384.
  • Sobolewski, H., Bober, P., 2013, Touroperatorzy w Polsce a wartość przedsiębiorstw turystycznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 786, s. 427-435.
  • Bober, P., 2013, Zarządzanie wartością touroperatora w warunkach kryzysu ekonomicznego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 786, s. 317-326.
  • Nowak, D., 2014, Analysis and evaluation of the company image in the B2B market, Problems of Foreign Economic Relations Development and Attraction of Foreign Investments: Regional Aspect / Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект, 1, s. 264-269.
  • Bober, P., 2014, Economic Risk Enterprises Of The Tourism Sector, Problems of Foreign Economic Relations Development and Attraction of Foreign Investments: Regional Aspect / Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект, 1, s. 32-36.
  • Nowak, D., 2014, Rola i znaczenie kredytu kupieckiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 65, s. 815-827.
  • Sobolewski, H., Wojtkowiak, G., 2014, Podejmowanie decyzji dezinwestycyjnych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 803, s. 171-183.
  • Wściubiak, Ł., 2014, Rola funduszy unijnych w finansowaniu działalności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw wysokich technologii w Polsce, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2(300), s. 297-307.
  • Bober, P., 2014, Analiza zmian na polskim rynku touroperatorów i pośredników turystycznych w latach 2007-2013, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 65, s. 27-36.
  • Wojtkowiak, G., 2014, Efekty ekonomiczne wycofania spółek z giełdy, Marketing i Rynek, 5, s. 697-704.
  • Gołembski, M., 2014, Stan obecny i przesłanki rozwoju zarządzania funkcją personalną we współczesnych przedsiębiorstwach, Marketing i Rynek, 5, s. 987-992, CD.
  • Kampioni-Zawadka, M., 2014, Zarządzanie talentami we współczesnej organizacji, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) we Wrocławiu, 349, s. 140-151.
  • Mizgajska, H., 2014, Kwalifikacje właścicieli oraz sposób finansowania małych firm rodzinnych i nierodzinnych w Wielkopolsce. Podobieństwa i różnice, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XV (z.7), s. 31-41.
  • Nowak, D., 2014, Collaboration and interdependancy in the process of creation of small company competitive position, Visnik. Ekonomiczni nauki, 9, s. 291-295.
  • Marcinkowski, B., 2014, Creation of the competitive position, and international activities. Case study of Terravita LTD, Visnik. Ekonomiczni nauki, 9, s. 286-291.
  • Skowron-Mielnik, B., 2014, Zrównoważony rozwój potencjału kadrowego organizacji, Organizacja i Kierowanie / Organization and Management, 1A/159, s. 205-214.
  • Wściubiak, Ł., 2014, Przedsiębiorczość jako odpowiedź na narastającą turbulencję otoczenia współczesnych przedsiębiorstw, Przedsiębiorczość - Edukacja, 10, s. 47-58.
  • Kampioni-Zawadka, M., 2014, Wykorzystanie mediów społecznościowych w rekrutacji pracowników i ich wpływ na budowanie wizerunku atrakcyjnego pracodawcy., Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 9(270), s. 61-80.
  • Dąbrowski, J., 2014, Koncepcja kluczowej umiejętności menadżerów jako odpowiedź na wyzwania współczesnego zarządzania., Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 9(270), s. 43-60.
  • Wullert, P., 2014, Wsparcie matek na polskim rynku pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka z perspektywy samorządu lokalnego, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 9(270), s. 192-205.
  • Wojtkowiak, G., 2014, Downsizing kadrowy jako efekt zwiększania elastyczności zatrudnienia , Studia Oeconomica Posnaniensia, 2 (9) (270), s. 175-191.
  • Skowron-Mielnik, B., 2014, Budowanie zaangażowania pracowników w proces doskonalenia przedsiębiorstwa z wykorzystaniem employer brandingu, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) we Wrocławiu, 358, s. 25-38.
  • Skowron-Mielnik, B., 2014, Ruchomy czas pracy - możliwości wykorzystania w aktualnych uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 9(270), s. 129-148.
  • Bober, P., 2015, Granice ryzyka gospodarczego - studium przypadku, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 854, s. 363-372.
  • Bober, P., Sobolewski, H., 2015, Ubezpieczenie w zarządzaniu ryzykiem w działalności touroperatora, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 854, s. 253-264.
  • Nowak, D., 2015, Zapobieganie notorycznym opóźnieniom w płatnościach w małych przedsiębiorstwach, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 854, s. 75-86.
  • Wściubiak, Ł., 2015, Patenty jako instrument marketingowy innowacyjnych przedsiębiorstw, Logistyka, 2, s. 1382-1386.
  • Nowak, D., 2015, The impact of cooperation on the behavior of entrepreneurial business, Visnik. Ekonomiczni nauki, 10, s. 256-261.
  • Marcinkowski, B., 2015, The selection of suppliers in the process of cooperation, Visnik. Ekonomiczni nauki, 10, s. 246-251.
  • Narojczyk, S., 2015, Types of industrial cooperation in the Pol-Mak General Partnership, Visnik. Ekonomiczni nauki, 10, s. 251-255.
  • Wściubiak, Ł., 2015, Działalność patentowa firm rodzinnych - wybrane problemy badawcze w świetle literatury przedmiotu, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XVI (7), s. 253-266.
  • Nowak, D., 2015, Bariery rozwoju relacji kooperacyjnych, Problemy Zarządzania, 1 (50) t. 1, s. 47-67.
  • Kampioni-Zawadka, M., 2015, Zarządzanie talentami a budowanie wizerunku atrakcyjnego pracodawcy w przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej (WSB) w Poznaniu, 3, s. 49-62.
  • Chęciński, S., 2015, Źródła finansowania inwestycji w polskich przedsiębiorstwach, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 855, s. 397-408.
  • Gołembski, M., 2015, Parametryzacja funkcji personalnej jako narzędzie zarządzania ryzykiem kadrowym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 855, s. 523-532.
  • Skowron-Mielnik, B., Kampioni-Zawadka, M., 2015, Jak skutecznie budować markę pracodawcy, czyli employer branding w pigułce…, Portal hrstandard.pl, 07.2015, s. ..
  • Gołembski, M., 2015, Designing the human resource function at micro- and small enterprises, Actual Problems of Economics, 10(172), s. 295-303.
  • Wściubiak, Ł., 2015, Innowacyjność przedsiębiorstw jako warunek rozwoju społeczno-gospodarczego w okresie zawirowań makroekonomicznych. Przykład małych i średnich przedsiębiorstw wysokich technologii w Polsce, Przedsiębiorczość - Edukacja, 11, s. 218-231.
  • Sobolewski, H., Chęciński, S., 2015, Decyzje inwestycyjne w procesie restrukturyzacji mikroprzedsiębiorstw, Przegląd Organizacji, 9, s. 26-33.
  • Skowron-Mielnik, B., Bor, M., 2015, Generacyjne uwarunkowania retencji pracowników w kontekście elastyczności organizacji, współautorka, Management Forum, 3, s. 44-45.
  • Skowron-Mielnik, B., Kampioni-Zawadka, M., 2015, Employer branding w placówce opieki medycznej. Czy to wyjdzie pacjentowi na zdrowie?, Medical Maestro Magazine, 11, s. 1518-1520.
  • Wojtkowiak, G., 2015, Rola elastyczności w zarządzaniu przedsiębiorstem budowlanym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 855, s. 321-332.
  • Bober, P., Bodył, B., 2016, Economic risk vs tourism sector development – an example of tour operator enterprises, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej (WSB) w Poznaniu, 66/1, s. 11-22.
  • Wściubiak, Ł., 2016, Selected aspects of patent protection in small and medium-sized enterprises: a literature review, Science. Business. Society, 3, s. 47-49.
  • Skowron-Mielnik, B., Sawulska, S., 2016, Coworking – analiza zjawiska i oferty rynkowej, Marketing i Rynek, 3, s. 835-849, CD.
  • Wojtkowiak, G., 2016, Wzorst wydajności pracy jako przyczyna zmniejszania skali zatrudnienia, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 2, s. 155-168.
  • Nowak, D., 2016, Determinanty rozwoju kredytu kupieckiego - wyniki badań , Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 1/2016 (79), s. 913-924.
  • Wściubiak, Ł., 2016, Formy współpracy małych i średnich przedsiębiorstw wysokich technologii w Polsce ze środowiskiem naukowym - wpływ charakterystyki przedsiębiorstwa oraz jego działalności, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 2, s. 113-134.
  • Wściubiak, Ł., 2016, Ochrona własności intelektualnej w działalności małych i średnich przedsiębiorstw high-tech w Polsce, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XVII (4) cz. I, s. 367-382.
  • Wściubiak, Ł., 2016, The Impact of European Integration on Innovativeness of the Polish Economy, Visnik. Ekonomiczni nauki, 11, s. 102-109.
  • Nowak, D., 2016, Sources of competences of industrial enterprises, Visnik. Ekonomiczni nauki, 11, s. 205-213.
  • Wojtkowiak, G., Sobolewski, H., 2016, Wybrane problemy zarządzania finansami w instytucjach płatniczych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 1/2016 (79), s. 841-850.
  • Gołembski, M., Wojtkowiak, G., 2016, Obszary i wykorzystanie kontrolingu kadrowego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 1/2016 (79), s. 927-936.
  • Nowak, D., 2016, Kilka refleksji nad pojęciem kluczowych kompetencji, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 2, s. 9-25.
  • Nowak, D., Sobolewski, H., 2016, Architektura kluczowych kompetencji - analiza wybranych modeli, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 2, s. 26-51.
  • Nowak, D., Wojtkowiak, G., 2016, Identyfikacja i ocena kluczowych kompetencji w przedsiębiorstwach przemysłowych - wyniki badań, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 2, s. 52-69.
  • Skowron-Mielnik, B., Gołembski, M., Wojtkowiak, G., 2016, Parametrization of the Personnel Function – Possibilities and Limitations, International Conference on Marketing and Business Development, 2 (1), s. 172-179.
  • Wojtkowiak, G., 2016, Dylematy decyzyjne zarządów przedsiębiorstw pracowniczych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) we Wrocławiu, 420, s. 411-421.
  • Wściubiak, Ł., Mizgajska, H., 2016, The impact of entrepreneur eductional attainment and professional experience on the the innovation activity of SMEs: the case of the Wielkopolska region., Studia Oeconomica Posnaniensia, 4 (5), s. 69-84.
  • Gołembski, M., Wojtkowiak, G., 2016, Znaczenie ryzyka kadrowego w realizacji funkcji personalnej w przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria : Organizacja i Zarządzanie, 88, s. 127-137.
  • Skowron-Mielnik, B., Dąbrowski, J., 2016, Kompetencje wyróżniające pracowników określanych jako talenty., Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) we Wrocławiu, 430, s. 265-276.
  • Skowron-Mielnik, B., 2016, Paradoks efektywności pracy - między budowaniem zaangażowania a wypaleniem zawodowym., Nauki o Zarządzaniu. Management Sciences, 2 (27), s. 151-163.
  • Skowron-Mielnik, B., Wojtkowiak, G., 2016, Formy zatrudnienia - analiza elastyczności pracowników, Organizacja i Kierowanie / Organization and Management, 3 (173), s. 81-98.
  • Nowak, D., 2016, Ryzyko w relacjach biznesowych przedsiębiorstw przemysłowych działających w Polsce - wyniki badań, Przegląd Organizacji, 10, s. 36-42.
  • Wściubiak, Ł., 2016, System patentowy a wyzwania inteligentnego rozwoju: implikacje dla polityki innowacyjnej i praktyki gospodarczej, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (Akademii Ekonomicznej) w Katowicach, 276, s. 37-46.
  • Chęciński, S., 2016, Etapy przedinwestycyjnej fazy procesu inwestycyjnego w polskich przedsiębiorostwach - wyniki badań empirycznych, Studia Oeconomica Posnaniensia, 4 (2), s. 169-192.
  • Wściubiak, Ł., 2016, Ochrona patentowa jako instrument strategiczny w działalności współczesnych przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, 3 (22), s. 237-247.
  • Wściubiak, Ł., 2016, Bariery działalności patentowej małych i średnich przedsiębiorstw high-tech w Polsce, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 3, s. 437-449.
  • Gołembski, M., Sobański, P., Wojtkowiak, G., 2016, Employee Motivations in Maintaining Occupational Health and Safety (OHS) Compliance: Research on Nine Construction Firms in Poland., Global Management Journal, 8, s. 94-100.
  • Skowron-Mielnik, B., Bądzio, M., 2016, Interim management jako forma doskonalenia biznesowego I zawodowego, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria : Organizacja i Zarządzanie, 97, s. 449-460.
  • Sobolewski, H., Wściubiak, Ł., 2017, Innowacje a wyniki przedsiębiorstwa: wybrane aspekty badawcze, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 1 (85), s. 445-453.
  • Nowak, D., Przybylski, W., 2017, Faktoring jako narzędzie wspomagające zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie - studium przypadku, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 1 (85), s. 141-152.
  • Wściubiak, Ł., 2017, What patent data tells us about Polish-Ukrainian technological cooperation?, Visnik. Ekonomiczni nauki, 12 t. 1, s. 166-173.
  • Nowak, D., Martirosyan, G., 2017, Предпринимательство Армян в Польше – предварительные задачи , Visnik. Ekonomiczni nauki, 12 t. 1, s. 299-309.
  • Wściubiak, Ł., 2017, Działalność innowacyjna firm rodzinnych - perspektywa współpracy międzyorganizacyjnej, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XVIII (6) cz. II, s. 375-387.
  • Nowak, D., 2017, Kluczowe czynniki sukcesu przedsięwzięć kooperacyjnych z perspektywy małych przedsiębiorstw., Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XVIII (6) cz. III, s. 253-266.
  • Wściubiak, Ł., 2017, Rola praw własności intelektualnej w świetle koncepcji otwartych innowacji, Studia i Prace WNEIZ US, 48 (3), s. 73-82.
  • Nowak, D., 2017, Determinanty sukcesu przedsięwzięć kooperacyjnych, Studia i Prace WNEIZ US, 48 (3), s. 319-331.
  • Nowak, D., Sobolewski, H., 2017, Czynniki stymulujące i destymulujące aktywność innowacyjną przedsiębiorstw - wyniki badań, Studia i Prace WNEIZ US, 48 (3), s. 179-191.
  • Nowak, D., 2017, Determinants of the development of inter-organizational relations, Business Management, 3, s. 25-45.
  • Gołembski, M., 2017, The Development of eHR within the Transformational Dimension of HR Functions in Businesses Operating in Poland - Benefits and Threats, Journal of Business Management & Economics , 5 (11), s. 13-17.
  • Nowak, D., 2017, Детерминанти определящи развитието на междуорганизационните взаимоотношения, Business Management, 3, s. 25-45.
  • Nowak, D., 2017, Formy współdziałania przedsiębiorstw w kooperacji przemysłowej, Studia i Prace WNEIZ US, 50 (3), s. 85-94.
  • Nowak, D., Górczyński, S., 2018, Kredyt kupiecki w badaniach jakościowych, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 1 (91), s. 205-217.
  • Marcinkowski, B., Sobolewski, H., 2018, Specyfika międzyorganizacyjnych relacji kooperacyjnych, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 1 (91), s. 353–363.
  • Marcinkowski, B., Sobolewski, H., 2017, Zarządzanie ryzykiem w praktyce gospodarczej, Studia i Prace WNEIZ US, 50 (3), s. 143-154.
  • Nowak, D., 2018, The core competences of Polish industrial enterprises , Business Management, 1, s. 23-43.
  • Nowak, D., 2018, Oсновни компетенции на полските индустриални предприятия, Business Management, 1, s. 24-46.
  • Marcinkowski, B., 2018, Strategie współpracy z kooperantami biernymi, Studia i Prace WNEIZ US, 52 (2), s. 331-340.
  • Nowak, D., 2018, Kluczowe kompetencje firm rodzinnych , Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XIX (7) cz. I, s. 275-290.
  • Wściubiak, Ł., 2018, Kreowanie innowacji przez firmy rodzinne w Polsce w świetle analizy danych patentowych, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XIX (7) cz. II, s. 233-248.
  • Marcinkowski, B., 2018, Ryzyko kooperacji międzyorganizacyjnej - perspektywa małych przedsiębiorstw, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XIX (7) cz. II, s. 261-273.
  • Nowak, D., 2018, Wpływ współpracy na aktywność innowacyjną MŚP, Studia i Prace WNEIZ US, 52 (2), s. 255-265.
  • Wściubiak, Ł., 2018, Badania patentowe w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce, Studia i Prace WNEIZ US, 52 (2), s. 531-541.
  • Mizgajska, H., Wściubiak, Ł., 2018, Uwarunkowania aktywności innowacyjnej wielkopolskich MŚP w okresie przejścia do czwartej rewolucji przemysłowej, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 32 (3), s. 26-37.
  • Barboukov, A., Marcinkowski, B., 2018, The role of funeral director, Business Management, 3, s. 61-70.
  • Wojtkowiak, G., 2018, Profits or Employment: Priorities of Future Managers, International Journal of Sustainable Entrepreneurship and Corporate Social Responsibility (IJSECSR), 3(2), s. 18-31.
  • Nowak, D., 1998, Opportunities and Threats of Privatised Companies from the Ball Bearing Branch under the Period of Transformation in Poland, From Plant to market. Selected problems of the transition, s. 102-110.
  • Glinkowski, C., Nowak, D., 1999, Analiza finansowania dóbr inwestcyjnych tworzonych dla rynku nieruchomości w przedsiębiorstwie budowy domów jednorodzinnych, Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, s. 363-375.
  • Nowak, D., 1999, Rynkowe skutki restrukturyzacji przedsiebiorstw branży łożysk tocznych, Uwarunkowania konkurencyjności restrukturyzowanych przedsiebiorstw w Europie Środkowo - Wschodniej, s. 193-204.
  • Sobolewski, H., 1999, Restrukturyzacja majątku i wpływ na strukturę kapitału w przedsiebiorstwie, Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, s. 193-200.
  • Nowak, D., Glinkowski, C., 2000, Restrukturyzacja sieci dystrybucji łozysk tocznych oraz jej ocena w świetle przeprowadzonych badań, s. 245-260.
  • Sobolewski, H., 2000, Finansowanie przemian strukturalnych majątku przedsiębiorstwa, s. 705-715.
  • Nowak, D., 2001, Development of distribution net of antifriction bearings branch in the light of polls reserch, s. 303-308.
  • Skowron-Mielnik, B., 2002, Restrukturyzacja kadrowa przez uelastycznienie pracy, s. 11.
  • Mizgajska, H., 2002, The use of the Internet in the management of small and medium sized enterprises in Poland in comparison with the member countries of the European Union, s. 20.
  • Mizgajska, H., 2003, Innovation activity of small and medium -size enterprises in Wielkopolska rwgion in the years 1992-2000, s. 18.
  • Mizgajska, H., 2003, Zmiany aktywności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw w Wielkopolsce w latach 1992-2000., s. 20.
  • Polaczek, R., Sobolewski, H., 2004, Zarządzanie i finansowanie przemianami strukturalnymi majątku przedsiębiorstw sektora piwowarskiego w Polsce, Zarządzanie finansami : finansowanie przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. 2004. Tom 1 i 2, s. 321-330.
  • Glinkowski, C., Nowak, D., 2004, Kredyt bankowy i kupiecki jako zewnętrzne źródła finansowania małych przedsiębiorstw, Zarządzanie finansami : finansowanie przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. 2004. Tom 1 i 2, s. 63-71.
  • Mizgajska, H., 2004, Opportunities and barriers to the development of female enterprenurship in Poland, 34th EISB Conference in Turku, s. na płycie CD.
  • Mizgajska, H., 2004, Zastosowanie internetu w zarządzaniu małą i średnią firmą na przykładzie Wielkopolski, 31 Światowy Kongres Small Businessu, Warszawa 2004, s. płyta CD.
  • Mizgajska, H., 2004, Aktywność innowacyjna małych i średnich przedsiębiorczość w Wielkopolsce w latach 1998-2001, ENTIME 2004, s. na płycie CD.
  • Sobolewski, H., Bober, P., 2004, Determinanty polityki zarządzania majątkiem na przykładzie przedsiębiorstw przemysłu meblarskiego, s. 19-34.
  • Sobolewski, H., 2005, Poziom dochodów budżetowych z prywatyzacji a jej tempo i formy przekształceń, Zarządzanie Finansami : biznes, bankowość i finanse na rynkach wschodzących. 2005, s. 247-256.
  • Sobolewski, H., 2005, Zmiany tempa transformacji gospodarki polskiej i jej wpływ na rozmiary bezrobocia, Analiza finansowa jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem, s. 402-421.
  • Mizgajska, H., 2005, Use of the Internet in the management of SMEs Case study of Wielkopolska, Entrepreneurship, Competitiveness and Local Development, s. 169-170.
  • Mizgajska, H., Ławniczak, M., 2005, Ocena wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw w Wielkopolsce w latach 2002- 2004., ENTIME 2005 : przedsiębiorstwa we współczesnej gospodarce - szanse i zagrożenia, CD, 21 s..
  • Wojtkowiak, G., 2005, Contribution to discussion on the problems of management in bankruptcy, Economy in its theory and practice : problems, solutions, cases. Proceedings of Lubniewice 2003 and Lubniewice 2004. 2005, s. 98-106.
  • Mizgajska, H., 2006, Factors Influencing Innovativeness in Small and Medium Enterprises in Wielkopolska in 2001-2004, 51 International Council for Small Business (ICSB) : unique solutions for unigue environments, s. płyta CD.
  • Mizgajska, H., Ławniczak, M., 2006, Wpływ wybranych cech zarządzającego na wykorzystanie źródeł i instrumentów wspierania małych i średnich przedsiębiorstw z Wielkopolski, ENTIME 2006 - Enterprises in Modern Economy, CD, 12 s..
  • Sobolewski, H., 2006, Transformacja ustrojowa i jej wpływ na gospodarkę Polski, Efektywność źródłem bogactwa narodów, s. 143-154.
  • Sobolewski, H., 2006, Analiza efektywności procesu transformacji gospodarczej, Zarządzanie finansami : inwestycje i wycena przedsiębiorstw. 2006, s. 583-590.
  • Sobolewski, H., Sabuhoro, A., 2006, Finansowe narzędzia identyfikacji symptomów zagrożenia upadłością w rozpatrywanych przedsiębiorstwach przemysłu lekkiego, Zarządzanie finansami : inwestycje i wycena przedsiębiorstw. 2006, s. 413-422.
  • Buksiński, T., Mizgajska, H., 2006, Zastosowanie controllingu w małych i średnich przedsiębiorstwach na przykładzie firm z Wielkopolski, ENTIME 2006 - Enterprises in Modern Economy, s. 10 na CD.
  • Bober, P., 2006, Efektywność gospodarowania majątkiem na przykładzie wybranych przedsiębiorstw branży meblarskiej, Efektywność źródłem bogactwa narodów, s. 17-32.
  • Mizgajska, H., 2007, Wpływ edukacji na motywy i ograniczenia przedsiębiorczości kobiet na przykładzie Wielkopolski, Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna : materiały z ogólnopolskiej konferencji "Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna" zorganizowanej 19 czerwca 2007 roku w AE w Katowicach., s. 59-66.
  • Mizgajska, H., 2007, Conditions Determinining Success/Failure of Entrepreneneurship in Wielkoplska, 37th EISB Conference, s. 17 CD.
  • Wojtkowiak, G., 2007, Upadłość jako przykład twórczej destrukcji, Zarządzanie rozwojem organizacji, s. 190-197.
  • Nowak, D., 2008, Wybór dostawcy w kooperacji przemysłowej., Ukraina w XXI st., problemi ta pjerspjektiwi socjalno-ekonomicznogo razwitku, s. 236-243.
  • Mizgajska, H., 2008, The Unique Character of Managing Enterprises by Women in Poland, Adwancing Small Buisness and Entreprenuership from Research to Results, s. 12.
  • Nowak, D., 2008, Cooperation of enterprises in the market economy., Modernizacja na ikonomikata - makroekonomiczeski, finansowi i socjalni aspekti, s. 314-326.
  • Mizgajska, H., 2009, Changes in Innovation Activity of small and medium- sized Enterprises after Poland's Joining the UE. Example of Wielkopolska, The Dynamism of Small Business : Theory, Practice and Policy : Abstract Book, s. 166.
  • Nowak, D., 2010, Shortcomings of small company development, Horizon 2020 to Economic Knowledge and Businesses Vol. II, s. 239-253.
  • Nowak, D., 2010, Motyw współpracy polskich przedsiębiorstw z partnerem zagranicznym, Problemy i perspektywy społeczno - ekonomicznego rozwoju Ukrainy w XXI wieku, s. 172-177.
  • Nowak, D., 2010, The barriers of small firm development, 2010 Soweto International Conference on Entrepreneurship & Development – Transforming Townships into Economic Powerhouse, s. 1-15.
  • Mizgajska, H., 2010, Factors influencing women entrepreneurship in regions of low professional activity on the example of Poland, 2010 Soweto International Conference on Entrepreneurship & Development – Transforming Townships into Economic Powerhouse, s. 12.
  • Wściubiak, Ł., Mizgajska, H., 2011, Collaboration with science as a source of innovation for SME in Poland, Paper Session, Workshops and Special Meetings, s. 202.
  • Mizgajska, H., 2011, Education as Determinant of Motivation and Performance of Women - Owned Small firms. Evidence from Poland, Paper Session, Workshops and Special Meetings, s. 201.
  • Sobczak, K., 2011, Istota MŚP z kapitałem polskim a MŚP z udziałem kapitału zagranicznego : streszczenie., Młodzi naukowcy dla polskiej nauki, s. 40.
  • Bober, P., Nowak, W., 2011, Granice dozwolonego ryzyka gospodarczego a naruszenie prawa, Szara strefa gospodarcza - nowe wyzwania dla nauk sądowych : VII Seminarium Kryminalistyczne; Zielona Góra - Jesionka, s. ..
  • Nowak, D., 2012, Problems of development of interorganizational cooperation of enterprises from Poland and Ukraine, Problems and prospectives of development of the cooperation between South-Eastern European countries within the framework of Black Sea Economic Cooperation : Collection of scientific works, s. 238-247.
  • Wojtkowiak, G., 2012, Bankruptcy Law as an element of market infrastructure, Problems and prospectives of development of the cooperation between South-Eastern European countries within the framework of Black Sea Economic Cooperation : Collection of scientific works, s. 248-256.
  • Sobczak, K., 2012, Kluczowe wewnętrzne czynniki konkurencyjności przedsiębiorstw zagranicznych, Młodzi naukowcy dla polskiej nauki Część IX, s. 108-116.
  • Wściubiak, Ł., Mizgajska, H., 2013, Determinants of collaboration between Poland's traditional SMEs and the R&D sector, RENT XXVII Research in Entrepreneurship and Small Business : Entrepreneurship, Institutions and Competitiveness, s. 147.
  • Wściubiak, Ł., 2014, Bariery innowacyjności MŚP sektora high-tech w Polsce, Innowacje i przedsiębiorczość. Teoria i praktyka, s. 99.
  • Wściubiak, Ł., 2017, How do Polish firms protect their innovations from imitation?, Knowledge for Market Use 2017: People in Economics - Decisions, Behavior and Normative Models, s. 265-272.
  • Nowak, D., Górczyński, S., 2018, Verification of buyers in the trade credit procedure, Проблеми, пріоритети та перспективи соціально-економічного розвитку в ХХІ столітті, s. 1-8.
  • Nowak, D., 2018, The chosen problems of wastage on the consumer market, International Scientific-Practical Conference. Possibilities for Business Development -Economic, managemnt and Social Dimension ; Svishtov 30 November, 2018, Bulgaria : conference proceedings , s. 443-454.
  • Skowron-Mielnik, B. (rec.), 2008: H.-P. Unger, C. Kleinschmidt, Bevor der Job macht krank.
  • Skowron-Mielnik, B. (rec.), 2009: Lee S., McCann D., Messenger J.C., Working Time Around the Word. Trends in working hours, laws and policies in a global comparative perspective (Czas pracy na świecie. Trendy w zakresie czasu pracy, prawa i polityki w globalnej perspektywie porównawczej).
  • Mizgajska, H., 2010, nr 131, Problemy innowacyjności przedsiębiorstw produkcyjnych, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu.
  • Mizgajska, H., 2011, nr 193, Przedsiębiorczość i rozwój firm, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu.
  • Skowron-Mielnik, B., 2014, nr 9(270), Studia Oeconomica Posnaniensia 2014/9(270), Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu.
  • Nowak, D., Sobolewski, H., 2016, nr 2, Restrukturyzacja i jej rola w strategii zarządzania przedsiębiorstwem, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu.
  • Sobolewski, H., 2001, Restrukturyzacja, prywatyzacja i wycena przedsiębiorstwa. 2001.
  • Sobolewski, H., 2003, Restrukturyzacja, prywatyzacja i wycena przedsiębiorstwa..
  • Sobolewski, H., 2004, Restrukturyzacja, prywatyzacja i wycena przedsiębiorstwa..
  • Mizgajska, H., 2010, Problemy społeczno-gospodarcze w podregionie kaliskim.
  • Nowak, D., 2014, Wybrane problemy współpracy i współdziałania przedsiębiorstw.
  • Skowron-Mielnik, B., Andrałojć, M., Kochalski, C., 2013, Work organisation and innovation: Case study: Volkswagen Poznań, Poland w: Work organisation and innovation, Cornell University ILR School DigitalCommons@ILR, s. 1-16.
  • Glinkowski, C., Nowak, D., 1998, Procesy dostosowawcze w dystrybucji łożysk tocznych do wymogów gospodarki rynkowej w: R. Borowiecki (red.), Restrukturyzacja a poprawa efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków, s. 668-675.
  • Nowak, D., Glinkowski, C., 2000, Proizwodstwo i ispolzowanije na łagieri w Polszu w: Kolicziestwieni mietodi w ikonomikata - klasika i nowatorstwo, Stopanska Akademia D.A. Cenow, Swisztow, s. 218-223.
  • Nowak, D., Glinkowski, C., 2000, Czynniki determinujące rozwój przedsiębiorstw branży budowy domów jednorodzinnych na przykładzie wybranej firmy developerskiej w: K. Dziworska, E. Ostrowska (red.), Inwestycje i nieruchomości. Procedury decyzyjne, finansowanie, ryzyko., Uniwersytet Gdański, s. 221-231.
  • Sobolewski, H., 2001, Istota prywatyzacji w: Henryk Sobolewski (red.), Restrukturyzacja, prywatyzacja i wycena przedsiębiorstwa. 2001, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
  • Sobolewski, H., 2001, Metody i techniki prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w: Henryk Sobolewski (red.), Restrukturyzacja, prywatyzacja i wycena przedsiębiorstwa. 2001, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
  • Skowron-Mielnik, B., 2001, Elastyczność pracy a aktywność zawodowa kobiet w: B. Kożuch (red.), Przedsiębiorczość kobiet - wyzwanie XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 96-105.
  • Sobolewski, H., 2001, Restrukturyzacja majątku i jej wpływ na strukturę kapitału w przedsiębiorstwie w: Jan Duraj (red.), Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym 2001, Uniwersytet Łódzki - Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstwa, Łódź.
  • Sobolewski, H., 2002, Konkurencyjna struktura ekonomiczna polskiej gospodarki jako podstawowy kierunek procesów restrukturyzacji w: A. Jaki, R. Borowiecki (red.), Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej (AE) w Krakowie.
  • Nowak, D., Glinkowski, C., 2002, Commercial credit reconversion as an attempt to counteract arising payment - jams based on the firm operating on the industrial goods market w: M. Nowicka Skowron, Ralph Lescroart (red.), Economic aspects of industrial reconversion, Virton 2002 Edite en Belgique, s. 155-158.
  • Witczak, H., Skowron-Mielnik, B., 2002, Stan i perspektywy rozwoju przedsiębiorczości a problemy bezrobocia w województwie wielkopolskim w: Stanisław Rudolf (red.), Przedsiębiorczość i twórcze myślenie w biznesie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 63-78.
  • Glinkowski, C., Nowak, D., 2003, Conditions and barriers of increase in competitiveness of small and medium enterprices involved in distribution of spare parts w: Predprijatjeto na XXI wjek - problemy I predprijazwikatjelstwa, D. Tsenov Academy of Economics Svisthow Publishing House, Svisthow.
  • Mizgajska, H., 2003, Wykorzystanie internetu w zarządzaniu małą i średnią firmą w: Czesław Glinkowski (red.), Zarządzanie zmianą w krajach Europy Środkowo - Wschodniej. Stan i kierunki restrukturyzacji przedsiębiorstw, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Poznań, s. 306-320.
  • Skowron-Mielnik, B., 2003, Formy organizacji pracy jako czynnik kreowania zatrudnienia w: R. Horodeński, C. Sadowska-Snarska (red.), Rynek pracy w Polsce na progu XXI wieku. Aspekty makroekonomiczne i regionalne, IPiSS i Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Warszawa-Białystok.
  • Skowron-Mielnik, B., 2003, Elastyczność pracy jako koncepcja przeciwdziałania i ograniczania kryzysu w: Jan Skalik (red.), Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych, Cornetis sp. z o.o, Wrocław.
  • Glinkowski, C., Nowak, D., 2003, Wpływ prywatyzacji przedsiębiorstw łożysk tocznych na zakres i kierunki restrukturyzacji podstawowych obszarów ich funkcjonowania i rozwoju w: Ryszard Borowiecki (red.), Przedsiębiorstwo w procesie transformacji. Efektywność-restrukturyzacja-rozwój., Akademia Ekonomiczna (AE) w Krakowie, s. 325-334.
  • Nowak, D., 2003, Zatory płatnicze jako bariera rozwoju przedsiebiorstwa działającego na rynku dóbr przemysłowych. w: Czesław Glinkowski (red.), Zarządzanie zmianą w krajach Europy Środkowo - Wschodniej. Stan i kierunki restrukturyzacji przedsiębiorstw, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Poznań, s. 240-247.
  • Sobolewski, H., 2003, Istota prywatyzacji.. w: Henryk Sobolewski (red.), Restrukturyzacja, prywatyzacja i wycena przedsiębiorstwa., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 85-101.
  • Sobolewski, H., 2003, Metody i techniki prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.. w: Henryk Sobolewski (red.), Restrukturyzacja, prywatyzacja i wycena przedsiębiorstwa., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 102-174.
  • Sobolewski, H., 2003, Restrukturyzacja prywatyzacyjna w przemyśle. Ilościowe aspekty przekształceń własnościowych w latach 1990-2000 w: Ryszard Borowiecki (red.), Przedsiębiorstwo w procesie transformacji. Efektywność-restrukturyzacja-rozwój., Akademia Ekonomiczna (AE) w Krakowie, s. 299-312.
  • Nowak, D., 2004, Wpływ Zarządzania jakością na efektywność gospodarowania w przedsiębiorstwie działającym na rynku dóbr instytucjonalnych. w: Cz.Glinkowski (red.), Zarządzanie zmianą : kierunki i efektywność restrukturyzacji sprywatyzowanych przedsiębiorstw w Polsce, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, s. 273-281.
  • Mizgajska, H., 2004, Celowość restrukturyzacji w świetle aktywności innowacyjnej wybranych firm w Wielkopolsce w: Cz.Glinkowski (red.), Zarządzanie zmianą : kierunki i efektywność restrukturyzacji sprywatyzowanych przedsiębiorstw w Polsce, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, s. 33-48.
  • Sobolewski, H., Ludwiczak, A., 2004, Wybrane problemy prywatyzacji a restrukturyzacja w gospodarce Polski w: Czesław Glinkowski (red.), Zarządzanie zmianą : restrukturyzacja przedsiębiorstw w strategii rozwoju gospodarczego krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne (WNT) w Warszawie, Warszawa, s. 100-114.
  • Sobolewski, H., 2004, Własność a wartość przedsiębiorstwa w: Jan Duraj (red.), Wartość przedsiębiorstwa - z teorii i praktyki zarządzania. 2004, Wydawnictwo Naukowe NOVUM, Płock, s. 21-43.
  • Sobolewski, H., 2004, Istota prywatyzacji. w: Henryk Sobolewski (red.), Restrukturyzacja, prywatyzacja i wycena przedsiębiorstwa., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 85-102.
  • Sobolewski, H., 2004, Metody i techniki prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. w: Henryk Sobolewski (red.), Restrukturyzacja, prywatyzacja i wycena przedsiębiorstwa., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 103-174.
  • Wojtkowiak, G., Gołembski, M., 2004, Zarządzanie przez paradoksy w: J. Engelhardt, M. Brojak-Trzaskowska (red.), Management Forum 2020 : w kierunku uniwersalnego modelu zarządzania., Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 10.
  • Glinkowski, C., Nowak, D., 2005, Zarządzanie bazą klientów i jej wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstwa w: Konkurenceschopnost podniku v podminkach globalizace Firms Competitiveness in Globalization Conditions., Ethics - Ostrawa, Ostrava, s. 35.
  • Glinkowski, C., Nowak, D., 2005, Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju gminy (studium przypadków) w: Maria Bucka i Janusz Słodyczka (red.), Procesy i kierunki przemian w gospodarce, przestrzeni i społeczeństwie, Uniwersytet Opolski, Opole, s. 395-408.
  • Glinkowski, C., Nowak, D., 2005, Rynkowe skutki integracji. Studium przypadku w: Jan Duraj (red.), Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym 2005, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 171-184.
  • Sobolewski, H., 2005, Makroekonomiczne aspekty konkurencyjności metod przekształceń własnościowych przedsiębiorstw w: Jan Duraj (red.), Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym 2005, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 11-26.
  • Glinkowski, C., Nowak, D., 2005, Marka na rynku dóbr przemysłowych na przykładzie łożysk tocznych. w: Piotr Bartkowiak (red.), Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej. Teoria i praktyka, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, Kalisz, s. 261-270.
  • Glinkowski, C., Nowak, D., 2005, Zagrożenia funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w aspekcie globalizacji i integracji gospodarki w: Ewa Bojar (red.), Ekonomia w dobie globalizacji, Politechnika Lubelska, Lublin, s. 84-93.
  • Glinkowski, C., Nowak, D., 2005, Strategie zdolności produkcyjnych. Studium przypadku w: J. Szabłowski (red.), Strategie produkcyjne przedsiębiorstw w warunkach Gospodarki Opartej na Wiedzy., Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania (WSFiZ) w Białymstoku, Białystok, s. 447-454.
  • Mizgajska, H., 2005, Aktywność innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw w Wielkopolsce w latach 1998-2001 w: Piotr Dominiak (red.), Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec wyzwań współczesnej gospodarki, VM Group sp. z o.o. Gdańsk, Gdańsk, s. 37-54.
  • Glinkowski, C., Nowak, D., 2005, Planning of goals as a factor of enterpreneurship and development of a district w: IS PLANNING IN CRISIS?, Tsenov Academy Publishing House, Svishtov, s. 41-50.
  • Glinkowski, C., Nowak, D., 2006, Mechanizmy zmian w dystrybucji na rynkach instytucjonalnych na skutek dywersyfikacji jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw w: Jan Duraj (red.), Wartość przedsiębiorstwa - z teorii i praktyki zarządzania. 2006, Wydawnictwo Naukowe NOVUM, Płock, s. 279-297.
  • Glinkowski, C., Nowak, D., 2006, Dochody i aktywność inwestycyjna gmin wiejskich z Wielkopolski jako czynnik ich innowacyjności i rozwoju w: Józef Szabłowski (red.), Zarządzanie innowacjami. Teoria i praktyka, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania (WSFiZ) w Białymstoku, Białystok, s. 423-438.
  • Górska, S., Bartkowiak, P., Nowak, D., 2006, Proces integracji europejskiej jako kierunek restrukturyzacji na przykładzie gospodarki bułgarskiej w: Czesław Glinkowski (red.), Restrukturyzacja w procesach rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo KREOS, Szczecin-Poznań, s. 113-123.
  • Nowak, D., 2006, Zarządzanie wartością klientów w przedsiębiorstwie produkcyjno-handlowym w: Czesław Glinkowski (red.), Restrukturyzacja w procesach rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo KREOS, Szczecin-Poznań, s. 199-210.
  • Glinkowski, C., Nowak, D., 2006, Direct subsidies to arable land as an element increasing competitiveness of rural household w: Cz. Glinkowski (red.), The chosen problems of effectiveness of restructuring, Wydawnictwo KREOS, Szczecin-Poznań, s. 99-105.
  • Nowak, A., Nowak, D., 2006, Welfare of laying hens end economics of egg production - a review w: Cz. Glinkowski (red.), The chosen problems of effectiveness of restructuring, Wydawnictwo KREOS, Szczecin-Poznań, s. 135-142.
  • Sobolewski, H., 2006, Wrażliwość gospodarki regionalnej na przemiany własnościowe w Polsce w: Maria Sierpińska, Andrzej Jaki (red.), Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój., Akademia Ekonomiczna (AE) w Krakowie - Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Kraków, s. 443-450.
  • Sobolewski, H., 2006, Zmiany form własności w największych przedsiębiorstwach w Polsce w: Jan Duraj (red.), Wartość przedsiębiorstwa - z teorii i praktyki zarządzania. 2006, Wydawnictwo Naukowe NOVUM, Płock, s. 89-107.
  • Sobolewski, H., 2006, Restrukturyzacja gospodarki a poziom bezrobocia w Polsce w: Czesław Glinkowski (red.), Restrukturyzacja w procesach rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo KREOS, Szczecin-Poznań, s. 143-151.
  • Gruchman, B., Mizgajska, H., 2006, Uwarunkowania aktywności innowacyjnej i rozwoju MŚP w Wielkopolsce w: Czesław Glinkowski (red.), Restrukturyzacja w procesach rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo KREOS, Szczecin-Poznań, s. 385-401.
  • Glinkowski, C., Nowak, D., 2007, Management of the portfolio of co-operants on the industrial market - a case study. w: Problems of foreign economic relations development and attraction of foreign investments : Regional aspect. Part IV., Donetsk National University, Donieck, s. 1370-1376.
  • Glinkowski, C., Nowak, D., 2007, Konkurencyjność podpoznańskich gmin i miasta Poznania w budownictwie mieszkaniowym w: Krystyna Dziworska, Tom Geurts, Piotr Lorens (red.), Strategie inwestowania w nieruchomości., Urbanista, Warszawa, s. 289-298.
  • Glinkowski, C., Nowak, D., 2007, Wpływ dostawców na pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa - studium przypadku w: Jan Pyka (red.), Nowoczesność przemysłu i usług : procesy restrukturyzacji i konkurencyjność w przemyśle i usługach., Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa (TNOiK) Katowice, Katowice, s. 223-235.
  • Mizgajska, H., Ławniczak, M., 2007, Ocena wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw w Wielkopolsce w latach 2002-2004 w: Nelly Daszkiewicz (red.), Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szanse i zagrożenia rozwoju, CeDeWu, Warszawa, s. 157-176.
  • Mizgajska, H., Ławniczak, M., 2007, Wielkość firmy a jej wpływ na wykorzystanie finansowych form wsparcia dla małego i średniego biznesu w: Janina Stankiewicz (red.), Konkurencyjność i innowacyjność współczesnych organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, s. 63-69.
  • Sobolewski, H., 2007, Restrukturyzacja własnościowa i jej wpływ na rozwój największych przedsiębiorstw w: Ryszard Borowiecki i Andrzej jaki (red.), Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki. Restructuring potential under globalization and new economy conditions, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków, s. 853-862.
  • Sobolewski, H., 2007, Pola obserwacji wskaźników ekonomicznych i ich odpowiednich układów przy podejmowaniu decyzji w: Jan Duraj (red.), Problemy współczesnej analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 61-70.
  • Nowak, D., 2007, Kooperacja i jej wpływ na innowacyjność dostawców na rynku przemysłowym w: Jerzy Bogdanienko, Marcin Kuzel, Iwona Sobczak (red.), Zarządzanie wiedzą w warunkach globalnej współpracy przedsiębiorstw, Adam Marszałek, Toruń, s. 125-135.
  • Glinkowski, C., Nowak, D., 2007, Przedsiębiorczość samorządów w tworzeniu i realizacji celów strategicznych gminy na przykładzie Koźminka Wielkopolskiego w: Jerzy Bogdanienko, Marcin Kuzel, Iwona Sobczak (red.), Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w warunkach globalnych, Adam Marszałek, Toruń, s. 195-208.
  • Glinkowski, C., Nowak, D., 2007, The range and methods of granting direct subsidies in the Polish agriculture during the period of Poland`s membership in the EU w: prof. dr Dragana Radenkovic-Jocic, prof. dr Ljiljana Stankovic (red.), Izazovi ekonomske nauke i prakse u procesu pridruzivanja Evropskoj Uniji, Univezitet u Nisu Ekonomski Fakultet, Nisz, s. 41-48.
  • Glinkowski, M., Nowak, D., 2007, Image creation process of the Kalisz Incubator of enterprise foundation w: prof. dr Dragana Radenkovic-Jocic, prof. dr Ljiljana Stankovic (red.), Izazovi ekonomske nauke i prakse u procesu pridruzivanja Evropskoj Uniji, Univezitet u Nisu Ekonomski Fakultet, Nisz, s. 343-350.
  • Mizgajska, H., Wściubiak, Ł., 2007, Wybrane aspekty aktywności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw sektora high-tech w: Jerzy Bogdanienko, Marcin Kuzel, Iwona Sobczak (red.), Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w warunkach globalnych, Adam Marszałek, Toruń, s. 106-114.
  • Mizgajska, H., 2007, The changes in the innovation activity of small and medium-sized enterprises in Wielkopolska region. w: Maria Bucka (red.), Contemporary problems of the socio-economic policy in Poland., Uniwersytet Opolski, Opole, s. 57-68.
  • Sobolewski, H., 2007, Restrukturyzacja własnościowa w przemyśle. Analiza sytuacyjna w: prof. zw. dr hab. Edward Urbańczyk (red.), Uwarunkowania wzrostu wartości przedsiębiorstwa, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (US) Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 729-738.
  • Sobolewski, H., 2007, Ownership restructuring and ist impast on the development of largest companies. w: Edward Urbańczyk (red.), The Problems of Company Value Management, Uniwersytet Szczeciński (US) - Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Szczecin, s. 295-304.
  • Bober, P., 2007, Optymalizacja struktury majątku w aspekcie maksymalizacji efektów przedsiębiorstw branży meblarskiej w: Ryszard Borowiecki i Andrzej jaki (red.), Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki. Restructuring potential under globalization and new economy conditions, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków, s. 611-626.
  • Bober, P., 2007, Wpływ informacji finansowej na ocenę struktury majątku przedsiębiorstw w: prof. zw. dr hab. Edward Urbańczyk (red.), Uwarunkowania wzrostu wartości przedsiębiorstwa, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (US) Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 329-338.
  • Nowak, D., 2008, The type of buyer - supplier relations on the industral market w: Makagow J. (red.), Problems of foreign economic relations development and attraction of foreign investments: regional aspects., Donetsk National University, Donieck, s. 15-24.
  • Glinkowski, C., Nowak, D., 2008, Enterprise in the development creation of rural communes - a case study w: Roman Fedan, Mariola Grzebyk (red.), Enterprise and region : development conditions., PAPIRUS, Rzeszów, s. 127-140.
  • Mizgajska, H., 2008, Motywy i ograniczenia przedsiębiorczości kobiet w Wielkopolsce. w: J. Stankiewicz (red.), Koncepcje zarządzania kapitałem ludzkim we współczesnych organizacjach, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego., Zielona Góra, s. 183-193.
  • Skowron-Mielnik, B., 2008, Zagrożenia ze strony elastycznych form zatrudniania i organizowania pracy w: Cecylia Sadowska-Snarska (red.), Elastyczne formy pracy : szanse i zagrożenia., Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej (WSE) w Białymstoku, Białystok, s. 61-68.
  • Wojtkowiak, G., 2008, Odpowiedniki organów nadzoru korporacyjnego w upadłości przedsiębiorstw w: Stanisław Rudolf (red.), Rola nadzoru korporacyjnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 343-358.
  • Nowak, D., 2008, Współdziałanie przedsiębiorstw w procesie tworzenia wartości. w: Jerzy Bieliński, Marzena Czerwińska (red.), Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach zakłóceń na rynkach finansowych, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot, s. 282-295.
  • Nowak, D., 2008, Kryteria wyboru dostawców w kooperacji przemysłowej. w: Edward Urbańczyk (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem., Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 519-532.
  • Glinkowski, C., Nowak, D., 2008, Rola samorządu terytorialnego w kształtowaniu warunków inwestycyjnych gmin wiejskich. w: E. Urbańczyk (red.), Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa., Uniwersytet Szczeciński (US), s. 497-508.
  • Komorowski, J., Mizgajska, H., 2008, Zmiany aktywności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw w Wielkopolsce w latach 1994-2006. w: E. Urbańczyk (red.), Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa., Uniwersytet Szczeciński (US), s. 521-532.
  • Nowak, D., 2008, Proces pozyskiwania zasobów w przedsiębiorstwie funkcjonującym na rynku przemysłowym w: Jan Pyka (red.), Nowoczesność przemysłu i usług : relacje i wartość w strategiach zarządzania przedsiębiorstwami., Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa (TNOiK) Katowice, Katowice, s. 131-142.
  • Mizgajska, H., 2008, Aktywność innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw w Wielkopolsce w latach 2001-2004 w: Joanna Kotowska -Jawor (red.), Polska i Rosja na drodze do innowacyjnego rozwoju., Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Komitet Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, s. 185 - 210.
  • Mizgajska, H., Wściubiak, Ł., 2008, Wpływ wybranych czynników na aktywność innowacyjną MŚP sektora high-tech w: Ewa Okoń- Horodyńska, Anna Zachorowska - Mazurkiewicz (red.), Tendencje innowacyjnego rozwoju polskich przedsiębiorstw., Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa, s. 275-290.
  • Skowron-Mielnik, B., 2008, Elastyczny czas pracy - humanizacja czy dehumanizacja pracy w: Jan Sikora, Danuta Walczak-Duraj (red.), Praca w perspektywie humanistycznej., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Płock-Poznań, s. 89-98.
  • Sobolewski, H., 2008, Prywatny kapitał w rozwoju przedsiębiorstw. w: Edward Urbańczyk (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem., Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 579-590.
  • Sobolewski, H., 2008, Znaczenie kapitału prywatnego w procesach integracji i rozwoju przedsiębiorstw w: R. Borowiecki, A. Jaki (red.), Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki., Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 313 – 323.
  • Sobolewski, H., 2008, Wartość przedsiębiorstwa w procesie transformacji gospodarczej w: Jan Duraj (red.), Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym 2008, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 11-20.
  • Gołembski, M., 2008, Efektywność czasu pracy w przedsiębiorstwie w warunkach globalizacji gospodarki w: Janina Stankiewicz (red.), Tendencje w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, s. 55-63.
  • Bober, P., 2008, Determinanty kształtujące wartość przedsiębiorstw branży meblarskiej w: Jan Duraj (red.), Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym 2008, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 69-80.
  • Bober, P., 2008, Znaczenie inwestycji rzeczowych w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw na przykładzie branży meblarskiej w: R. Borowiecki, A. Jaki (red.), Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki., Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 681-690.
  • Skowron-Mielnik, B., 2009, Dobre praktyki w organizacji pracy. w: J. Rokita, W. Czakon, A. Samborski (red.), Współczesne i perspektywiczne kierunki badań w zarządzaniu przedsiębiorstwami, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice, s. 499-510.
  • Sobolewski, H., 2009, Globalny kryzys a inwestycje zagraniczne w Polsce w: Ryszrd Borowiecki i Andrzej Jaki (red.), Wyzwania restrukturyzacyjne w obliczu globalnego kryzysu gospodarczego, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków, s. 65-74.
  • Mizgajska, H., Wściubiak, Ł., 2009, Czynniki wpływające na aktywność innowacyjną zaawansowanych technologicznie firm produkcyjnych sektora MŚP w Polsce w: Barbara Kryk, Krzysztof Piech (red.), Innowacyjność w skali makro i mikro, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa, s. 259-275.
  • Nowak, D., 2009, Skłonność kooperacyjna małych i średnich przedsiębiorstw w: Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki (red.), Wyzwania dla zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków, s. 413-424.
  • Nowak, D., 2009, Wpływ kooperacji na pozycję konkurencyjną małych przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych w: Kanos M.I., (red.), Socjalno-ekonomicznyj rozwitok Ukrainy w XXI stoliti. Problemi, prioriteti i perspektiwi., Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy, Państwowy Uniwersytet w Kamieńcu Podolskim, Kamieniec Podolski, s. 146-152.
  • Mizgajska, H., Wściubiak, Ł., 2009, Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw o zróżnicowanym zaawansowaniu technologicznym z nauką w: M. Bąk, P. Kulawczuk (red.), Warunki skutecznej współpracy pomiędzy nauką a przedsiębiorstwami, Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Warszawa, s. 141-154.
  • Wściubiak, Ł., 2009, Źródła innowacji zaawansowanych technologicznie firm produkcyjnych sektora MSP w Polsce w: Adam P. Balcerzak, Elżbieta Rogalska (red.), Przedsiębiorstwo w warunkach globalnej konkurencji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 113-121.
  • Bober, P., 2009, Dotacje z funduszy unijnych a decyzje inwestycyjne przedsiębiorstwa w: Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki (red.), Wyzwania dla zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków, s. 349-357.
  • Mizgajska, H., Wściubiak, Ł., 2010, Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw o zróżnicowanym zaawansowaniu technologicznym z otoczeniem biznesu w: Janina Stankiewicz (red.), Problemy zarządzania strategicznego wobec przemian w otoczeniu współczesnych przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, s. 429-442.
  • Mizgajska, H., 2010, Czynniki stymulujące i ograniczające przedsiębiorczość kobiet na przykładzie Kalisza w: Hanna Mizgajska (red.), Problemy społeczno-gospodarcze w podregionie kaliskim, Wydawnictwo Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, Kalisz, s. 9-28.
  • Skowron-Mielnik, B., 2010, Ewolucja organizacji pracy w: Stefan Lachiewicz, Bogdan Nogalski (red.), Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa, s. 52-69.
  • Nowak, D., 2010, Innowacyjność samorządów gmin w formułowaniu i budowie warunków inwestycyjnych gmin na przykładzie gmin wiejskich powiatu kaliskiego w: Hanna Mizgajska (red.), Problemy społeczno-gospodarcze w podregionie kaliskim, Wydawnictwo Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, Kalisz, s. 119-140.
  • Wojtkowiak, G., 2010, Zakończenie działalności gospodarczej - decyzja strategiczna w: Marcin Geryk (red.), Organizacja w obliczu współczesnych wyzwań, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku, Gdańsk, s. 327-339.
  • Wojtkowiak, G., 2010, Rola Nadzoru Korporacyjnego w sytuacji likwidacji lub zagrożenia likwidacją przedsiębiorstwa w: Piotr Urbanek (red.), Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 417-426.
  • Bober, P., 2010, Restrukturyzacja w procesie upadłości przedsiębiorstw w: Ryszard Borowiecki i Andrzej Jaki (red.), Restrukturyzacja w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : zarządzanie - strategia - analiza, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s. 855-868.
  • Sobolewski, H., 2010, Metody prywatyzacji i ich wpływ na zachowania i wartość przedsiębiorstwa w: Jan Duraj (red.), Prywatyzacja, efektywność i finansowanie przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 207-222.
  • Sobolewski, H., 2010, Foreign Investments as an Accelerating Factor of the Economic Transformation In Poland w: W. Frąckowiak, C. Kochalski (red.), Modern Managerial Finance : New Trends and Research Areas., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), Poznań, s. 76-88.
  • Sobolewski, H., 2010, Restrukturyzacja regionalnego zróżnicowania przekształceń własnościowych w Polsce w: Ryszard Borowiecki i Andrzej Jaki (red.), Restrukturyzacja w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : zarządzanie - strategia - analiza, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s. 569-581.
  • Chęciński, S., 2010, Analiza przebiegu procesów przekształceń własnościowych w Polsce w latach 1990-2009 w: Ryszard Borowiecki i Andrzej Jaki (red.), Restrukturyzacja w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : zarządzanie - strategia - analiza, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s. 747-756.
  • Gołembski, M., 2010, Współczesne kierunki i tendencje w motywowaniu pracowników w: Marcin Geryk (red.), Organizacja w obliczu współczesnych wyzwań, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku, Gdańsk, s. 198-207.
  • Sobczak, K., 2011, Konkurencyjność sektora MSP w Polsce w: A. Adamik (red.), Kształtowanie konkurencyjności i przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw, C.H.BECK, Warszawa, s. 31-42.
  • Stępień, S., Marcinkowska, M., Narojczyk, S., 2011, Kierunki zmian funkcjonowania wybranych rynków rolnych w kontekście ewolucji wspólnej polityki rolnej UE w: A. Czyżewski, S. Stępień (red.), Rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w warunkach ewolucji WPR : wybrane problemy, Kujawsko Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Bydgoszcz, s. 81-97.
  • Nowak, D., 2011, Motives of establishing relationship in industrial cooperation w: Ryszard Borowiecki, Tomasz Rojek (red.), Developmental challenges of contemporary economies : management, finance, restructuring, Department of Economics and Organization of Enterprises Cracow University of Economics, Kraków, s. 95-106.
  • Borkowska, A., Deleżuch, E., Matuszczak, A., Operacz, P., Poczta-Wajda, A., Marcinkowski, B., 2011, Perspektywy zmian wspólnej polityki rolnej po 2013 roku w: A. Czyżewski, S. Stępień (red.), Rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w warunkach ewolucji WPR : wybrane problemy, Kujawsko Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Bydgoszcz, s. 47-63.
  • Nowak, D., Stępień, B., 2011, Powiązania kooperacyjne - wstępna charakterystyka relacji w: Beata Stępień (red.), Międzynarodowa kooperacja gospodarcza z polskiej perspektywy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (PWE), Warszawa, s. 15-39.
  • Bartosik-Purgat, M., Nowak, D., Stępień, B., 2011, Warunki i charakter współpracy i kooperacji gospodarczej w Polsce w: Beata Stępień (red.), Międzynarodowa kooperacja gospodarcza z polskiej perspektywy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (PWE), Warszawa, s. 169 - 204.
  • Sobolewski, H., 2011, Restrukturyzacja rozwojowa przedsiębiorstw sprywatyzowanych a wzrost gospodarczy w: A. Jaki, J. Kaczmarek, T. Rojek (red.), Restrukturyzacja : teoria i praktyka - księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45 - lecia pracy naukowo - dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego w obliczu nowych wyzwań.. Księa pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45 - lecia pracy naukowo - dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków, s. 165-175.
  • Sobczak, K., 2011, Kluczowe wewnętrzne czynniki rozwoju i wzrostu MŚP w: dr inż Marcin Kuczera (red.), Nowe trendy w naukach humanistycznych i społeczno-ekonomicznych, CREATIVETIME, Kraków, s. 125-129.
  • Sobczak, K., 2011, Kapitał zagraniczny w MŚP w: Doktorant a innowacyjność podejmowanych tematów badań. Część 3 - Nauki humanistyczne i społeczno-ekonomiczne, CREATIVETIME, Kraków, s. 146-151.
  • Przybyła, M., 2011, Współczesne spojrzenie na przedsiębiorstwa rodzinne w: redakcja naukowa S. Lachiewicz, K. Szymańska, A. Walecka (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach, Politechnika Łódzka, Łódź, s. 371-380.
  • Sobczak, K., 2012, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, międzynarodowe joint venture a MŚP z udziałem kapitału zagranicznego w Wielkopolsce w: E. Kuczmera-Ludwiczyńska (red.), Zarządzanie w regionie. Teoria i praktyka., Szkoła Główna Handlowa (SGH) w Warszawie, Warszawa, s. 321-329.
  • Gołembski, M., 2012, Ewolucja znaczenia i organizacji funkcji personalnej w przedsiębiorstwach w: Piotr Wachowiak (red.), Człowiek w organizacji : teoria i praktyka, Oficyna Wydawnicza SGH (Szkoły Głównej Handlowej), Warszawa, s. 25-33.
  • Mizgajska, H., Płóciennik, D., 2012, Edukacja i doświadczenie zawodowe a sposób zarządzania firmą przez kobiety i mężczyzn w: Piotr Wachowiak (red.), Człowiek w organizacji : teoria i praktyka, Oficyna Wydawnicza SGH (Szkoły Głównej Handlowej), Warszawa, s. 145-155.
  • Gołembski, M., 2012, Centra usług w realizacji funkcji personalnej przedsiębiorstwa w: A. Stabryła, K. Woźniak (red.), Determinanty potencjału rozwojowego organizacji, Mfiles.pl, Kraków, s. 255-261.
  • Nowak, D., 2012, Typy relacji kooperacyjnych przedsiębiorstw przemysłowych w: Jan Pyka (red.), Nowoczesność przemysłu i usług - nowe wyzwania. 2012, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa (TNOiK) Katowice, Katowice, s. 331-340.
  • Bober, P., 2012, FACTORING AND FORFAITING IN LIQUIDITY MANAGEMENT OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES w: Jarosław Kaczmarek i Tomasz Rojek (red.), Dilemmas of the contemporary economy facing global changes, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s. 117-127.
  • Wojtkowiak, G., 2012, Determinanty wyboru strategi wyjścia w: Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki (red.), Zarządzanie procesami restrukturyzacji : Koncepcje-strategie-analiza, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s. 399-412.
  • Nowak, D., 2012, Czynniki determinujące międzyorganizacyjną współzależność przedsiębiorstw w: R. Borowiecki, T. Rojek (red.), Współpraca międzyorganizacyjna w działalności przedsiębiorstw : Klastry - alianse - sieci, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s. 55-72.
  • Sobolewski, H., 2012, Analiza zróżnicowania regionalnego restrukturyzacji własnościowej przedsiębiorstw w: Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki (red.), Zarządzanie procesami restrukturyzacji : Koncepcje-strategie-analiza, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s. 535-548.
  • Wojtkowiak, G., 2013, Wybrane zasady zarządzania w sytuacji niewypłacalności przedsiębiorstwa w: Agata Adamska, Elżbieta Mączyńska (red.), Upadłości, bankructwa i naprawa przedsiębiorstw : wybrane zagadnienia, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Oficyna Wydawnicza, Warszawa, s. 341-356.
  • Nowak, D., 2013, Zabezpieczenie płynności finansowej w przedsiębiorstwie działającym na rynku B2B - studium przypadku. w: Natasza Duraj, Marzena Papiernik-Wojdera (red.), Paradygmaty i instrumenty kreowania wartości przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 183-195.
  • Kampioni, M., 2013, Symptoms of discrimination on the labour market w: Anna Stankiewicz-Mróz (red.), Quality of the practices in human resources management in organizations of 21st century, Wydawnictwo Media Press, Łódź, s. 175-189.
  • Sobolewski, H., Gołembski, M., 2013, Metody mierzenia efektów realizacji funkcji personalnej we współczesnych przedsiębiorstwach w: Natasza Duraj, Marzena Papiernik-Wojdera (red.), Paradygmaty i instrumenty kreowania wartości przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 49-60.
  • Wojtkowiak, G., 2013, Wycofanie spółki z rynku kapitałowego jako opcja strategii wyjścia w: Jan Duraj, Artur Sajnóg (red.), Ekonomiczne i pozaekonomiczne czynniki zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 345-354.
  • Nowak, D., 2013, Polityka jakości w procesie budowy wizerunku przedsiębiorstwa na rynku B2B - studium przypadku w: Ryszard Borowiecki, Jan Chadam, Jarosław Kaczmarek (red.), Zachowania przedsiębiorstw w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : Restrukturyzacja - Zarządzanie - Analiza, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s. 383-395.
  • Sobolewski, H., Wojtkowiak, G., 2013, Współczesny wymiar downsizingu - wskazanie skali i uporządkowanie terminologiczne w: Ryszard Borowiecki, Jan Chadam, Jarosław Kaczmarek (red.), Zachowania przedsiębiorstw w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : Restrukturyzacja - Zarządzanie - Analiza, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s. 31-42.
  • Bober, P., 2013, Determinanty rozwoju działalności touroperatora w: R. Borowiecki, B. Siuta-Tokarska (red.), Zarządzanie Rozwojem Współczesnej Organizacji : Uwarunkowania, Innowacje, Strategie, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s. 47-55.
  • Gołembski, M., 2013, Innowacje w zakresie projektowania i realizacji funkcji personalnej w: Anna Maria Lis, Grzegorz Zieliński (red.), Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania rozwoju innowacji, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, s. 55-64.
  • Wojtkowiak, G., 2013, Wpływ interesariuszy na sposób realizacji strategii wyjścia - ujęcie społeczne w: R. Borowiecki, B. Siuta-Tokarska (red.), Zarządzanie Rozwojem Współczesnej Organizacji : Uwarunkowania, Innowacje, Strategie, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s. 253-263.
  • Wojtkowiak, G., 2013, Strategie "wyjścia" a projektowanie nowych przedsięwzięć w: Anna Maria Lis, Grzegorz Zieliński (red.), Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania rozwoju innowacji, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, s. 25-34.
  • Nowak, D., 2013, Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w procesie kooperacji w: Hanna Mizgajska (red.), Innowacyjność i przedsiębiorczość w sektorze MSP, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, Kalisz, s. 21-44.
  • Nowak, D., Gołembski, M., 2013, Dochody budżetowe własne oraz wydatki inwestycyjne gmin wiejskich powiatu kaliskiego w okresie kryzysu w: Hanna Mizgajska (red.), Innowacyjność i przedsiębiorczość w sektorze MSP, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, Kalisz, s. 131-151.
  • Wściubiak, Ł., 2013, Vouchery innowacyjne jako instrument stymulowania kontaktów nauki i biznesu w: Hanna Mizgajska (red.), Innowacyjność i przedsiębiorczość w sektorze MSP, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, Kalisz, s. 61-78.
  • Mizgajska, H., 2013, Aktywność innowacyjna MSP w Polsce w czasach kryzysu w: Hanna Mizgajska (red.), Innowacyjność i przedsiębiorczość w sektorze MSP, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, Kalisz, s. 5-19.
  • Mizgajska, H., Płóciennik, D., 2013, Czynniki wpływające na sposób zarządzania przez kobiety i mężczyzn w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach w: Hanna Mizgajska (red.), Innowacyjność i przedsiębiorczość w sektorze MSP, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, Kalisz, s. 97-111.
  • Nowak, D., Marcinkowski, B., 2014, Zarządzanie relacjami z dostawcami. Studium przypadku przedsiębiorstwa Terravita sp. o.o. w: Dariusz Nowak (red.), Wybrane problemy współpracy i współdziałania przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, Kalisz, s. 119-133.
  • Nowak, D., Narojczyk, S., 2014, Kryteria wyboru dostawców w przedsiębiorstwie przemysłowym - studium przypadku. w: Dariusz Nowak (red.), Wybrane problemy współpracy i współdziałania przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, Kalisz, s. 135-146.
  • Nowak, D., Nadstawski, Z., 2014, Współpraca i współdziałanie przedsiębiorstw w procesach koordynacji działalności w: Dariusz Nowak (red.), Wybrane problemy współpracy i współdziałania przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, Kalisz, s. 169-186.
  • Nowak, D., 2014, Relacje kooperacyjne w układach biznesowych. Studium przypadku w: Natasza Duraj (red.), Wartość rynkowa, struktura kapitału i efektywność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 83-97.
  • Nowak, D., 2014, Kluczowe kompetencje w przedsiębiorstwach przemysłowych w: Natasza Duraj, Aleksandra Pieloch-Babiarz (red.), Przedsiębiorczość, strategie i metody zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 129-141.
  • Chęciński, S., Sobolewski, H., 2014, Przesłanki podejmowania przedsięwzięć inwestycyjnych w mikroprzedsiębiorstwach w: Natasza Duraj (red.), Wartość rynkowa, struktura kapitału i efektywność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 23-38.
  • Kampioni-Zawadka, M., 2014, Zarządzanie kapitałem ludzkim jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw i element współpracy w sieciach biznesowych w: Dariusz Nowak (red.), Wybrane problemy współpracy i współdziałania przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, Kalisz, s. 21-33.
  • Wojtkowiak, G., 2014, Niewypłacalność kontrahenta jako zagrożenie w kooperacji w: Dariusz Nowak (red.), Wybrane problemy współpracy i współdziałania przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, Kalisz, s. 7-19.
  • Wojtkowiak, G., 2014, Charakterystyka spółek wycofywanych z rynku kapitałowego w Polsce w: Natasza Duraj (red.), Wartość rynkowa, struktura kapitału i efektywność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 181-192.
  • Skowron-Mielnik, B., Piszczygłowa, B., 2014, Możliwości kooperacji podmiotów leczniczych w Polsce w zakresie zwiększenia dostępności kadr medycznych w: Dariusz Nowak (red.), Wybrane problemy współpracy i współdziałania przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, Kalisz, s. 49-64.
  • Nowak, D., 2014, Identyfikacja i ocena czynników sukcesu przedsięwzięć kooperacyjnych w: Ryszard Borowiecki, Tomasz Rojek (red.), Współczesne formy relacji międzyorganizacyjnych. Współpraca-kooperacja-sieci, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s. 63-71.
  • Nowak, D., 2014, Identification and evaluation of utilization of the renewable energy sources in Wielkopolska w: The National Agricultural Sector - an Element of the European Agricultural Regions in the Europe 2020 Strategy, Wydawnictwo uczelniane "Cenov", Svishtov, s. 287-293.
  • Nowak, D., Кучко, &., 2014, Agriturism in Wielkopolska and Donieck region. Comparative aspect w: The National Agricultural Sector - an Element of the European Agricultural Regions in the Europe 2020 Strategy, Wydawnictwo uczelniane "Cenov", Svishtov, s. 307-315.
  • Wojtkowiak, G., 2014, Behawioralne aspekty podejmowania decyzji o realizacji strategii wyjścia w: Ryszard Borowiecki, Jarosław Kaczmarek (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach współczesnych wyzwań gospodarczych : modele - metody - procesy, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków, s. 109-117.
  • Wojtkowiak, G., Sobolewski, H., 2014, Downsizing i dezinwestycje jako źródło finansowania wewnętrznego w: Ryszard Borowiecki, Jarosław Kaczmarek (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach współczesnych wyzwań gospodarczych : modele - metody - procesy, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków, s. 253-260.
  • Bober, P., 2014, Agricultural tourism as a method of multifunctional rural development w: The National Agricultural Sector - an Element of the European Agricultural Regions in the Europe 2020 Strategy, Wydawnictwo uczelniane "Cenov", Svishtov, s. 294-298.
  • Bober, P., 2014, Analiza upadłości przedsiębiorstw w Polsce w latach 1997-2013 w: Ryszard Borowiecki, Jarosław Kaczmarek (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach współczesnych wyzwań gospodarczych : modele - metody - procesy, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków, s. 245-252.
  • Biernat, I., Stawecki, Ł., 2014, Poznański rynek pracy w opinii studentów a regiony wiedzy i innowacji w: Robert Romanowski (red.), Marketing Terytorialny : migracje w ośrodkach akademickich, Katedra Handlu i Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 68 - 85.
  • Wściubiak, Ł., 2014, Źródła innowacji małych i średnich przedsiębiorstw wysokich technologii w Polsce w: Dariusz Nowak (red.), Wybrane problemy współpracy i współdziałania przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, Kalisz, s. 35-48.
  • Gołembski, M., 2014, Uwarunkowania tworzenia centrów usług wspólnych jako sposobu podnoszenia efektywności procesów w organizacji w: Ryszard Borowiecki, Tomasz Rojek (red.), Współczesne formy relacji międzyorganizacyjnych. Współpraca-kooperacja-sieci, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s. 41-49.
  • Wojtkowiak, G., 2013, Problemy przedsiębiorców w okresie rozpatrywania wniosku o ogłoszenie upadłości w: ELŻBIETA MĄCZYŃSKA (red.), BANKRUCTWA PRZEDSIĘBIORSTW WYBRANE ASPEKTY EKONOMICZNE I PRAWNE, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie, Warszawa, s. 203-213.
  • Chęciński, S., 2015, Uwarunkowania ograniczające skłonność inwestycyjną mikroprzedsiębiorstw w: Artur Zimny (red.), Wybrane problemy i wyzwania gospodarcze. Ujęcie interdyscyplinarne, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej (PWSZ) w Koninie, Konin, s. 141-157.
  • Nowak, D., 2015, Identyfikacja i ocena kluczowych kompetencji w przedsiębiorstwie - studium przypadku w: Jarosław Kaczmarek, Wojciech Szymla (red.), Teoria i praktyka zarządzania w obliczu nowych wyzwań, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s. 211-220.
  • Chęciński, S., 2015, Czynniki ograniczające skłonność mikroprzedsiębiorców do finansowania działalności inwestycyjnej kapitałem obcym w: Jarosław Kaczmarek, Wojciech Szymla (red.), Teoria i praktyka zarządzania w obliczu nowych wyzwań, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s. 287-294.
  • Bober, P., 2015, Pomiar i zarządzanie ryzykiem w działalności przedsiębiorstwa touroperatora w: Jarosław Kaczmarek, Wojciech Szymla (red.), Teoria i praktyka zarządzania w obliczu nowych wyzwań, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s. 261-268.
  • Wojtkowiak, G., 2015, Outsourcing księgowo-kadrowy jako narzędzie downsizingu i uelastyczniania przedsiębiorstwa w: Andrzej Jaki, Małgorzata Kowalik (red.), Współczesne oblicza i dylematy restrukturyzacji, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków, s. 173-180.
  • Wściubiak, Ł., 2015, Bariery innowacyjności MŚP sektora high-tech w Polsce w: Anna Francik, Lubica Lesakova, Katarzyna Szczepańska-Woszczyna (red.), Innowacje - Przedsiębiorczość - Rozwój, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza, s. 155-164.
  • Choma, A., Nowak, D., 2015, Big Data as a determinant of competitive advantage w: (red.), The economic development of Bulgaria - 25 years between expecations and reality. Jubilee Interantional Conference : collection of scientific papers, D.A.Tsenov Academy of Economics, Svishtov, s. 626-630.
  • Nowak, D., 2015, Polish-Bulgarian Cooperation - Conditions, Trends and Prospects for Development w: (red.), The economic development of Bulgaria - 25 years between expecations and reality. Jubilee Interantional Conference : collection of scientific papers, D.A.Tsenov Academy of Economics, Svishtov, s. 171-178.
  • Nowak, D., 2016, Potencjał innowacyjny polskich przedsiębiorstw przemysłowych na przykładzie producentów łożysk - ujęcie retrospektywne w: Dariusz Rosati, Joanna Wiśniewska (red.), Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce - dylematy i sposoby wspierania środkami Unii Europejskiej, CeDeWu, Warszawa, s. 113-128.
  • Nowak, D., 2016, Рroblemy rozwoju polsko-ukraińskiej współpracy przedsiębiorstw w: (red.), Економічний розвиток європейських країн в контексті інтеграційних процесів: уроки для України, ЖДТУ, Żytomierz, s. 195-199.
  • Sobolewski, H., Marcinkowski, B., 2016, Bariery wprowadzania systemów ERM w przedsiębiorstwie w: R. Borowiecki, T. Rojek (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem. Analiza współczesnych uwarunkowań, koncepcji i determinant, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 29-36.
  • Nowak, D., Choma, A., 2016, Polish-Ukrainian economics cooperation w: Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки, Państwowa Akademia Nauk Ukrainy, Kijów-Odessa, s. 159-165.
  • Nowak, D., Nowak, A., 2016, Analysis of renewable energy sources development in Wielkopolska w: Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки, Państwowa Akademia Nauk Ukrainy, Kijów-Odessa, s. 166-171.
  • Nowak, D., Górczyński, S., 2016, Motywy i czynniki rozwoju kredytu handlowego w małych i średnich przedsiębiorstwach w: Hanna Mizgajska (red.), Przedsiębiorczość, innowacje, rozwój firmy, Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, Kalisz, s. 129-152.
  • Chęciński, S., 2016, Analiza potrzeb i problemów przedsiębiorców w procesie podejmowania decyzji o przyznaniu kredytu kupieckiego i warunkach jego udzielania w: Hanna Mizgajska (red.), Przedsiębiorczość, innowacje, rozwój firmy, Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, Kalisz, s. 153-170.
  • Wojtkowiak, G., Skowron-Mielnik, B., 2017, The Flexibility of the Workplace and Working Time: Analysis of Employees' Preferences in Poland w: Zlatko Nedelko, Maciej Brzozowski (red.), Exploring the Influence of Personal Values and Cultures in the Workplace, IGI Global, s. 287-304.
  • Wściubiak, Ł., 2016, Ochrona własności intelektualnej małych i średnich przedsiębiorstw w polskiej polityce innowacyjnej w: Hanna Mizgajska (red.), Przedsiębiorczość, innowacje, rozwój firmy, Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, Kalisz, s. 45-63.
  • Wściubiak, Ł., Mizgajska, H., 2017, Uwarunkowania aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw eksportujących: wyniki badań oraz studia przypadków firm średniej wielkości z Wielkopolski w: Anna Anetta Jankowska, Radosław Malik, Roman Wosiek, Agnieszka Domańska (red.), Innowacyjność i konkurencyjność międzynarodowa. Nowe wyzwania dla przedsiębiorstw i państwa, Oficyna Wydawnicza SGH (Szkoły Głównej Handlowej), Warszawa, s. 199-219.
  • Marcinkowski, B., Chęciński, S., Suszyńska, K., 2017, Cooperation strategies of Polish enterprises in the age of globalization w: Tomas Kliestik (red.), Globalization and its socioeconomic consequences. 17th International Scientific Conference. Proceedings (III), ZU - UNIVERSITY OF ZILINA, Zilina, s. 1494-1500.
  • Grobelny, J., Kampioni-Zawadka, M., 2017, Wykorzystanie kwestionariuszy przy podejmowaniu decyzji i zarządzaniu organizacją w: Teresa Chirkowska-Smolak, Alekrander Hauziński (red.), Zarządzanie oparte na dowodach. Teoria i praktyka., LIBRON, Kraków, s. 25-39.
  • Skowron-Mielnik, B., Pietrzyk , M., 2016, Czynniki zaangażowania osób z pokolenia Y w działalność organizacji non-profit w: Kompetencje personelu w sektorze publicznym i non-profit, edu-Libri, Kraków, s. 188-204.
  • Skowron-Mielnik, B., 2018, Zarządzanie zasobami ludzkimi w: Paweł Chudziński (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem wodociągowym. Społeczne aspekty funkcjonowania i pomiar efektywności , Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (PWE), s. 65-80.
  • Sobolewski, H., 2004, Analiza progu rentowności i wspomagania operacyjnego, część I w: Mirosław Hamrol (red.), Analiza finansowa przedsiębiorstwa - ujęcie sytuacyjne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 175-200.
  • Sobolewski, H., 2004, Analiza progu rentowności i wspomagania operacyjnego, część II w: Mirosław Hamrol (red.), Analiza finansowa przedsiębiorstwa - ujęcie sytuacyjne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 302-305.
  • Sobolewski, H., 2005, Analiza progu rentowności i wspomagania operacyjnego, część II. w: Mirosław Hamrol (red.), Analiza finansowa przedsiębiorstwa - ujęcie sytuacyjne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 302-305.
  • Sobolewski, H., 2005, Analiza progu rentowności i wspomagania operacyjnego, część I. w: Mirosław Hamrol (red.), Analiza finansowa przedsiębiorstwa - ujęcie sytuacyjne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 175-200.
  • Sobolewski, H., 2007, Analiza progu rentowności i wspomagania operacyjnego. Część I. w: prof. dr hab. Mirosław Hamrol (red.), Analiza finansowa przedsiębiorstwa - ujęcie sytuacyjne., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 175-200.
  • Sobolewski, H., 2007, Analiza progu rentowności i wspomagania operacyjnego. Część II. w: prof. dr hab. Mirosław Hamrol (red.), Analiza finansowa przedsiębiorstwa - ujęcie sytuacyjne., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 302-304.
  • Sobolewski, H., 2010, Analiza progu rentowności i wspomagania operacyjnego w: Mirosław Hamrol (red.), Analiza finansowa przedsiębiorstwa - ujęcie sytuacyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 169-195.
  • Beata Skowron-Mielnik (Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu), 2014-2015
  • Grzegorz Wojtkowiak, 2014, Tesgas S.A., Organ spółki
  • Beata Skowron-Mielnik, 2015, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
  • Łukasz Wściubiak, 2014, European Council for Small Business and Entrepreneurship
  • Łukasz Wściubiak, 2015, European Council for Small Business and Entrepreneurship
  • Łukasz Wściubiak, 2016, European Council for Small Business and Entrepreneurship
  • Dariusz Nowak, 2016, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa
  • Łukasz Wściubiak, 2017, European Council for Small Business and Entrepreneurship
  • Dariusz Nowak, 2017, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa
  • Łukasz Wściubiak, 2018, European Council for Small Business and Entrepreneurship
  • Nowak, D. w: Zespół Ewaluacji do spraw ekonomicznych, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
  • Nowak, D. w: Ekspert w I konkursie w ramach strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków – GOSPOSTRATEG”, , Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
  • Wojtkowiak, G. : Ewaluacja projektu polegającego na świadczeniu przez AQUANET usług zarządczych z zakresu organizacji i zarządzania na rzecz spółek zależnych
  • Wojtkowiak, G. : Doradztwo w zakresie przygotowania strategii dla PPNT - część finansowa
  • Stępień, B., Nowak, D., Bartosik-Purgat, M., Uwarunkowania i efekty międzynarodowej kooperacji przemysłowej.
  • Nagroda zespołowa II stopnia JM Rektora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu - dla Komitetu Okręgowego Olimpiady Przedsiębiorczości, za działalność organizacyjną zwiążaną z przygotowaniem i przeprowadzeniem ogólnopolskiej Olimpiady Przedsiębiorczości na szczeblu regionalnym
  • Nagroda zespołowa II stopnia JM Rektora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu za rok akademicki 2007/2008 - za osiągnięcia organizacyjne, za wyróżniającą się pracę na rzecz Olimpiady Przedsiębiorczości
  • Brązowy Krzyż Zasługi - D.Nowak (02-08-2011)
  • za osiągnięcia organizacyjne w roku akademickim 2013/2014 – organizację etapu szkolnego i okręgowego Olimpiady Przedsiębiorczości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
  • za osiągnięcia organizacyjne w roku akad. 2014/2015 - za wzorową realizację zadania warsztaty specjalistyczne dla studentów UEP w projekcie Kadry dla Gospodarki na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
  • Medal Komisji Edukacji Narodowej
  • Nagroda zespołowa II stopnia JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za osiągnięcia organizacyjne w roku akad. 2015/2016 - za organizację etapu szkolnego i okręgowego Olimpiady Przedsiębiorczości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
  • Nagroda indywidualna I stopnia JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za całokształt dorobku
  • Nagroda zespołowa I stopnia za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku akad. 2016/2017 – za monografię pt. „Logistyka usług"
  • za przygotowanie wniosku o przyznanie Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Poznaniu logo HR Excellence In Research
  • Wizyta w ramach współpracy Katedry Zarządzania i Analizy Zasobów Przedsiębiorstwa z Uniwersytetem w Svisthov w Bułgarii
  • Wizyta w ramach współpracy Katedry Zarządzania i Analizy Zasobów Przedsiębiorstwa z Uniwersytetem w Svisthov w Bułgarii
  • Opieka nad gościem zagranicznym
  • Opieka nad gościem zagranicznym - Erasmus+
  • Nowak, D., Centrum promocji i wsparcia innowacyjności organizacyjnej przedsiębiorstw - stymulowanie relacji kooperacyjnych i współpracy pomiędzy firmami.
  • Płocharz, J., Restrukturyzacja a efektywność działań przedsiębiorstwa na przykładzie Zakładów Automatyki Przemysłowej ZAP S.A. w Ostrowie Wlkp..
  • Nowak, D., Restrukturyzacja produktu i dystrybucji branży łożysk tocznych w warunkach transformacji rynkowej.
  • Polaczek, R., Wpływ przemian strukturalnych majątku na efektywność gospodarowania przedsiębiorstw sektora piwowarskiego.
  • Wojtkowiak, G., Zarządzanie procesem upadłości przedsiebiorstw.
  • Gołembski, M., Determinanty wykorzystania czasu pracy w przedsiębiorstwach województwa wielkopolskiego.
  • Ludwiczak, A., Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw państwowych.
  • Gumińska, A., Uwarunkowania skuteczności decyzji kierowniczych w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce.
  • Bober, P., Struktura majątku a efektywność gospodarowania przedsiębiorstw branży meblarskiej.
  • Wściubiak, Ł., Aktywność innowacyjna zaawansowanych technologicznie firm produkcyjnych sektora MSP w Polsce.
  • Adamek, M., Determinanty funkcjonowania sektorów inżynieryjnych w gospodarce komunalnej na przykładzie Miasta i Gminy Pleszew, Uniwersytet Ekonomiczny (UEP) w Poznaniu.
  • Chęciński, S., Zarządzanie procesami inwestycyjnymi w mikroprzedsiębiorstwach, Uniwersytet Ekonomiczny (UEP) w Poznaniu.
  • Tomczyk, M., Modele biznesowe w kształtowaniu wartości organizacji (na przykładzie podmiotów wydawniczych sektora kreatywnego metropolii szczecińskiej), Uniwersytet Łódzki.
  • Marcinkowski, B., Zarządzanie ryzykiem w procesie kooperacji przedsiębiorstw, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
  • Kampioni-Zawadka, M., Uwarunkowania i efekty kształtowania wizerunku pracodawcy, Uniwersytet Ekonomiczny (UEP) w Poznaniu.
  • Dąbrowski, J., ZARZĄDZANIE TALENTAMI W PROCESIE POZYSKIWANIA I UTRZYMYWANIA PRACOWNIKÓW CENTRÓW USŁUG WSPÓLNYCH, Uniwersytet Ekonomiczny (UEP) w Poznaniu.
  • Narojczyk, S., Zarządzanie kompetencjami przedsiębiorstw w procesie kształtowania ich konkurencyjności, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
  • Roszyk, J., Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
  • Podniesienie kompetencji studentów kierunku Finanse i Rachunkowość Biznesu oraz Zarządzania UEP
  • Sławińska Maria (Mizgajska Hanna Aktywność innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce-zmiany i uwarunkowania,Wydawnictwo UEP,Poznań 2013) 2013
  • Skowron-Mielnik Beata ( Determinanty funkcjonowania sektorów inżynieryjnych w gospodarce komunalnej na przykładzie Miasta i Gminy Pleszew) 2013
  • Dariusz Nowak, Znaczenie zmian warunków mieszkaniowych dla kosztów utrzymania i wyposażenia mieszkań w Polsce, 2017
  • Beata Skowron-Mielnik, Instrumenty zarządzania w praktyce przedsiębiorstw rodzinnych, 2015
  • Beata Skowron-Mielnik, Determinanty skuteczności modeli biznesu polskich klubów piłkarskich, 2015
  • Dariusz Nowak, Uwarunkowania i efekty kształtowania wizerunku pracodawcy, 2016
  • Dariusz Nowak, Czynniki różnicujące lokalne rynki nieruchomości, 2016
  • Pilarczyk Bogna (Skowron-Mielnik Beata Elastyczna organizacja pracy w przedsiębiorstwie) 2011
  • Sobolewski Henryk (Napiecek Remigiusz Rachunek kosztów w zrównoważonej ocenie dokonań uczelni wyższej) 2013
  • Sobolewski Henryk (Kubiak Jarosław Zjawisko asymetrii informacji a struktura kapitału przedsiębiorstw w Polsce) 2013
  • Sobolewski Henryk (Kubiak Jarosław Zjawisko asymetrii informacji a struktura kapitału przedsiębiorstw w Polsce) 2014
  • Sobolewski Henryk (Napiecek Remigiusz Rachunek kosztów w zrównoważonej ocenie dokonań uczelni wyższej) 2014
  • Sobolewski, H. (rec.), 2011: Sudolska, A., Uwarunkowania budowania relacji proinnowacyjnych przez przedsiębiorstwa w Polsce.
  • Sobolewski, H. (rec.), 2012: Kraśniak, J., Zmiany struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w procesie internacjonalizacji.
  • Krzakiewicz, K. (rec.), 2012: Skowron-Mielnik, B., Elastyczna organizacja pracy w przedsiębiorstwie.
  • Sobolewski, H. (rec.), 2013: Ziółkowska, B., Zarządzanie procesami tworzenia wartości w przedsiębiorstwie. Perspektywa wirtualizacji.
  • Skowron-Mielnik, B. (rec.), 2013: Ławrynowicz, M., Tożsamość organizacyjna banków spółdzielczych w Polsce. Ujęcie instytucjonalne.
  • Sobolewski, H. (rec.), 2014: Świekatowski, R., Metodologia zapewnienia konkurencyjności uczelni wyższych na rynku usług edukacyjnych w warunkach globalizacji.
  • Sobolewski, H. (rec.), 2015: Koczerga, M., Motywacje i cele założycieli przedsiębiorstw a proces przedsiębiorczości.
  • Sobolewski, H. (rec.), 2015: Kosieradzka, E., Zarządzanie produktywnością w przedsiębiorstwie.
  • Sobolewski, H. (rec.), 2016: Jewartowski, T., ekonomia, finanse, zarządzanie finansami .
  • Sobolewski, H. (rec.), 2004: Niedzielski, W., Leasing jako źródło finansowania inwestycji i jego wpływ na wartość przedsiębiorstwa.
  • Sobolewski, H. (rec.), 2007: Prędkiewicz, K., Uwarunkowania i metody zarządzania wypłacalnością małych i średnich przedsiębiorstw.
  • Mizgajska, H. (rec.), 2007: Gumińska, A., Uwarunkowania skuteczności decyzji kierowniczych w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce.
  • Sobolewski, H. (rec.), 2008: Czajkowski, L., Ekonomiczne determinanty wykorzystania outsourcingu w restrukturyzacji przedsiębiorstw.
  • Sobolewski, H. (rec.), 2008: Stobiecki, P., Wpływ finansowania długoterminowego na wartość rynkową przedsiębiorstwa.
  • Sobolewski, H. (rec.), 2009: Więcław, T., Determinanty rozwoju światowego rynku ropy naftowej.
  • Sobolewski, H. (rec.), 2009: Polerowicz, D., Udział w targach jako czynnik rozwoju przedsiębiorstw produkujących płytki ceramiczne.
  • Sobolewski, H. (rec.), 2009: Kłosowski, S., Determinanty sprawności restrukturyzacji organizacyjnej przedsiębiorstw lokalnego transportu zbiorowego.
  • Sobolewski, H. (rec.), 2012: Pieloch, A., Motywy i efekty wykupu akcji własnych przez spółki notowane na GPW w Warszawie.
  • Sobolewski, H. (rec.), 2012: Zawadka, D., Alternatywne systemy obrotu jako instytucje niwelujące lukę na rynku kapitałowym.
  • Sobolewski, H. (rec.), 2013: Sierpińska-Sawicz, A., Determinanty polityki dywidendy w spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
  • Sobolewski, H. (rec.), 2013: Brzychcy, K., Relacje ekonomiczne, organizacyjne i społeczne na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim, Uniwersytet Szczeciński.
  • Nowak, D. (rec.), 2013: Adamek, M., Determinanty funkcjonowania sektorów inżynieryjnych w gospodarce komunalnej na przykładzie Miasta i Gminy Pleszew, Uniwersytet Ekonomiczny (UEP) w Poznaniu.
  • Skowron-Mielnik, B. (rec.), 2013: Rogala, A., Determinanty skuteczności komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie, Uniwersytet Ekonomiczny (UEP) w Poznaniu.
  • Sobolewski, H. (rec.), 2014: Tomczyk, M., Modele biznesowe w kształtowaniu wartości organizacji (na przykładzie podmiotów wydawniczych sektora kreatywnego metropolii szczecińskiej), Uniwersytet Łódzki.
  • Sobolewski, H. (rec.), 2014: Matuszewska-Pierzynka, A., Zadłużenie wobec Skarbu Państwa spółek kapitałowych odpłatnie korzystających z majątku przedsiębiorstw państwowych, Uniwersytet Łódzki.
  • Sobolewski, H. (rec.), 2014: Chęciński, S., Zarządzanie procesami inwestycyjnymi w mikroprzedsiębiorstwach, Uniwersytet Ekonomiczny (UEP) w Poznaniu.
  • Nowak, D. (rec.), 2014: Starosta, A., Kultura organizacyjna w zarządzaniu antykryzysowym w przedsiębiorstwie, Uniwersytet Ekonomiczny (UEP) w Poznaniu.
  • Sobolewski, H. (rec.), 2015: Kazojć, K., Kształtowanie procesów transferu technologii w klastrach morskich w Polsce, Uniwersytet Szczeciński.
  • Sobolewski, H. (rec.), 2015: Wiśniewska, T., Model zarządzania e-usługami medycznymi w małych i średnich przedsiębiorstwach sektora medycznego, Politechnika Poznańska.
  • Sobolewski, H. (rec.), 2015: Przybyła, M., Instrumenty zarządzania w praktyce przedsiębiorstw rodzinnych, Uniwersytet Ekonomiczny (UEP) w Poznaniu.
  • Nowak, D. (rec.), 2015: Tylżanowski, R., Determinanty transferu technologii w przedsiębiorstwach przemysłowych wysokiej techniki w Polsce, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.
  • Nowak, D. (rec.), 2016: Al.-Mihyawi , S., Assessment of Investment Attractiveness in Arab Countries, Uniwersytet Szczeciński.
  • Nowak, D. (rec.), 2018: Suska-Szczerbicka, M., Ocena efektywności funkcjonowania energetyki wiatrowej w Polsce, Uniwersytet Szczeciński.
  • Nowak, D. (rec.), 2018: Karcz, J., Zarządzanie jakością procesów logistycznych operatorów 3PL i 4PL, Politechnika Częstochowska.
  • Analiza wpływu zmian w poziomie i strukturze majątku na wyniki finansowe i rentowność przedsiębiorstwa WAWEL S.A. w latach 2007-2011
  • Diagnoza potencjału zasobów ludzkich Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu
  • Rozwój zawodowy pracownika i motywacja a ryzyko wystąpienia zjawiska pracoholizmu na podstawie badań pracowników banku „X”
  • Zmiany w organizacji i ich wpływ na efektywność na przykładzie pracowników Instytutu pojazdów Szynowych „Tabor”
  • System ocen pracowniczych i jego wpływ na rozwój kapitału ludzkiego w organizacji
  • Pracoholizm – choroba czy próba przetrwania na rynku pracy
  • Motywacja w zarządzaniu zasobami ludzkimi determinantem efektywnego zarządzania firmą produkcyjną
  • Adaptacja nowo przyjętego pracownika w przedsiębiorstwie na przykładzie firmy Harder – szkolenie i wdrożenie
  • Wykorzystanie narzędzi typu ATS w prowadzeniu zewnętrznych działań employer brandingowych
  • Motywacja pracowników determinantą rozwoju linii lotniczych
  • WPŁYW FUZJI I PRZEJĘĆ NA PROCES ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI
  • Ewolucja struktury organizacyjnej Przedsiębiorstwa P.W. Lechpol na rynku rolnym w latach 2000-2014
  • Akta osobowe pracowników w systemie informacji personalnej
  • WPŁYW FUZJI I PRZEJĘĆ NA PROCES ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI
  • Rola inteligencji emocjonalnej w przywództwie
  • Postrzeganie przywództwa kobiet w budowaniu pozycji i wpływu w organizacji w kontekście interkulturowym
  • Wywieranie wpływu na wizerunek produktu za pomocą komunikacji wizualnej w reklamie na przykładzie rynku perfum
  • Pracoholizm jako patologia XXI wieku
  • Analiza procesu rekrutacji i selekcji pracowników na przykładzie pracowników Urzędu Gminy Koźminek
  • Szkolenie jako forma rozwoju pracownika na przykładzie Urzędu Statystycznego w Poznaniu
  • Coaching jako nowoczesne narzędzie rozwoju kompetencji pracownika
  • Rola menedżera przyszłości w zarządzaniu przedsiębiorstwem na przykładzie Metrolog Sp. z o.o.
  • Koncepcja analizy transakcyjnej w praktyce zarządzania zasobami ludzkimi
  • Znaczenie inteligencji emocjonalnej w przywództwie na przykładzie międzynarodowej organizacji studenckiej AISEC
  • Szkolenie zasobów ludzkich z wykorzystaniem nowoczesnej metody szkoleniowej – blended learning
  • Rola oddziaływań motywacyjnych w zapobieganiu syndromowi wypalenia zawodowego na przykładzie grupy zawodowej nauczycieli miasta Kościan
  • Przyczyny derekrutacji i fluktuacji pracowników na tle teorii motywacji
  • Badanie satysfakcji pracowników outsourcingowych w iT Kontrakt sp. z o.o.
  • Ścieżki kariery zawodowej pracowników branży kreatywnej
  • Storytelling jako narzędzie komunikacji z klientem oraz budowania wizerunku marki na przykładzie miasta i zakładu Międzychód
  • Rola turystyki kulinarnej w budowaniu marki regionu
  • Retencja wiedzy w organizacjach non-profit
  • Wykroczenia przeciwko prawom pracownika na tle wybranych przepisów z kodeksu prawa pracy
  • Frąckowiak, W. (rec.), 2011: Sobolewski, H., Ocena dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr. hab. Henryka Sobolewskiego, prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w związku z wnioskiem o nadanie tytułu naukowego profesora.
  • Sobolewski, H. (rec.), 2013: Łuczka, T., Makro i mikroekonomiczne determinanty struktury kapitału w małych i średnich przedsiębiorstwach.
  • Sobolewski, H. (rec.), 2013: Samelak, J., Zintegrowane sprawozdanie przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego.
  • Sobolewski, H. (rec.), 2013: Ratajczak, E., Sektor leśno-drzewny w zielonej gospodarce.
  • Rutkowski, I. (rec.), 2014: Mizgajska, H., Aktywność innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce - zmiany i uwarunkowania.
  • Sobolewski, H. (rec.), 2015: Borowiecki, R., RECENZJA dorobku naukowego oraz zaangażowania na rzecz rozwoju gospodarczego Polski prof. dra hab. Ryszarda Borowieckiego w związku z procedurą nadania Mu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania oraz Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego 21.05.2015.
  • Sobolewski Henryk 2005 : 2
  • Dariusz Nowak 2013 : 1
  • Beata Skowron-Mielnik 2014 : 25
  • Beata Skowron-Mielnik 2014 : 28
  • Beata Skowron-Mielnik 2015 : 3
  • Beata Skowron-Mielnik 2015 : 12
  • Beata Skowron-Mielnik 2015 : 2
  • Henryk Sobolewski 2016 : 24
  • Beata Skowron-Mielnik 2016 : 1
  • Beata Skowron-Mielnik 2016 : 4
  • Beata Skowron-Mielnik 2016 : 1
  • Beata Skowron-Mielnik 2016 : 6
  • Dariusz Nowak 2016 : 3
  • Dariusz Nowak 2016 : 2
  • Dariusz Nowak 2016 : 19
  • Dariusz Nowak 2016 : 13
  • Marcin Gołembski 2016 : 5
  • Dariusz Nowak 2017 : 1
  • Dariusz Nowak 2017 : 1
  • Sobolewski, H. (rec.), 2004: Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem.
  • Sobolewski, H. (rec.), 2004: Praktyczne aspekty pomiaru efektywności.
  • Sobolewski, H. (rec.), 2004: Zarządzanie finansami. Finansowanie przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. Część I.
  • Sobolewski, H. (rec.), 2004: Zarządzanie finansami. Finansowanie przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. Część II.
  • Sobolewski, H. (rec.), 2005: Zarządzanie finansami. Biznes, bankowość i finanse na rynkach wschodzących. Tom I.
  • Sobolewski, H. (rec.), 2005: Zarządzanie finansami. Biznes, bankowość i finanse na rynkach wschodzących. Tom II.
  • Mizgajska, H. (rec.), 2006: Prace Naukowe Katedry Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem. Tom V.
  • Sobolewski, H. (rec.), 2006: Development of sme in Poland and China. Multidimensional Research Studies.
  • Sobolewski, H. (rec.), 2006: Wartość przedsiębiorstwa - z teorii i praktyki zarządzania. Tom VI część 1.
  • Sobolewski, H. (rec.), 2006: Wartość przedsiębiorstwa - z teorii i praktyki zarządzania. Tom VI część 2.
  • Sobolewski, H. (rec.), 2006: Zarządzanie Finansami. Inwestycje i wycena przedsiębiorstw, Tom I.
  • Sobolewski, H. (rec.), 2006: Zarządzanie Finansami. Inwestycje i wycena przedsiębiorstw, Tom II.
  • Sobolewski, H. (rec.), 2006: Współczesne problemy analizy ekonomicznej.
  • Sobolewski, H. (rec.), 2006: Efektywność źródłem bogactwa narodów.Tom VII zeszyt 1A.
  • Sobolewski, H. (rec.), 2006: Efektywność źródłem bogactwa narodów.Tom VII zeszyt 1B.
  • Sobolewski, H. (rec.), 2007: Zarządzanie Finansami. Zarządzanie ryzykiem i kreowanie wartości, Tom I.
  • Sobolewski, H. (rec.), 2007: Zarządzanie Finansami. Zarządzanie ryzykiem i kreowanie wartości, Tom II.
  • Sobolewski, H. (rec.), 2008: Zarządzanie finansami – mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw.
  • Sobolewski, H. (rec.), 2008: Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym.
  • Sobolewski, H. (rec.), 2008: Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji.
  • Sobolewski, H. (rec.), 2009: Controllingowy wymiar oceny płynności finansowej przedsiębiorstwa.
  • Sobolewski, H. (rec.), 2009: Zarządzanie Finansami. Wycena przedsiębiorstw i zarządzanie wartością..
  • Mizgajska, H. (rec.), 2010: Uwarunkowania budowy potencjału innowacyjnego polskich małych i średnich przedsiębiorstw.
  • Sobolewski, H. (rec.), 2010: Prywatyzacja, efektywność i finansowanie przedsiębiorstw, pod red. J. Duraja, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, ISBN 978-83-7525-402-0.
  • Sobolewski, H. (rec.), 2010: Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, pod red. J. Duraja, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, ISBN 978-83-7525-403-7.
  • Sobolewski, H. (rec.), 2010: Zarządzanie finansami. Inwestycje i wycena przedsiębiorstw, pod red. D. Zarzeckiego, Zeszyty Naukowe nr 586, Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia nr 25, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, ISSN 1640-6818, ISSN 1733-2842..
  • Sobolewski, H. (rec.), 2010: Zarządzanie finansami. Analiza finansowa i zarządzanie ryzykiem, pod red. D. Zarzeckiego, Zeszyty Naukowe nr 587, Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia nr 26, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, ISSN 1640-6818, ISSN 1733-2842..
  • Sobolewski, H. (rec.), 2011: Zarządzanie finansami. Współczesne wyzwania teorii i praktyki, pod red. D. Zarzeckiego, Zeszyty Naukowe nr 640, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 38, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, ISSN 1640-6818, ISSN 1733-2842..
  • Sobolewski, H. (rec.), 2011: Zarządzanie finansami. Inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, pod red. D. Zarzeckiego, Zeszyty Naukowe nr 639, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 37, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, ISSN 1640-6818, ISSN 1733-2842..
  • Sobolewski, H. (rec.), 2011: Polityka innowacyjna w Polsce, ACTA Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia XLII - Nauki Humanistyczno - Społeczne, Zeszyt 392, Toruń 2011..
  • Sobolewski, H. (rec.), 2012: Zarządzanie przedsiębiorstwem w czasie kryzysu gospodarczego, pod red. P. Bartkowiaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012, ISBN 978-83-927534-0-7.
  • Sobolewski, H. (rec.), 2012: Innowacja w myśli ekonomicznej od XVIII do XX wieku: Analiza wybranych zagadnień, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ACTA Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia XLII..
  • Sobolewski, H. (rec.), 2012: Zarządzanie finansami. Inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, pod red. D. Zarzeckiego, Zeszyty Naukowe nr 689, Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia nr 50, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012, ISSN 1640-6818, ISSN 1733-2842.
  • Sobolewski, H. (rec.), 2012: Zarządzanie finansami. Upowszechnianie i transfer wyników badań, pod red D. Zarzeckiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012, ISSN 1640-6818, ISSN 1733-2842.
  • Sobolewski, H. (rec.), 2012: Przewodnik dla piszących prace magisterskie w zakresie zrządzania, pod red. B. Brycz i T. Dudycza, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2011, ISBN 978-83-208-1929-8.
  • Sobolewski, H. (rec.), 2012: T. Dudycz, Analiza finansowa jako narzędzie zarządzania finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2011, ISBN 978-83-62276-05-9.
  • Sobolewski, H. (rec.), 2012: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 261 Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem.
  • Sobolewski, H. (rec.), 2012: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 262 Efektywność - konceptualizacja i uwarunkowania.
  • Sobolewski, H. (rec.), 2012: Rola funduszy unijnych w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu.
  • Sobolewski, H. (rec.), 2013: Zarządzanie finansami. Mierzenie wyników przedsiębiorstw i ocena efektywności inwestycji. Zeszyt Naukowy nr 760. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 59. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013.
  • Sobolewski, H. (rec.), 2013: Zarządzanie finansami. Wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, zarządzanie ryzykiem. Zeszyt Naukowy nr 761, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 60. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013.
  • Sobolewski, H. (rec.), 2013: Zarządzanie Finansami. Finanse publiczne, instrumenty rynku finansowego. Zeszyt Naukowy nr 766. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 62. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013.
  • Sobolewski, H. (rec.), 2013: Przepływy finansowe w grupie kapitałowej. Autor Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz. Wydawnictwo Uniwersytet Szczeciński 2013.
  • Sobolewski, H. (rec.), 2013: Publiczny rynek kapitału wysokiego ryzyka, autor D. Zawadka, Wydawnictwo CMT Advisory, Poznań 2013.
  • Sobolewski, H. (rec.), 2013: Działalność inwestycyjna spółek debiutujących na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie, autor. T. Dudycz, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2013.
  • Sobolewski, H. (rec.), 2014: Zarządzanie projektami w organizacji, red. naukawa: K. Janasz, J. Wiśniewska, Difin, Warszawa 2014.
  • Sobolewski, H. (rec.), 2014: Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami. Efektywność inwestycji i wycena przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 803. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 66.
  • Sobolewski, H. (rec.), 2014: Czas na pieniądz. Zarządzanie Finansami. Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 802. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 65..
  • Sobolewski, H. (rec.), 2014: Przedsiębiorczość, strategie i metody zarządzania przedsiębiorstwem, pod. red. A.N. Duraj.
  • Sobolewski, H. (rec.), 2014: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach globalizacji - szanse i zagrożenia.
  • Sobolewski, H. (rec.), 2014: Wybrane problemy współpracy i współdziałania przedsiębiorstw.
  • Sobolewski, H. (rec.), 2014: Przedsiębiorczość: strategie i metody zarządzania przedsiębiorstwem. pod redakcją Nataszy Duraj i Aleksandry Pieloch-Babiarz.
  • Nowak, D. (rec.), 2014: Studia Kaliskie tom 2; Studia Calisiensia.
  • Nowak, D. (rec.), 2015: Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami. Ryzyko, zarządzanie, wartość. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 854. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2015..
  • Sobolewski, H. (rec.), 2015: Zarządzanie finansami. Ryzyko, zarządzanie, wartość. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 854. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2015..
  • Sobolewski, H. (rec.), 2015: Opinia monografii dr Tomasza Sosnowskiego pt. Dezinwestycje funduszy private equity metodą IPO, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, ss. 257 opracowana w związku z wnioskiem o przyznanie nagrody indywidualnej Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, 21.04.2015.
  • Nowak, D. (rec.), 2015: Roman Tylżanowski, 2015, Transfer technologii w przedsiębiorstwach przemysłowych wysokiej techniki w Polsce, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2016..
  • Sobolewski, H. (rec.), 2015: Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem, red. naukowi: T. Dudycz, G. Osbert-Pociecha, B. Brycz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 386;.
  • Nowak, D. (rec.), 2015: Knowledge – Economy – Society. Challenges of contemporary economies in the face of global market conditions .
  • Skowron-Mielnik, B. (rec.), 2015: Recenzja monografii dr Dominiki Bąk-Grabowskiej pt. Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach stosowania niestandardowych form zatrudnienia wydawanej nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu .
  • Sobolewski, H. (rec.), 2016: Model transferu technologii w klastrach morskich w Polsce.
  • Sobolewski, H. (rec.), 2016: Sytuacyjne konteksty ładu korporacyjnego (aut. Marlena Grabowska).
  • Sobolewski, H. (rec.), 2016: Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce - dylematy i sposoby wspierania środkami Unii Europejskiej .
  • Skowron-Mielnik, B. (rec.), 2016: Recenzja monografii dr Agnieszki Jagody pt. Organizacja pracy w przedsiębiorstwie. Identyfikacja, diagnoza, perspektywy, wydawanej nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu .
  • Nowak, D. (rec.), 2016: Zarządzanie przedsiębiorstwem. Analiza współczesnych uwarunkowań, koncepcji i determinant.
  • Wojtkowiak, G. (rec.), 2016: Exploring the Influence of Personal Values and Cultures in the Workplace.
  • Sobolewski, H. (rec.), 2016: Grabowska, M., Sytuacyjne konteksty ładu korporacyjnego przedsiębiorstw.
  • Nowak, D. (rec.), 2018: Studia Kaliskie - Studia Calisensia - Tom 5.
  • Nowak, D. (rec.), 2018: Enterprises and economies in the face of contemporary challenges. Management – Restructuring – Innovation.
  • Inter-organizational cooperation and innovation performance: the case of high-tech SMEs in Poland
  • Strategic use of patents as a new direction in intellectual property management
  • Kompetencje wyróżniające pracowników określanych jako talenty
  • INDUSTRIAL COOPERATION AND THEIR INFLUENCE ON THE ENTERPRISES ACTING
  • Cпівпраця в емпіричних дослідженнях
  • Polish-Ukrainian Economic Cooperation
  • Polish foreign trade with Ukraine
  • Waste on the consumer and industrial market
  • Monika Kampioni-Zawadka, Stypendium projakościowe, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Monika Kampioni-Zawadka, Stypendium dla najlepszych doktorantów, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Bartkowiak, P., Borowiecki, R., Foltynowicz, Z., Bojar, E., Bartkowiak, A., Bernat, T., Sobolewski, H., Wartecki, A., Wieliński, D., Krzakiewicz, K., Nesterak, J., 2011, II Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Zrównoważony rozwój organizacji a relacje z interesariuszami".
  • Skowron-Mielnik, B., 2015, Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie i gospodarce.
  • Lewicki, M., Skowron-Mielnik, B., Stobiecki, P., Kawa, A., Olejnik, I., Kowalczyk, E., Kopczyński, T., Sajdak, M., 2016, Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych Wydziału Zarządzania .
  • Nowak, D., 2016, Zarządzanie Innowacjami w Gospodarce.
  • Sobolewski, H., 2016, Zarządzanie Innowacjami w Gospodarce.
  • Nowak, D., 2018, International Scientific-Practical Conference.
  • Nowak, D., Zielińska-Chmielewska, A., 2010, Ogólnopolska Olimpiada Przedsiębiorczości (5 edycja).
  • Nowak, D., Wściubiak, Ł., 2011, Ogólnopolska Olimpiada Przedsiębiorczości edycja VII.
  • Nowak, D., Wściubiak, Ł., 2012, Ogólnopolska Olimpiada Przedsiębiorczości edycja VIII.
  • Nowak, D., Wściubiak, Ł., Marcinkowski, B., Narojczyk, S., 2013, Ogólnopolska Olimpiada Przedsiębiorczości edycja IX 2013.
  • Skowron-Mielnik, B., Stańda, A., Dolata, M., Dobski, P., Gołembski, M., Roszyk-Kowalska, G., Malewska, K., 2014, Szkoła Letnia Zarządzania 2014. Klasyczne i współczesne koncepcje zarządzania - aspekty teoretyczne i praktyczne.
  • Nowak, D., Wściubiak, Ł., Narojczyk, S., Marcinkowski, B., 2014, Ogólnopolska Olimpiada Przedsiębiorczości edycja X.
  • Kampioni-Zawadka, M., 2014, Ogólnopolska Olimpiada Przedsiębiorczości edycja X.
  • Nowak, D., Chęciński, S., Wściubiak, Ł., Suszyńska, K., 2015, Olimpiada Przedsiębiorczości, edycja XI.
  • Nowak, D., Chęciński, S., Wściubiak, Ł., 2016, Olimpiada Przedsiębiorczości, edycja XII.
  • Kampioni-Zawadka, M., 2017, Olimpiada Przedsiębiorczości, edycja XIII.
  • Nowak, D., Chęciński, S., Marcinkowski, B., Wściubiak, Ł., Narojczyk, S., Suszyńska, K., 2017, Olimpiada Przedsiębiorczości, edycja XIII.
  • Bartosz Marcinkowski (D. Tsenov Academy of Economics, 5250 Svishtov, Bulgaria od 2018-05-28 do 2018-06-01)
  • Monika Kampioni-Zawadka (ESIC - BUSINESS & MARKETING SCHOOL od 2018-02-05 do 2018-02-09)
  • Dariusz Nowak (The D.A. Tsenov Academy of Economics od 2018-05-28 do 2018-06-01)
  • Winter seminar: XIX International scientific and practical seminar «Problems of Foreign Economics Relations Development and Attraction of Foreign Investments: regional aspect
  • Winter Seminar XX International scientific and practical seminar: Problems of Foreign Economics Relations Development and Attraction of Foreign Investments: regional aspect
  • Wielkopolska Izba Przemysłowo Handlowa w Poznaniu
  • Wielkopolska Izba Przemysłowo Handlowa (30-08-2010)
  • Mizgajska, H., 2002, Aktywność innowacyjna polskich małych i średnich przedsiębiorstw w procesie integracji z Unią Europejską.
  • Nowak, D., 2012, Zarządzanie międzyorganizacyjnymi relacjami kooperacyjnymi w przedsiębiorstwach przemysłowych.
  • Skowron-Mielnik, B., Elastyczna organizacja pracy w przedsiębiorstwie.
  • Sobolewski, H., 2011, Przekształcenia własnościowe i prywatyzacja.
  • Grzegorz Wojtkowiak, 2015-09-01, Radio Merkury
  • Grzegorz Wojtkowiak, 2015-09-01, Radio Merkury
  • Beata Skowron-Mielnik, 2015-03-08, wywiad zamieszczony w artykule Digitalizacja w handlu a pokolenie Z, w czasopiśmie Galeria Handlowe, 3/2015
  • Beata Skowron-Mielnik, 2015-07-30, 1. Jak skutecznie budować markę pracodawcy, czyli employer branding w pigułce…, współautorka: Monika Kampioni-Zawadka, w: Portal hrstandard.pl, 07/2015
  • Grzegorz Wojtkowiak, 2015-09-07, Gazeta prawna. Biznes to działanie, a nie nudne wkuwanie
  • Grzegorz Wojtkowiak, 2016-05-02, raport AGER 2015 - wypowiedź