11 sierpnia 2022

Dorobek naukowy (publikacje)

dr Maciej Koszel


  • Bartkowiak, P., Koszel, M., 2011, Przestrzenne ujęcie zrównoważonego rozwoju miasta, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 199, s. 30-40.
   • Maciej Koszel = 4,50 pkt
  • Bartkowiak, P., Koszel, M., 2012, Propozycja wskaźników zrównoważonego rozwoju dla przedsiębiorstw branży deweloperów budowlanych, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług (WSHiU) w Poznaniu, 24, s. 43-55.
   • Maciej Koszel = 3,00 pkt
  • Bartkowiak, P., Koszel, M., 2013, Indeksy giełdowe spółek społecznie odpowiedzialnych, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 278, s. 161-172.
   • Maciej Koszel = 2,50 pkt
  • Bartkowiak, P., Koszel, M., 2013, Menedżer ds. społecznej odpowiedzialności we współczesnych organizacjach, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XIV/12, s. 301-311.
   • Maciej Koszel = 3,50 pkt
  • Koszel, M., Weinert, A., 2013, Wykorzystanie koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i zrównoważonego rozwoju w kreowaniu innowacyjnego produktu - studia przypadków, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania., 758, s. 153-169.
   • Maciej Koszel = 1,50 pkt
  • Bartkowiak, P., Koszel, M., 2013, Koopetycja w łańcuchu dostaw, Przegląd Zachodniopomorski, 3/1, s. 51-63.
   • Maciej Koszel = 3,50 pkt
  • Bartkowiak, P., Koszel, M., 2014, Zintegrowane zarządzanie obszarami metropolitarnymi a zrównoważony rozwój, Marketing i Rynek, 5, s. 244-251 CD.
   • Maciej Koszel = 3,00 pkt
  • Koszel, M., 2014, Koopetycja - strategia relacyjna wewnątrz obszarów metropolitalnych, Studia Oeconomica Posnaniensia, 2 (11) (272), s. 87-102.
   • Maciej Koszel = 6,00 pkt
  • Koszel, M., 2015, Koopetycja w warunkach niepewności, Marketing i Rynek, 9, s. 267-278, CD.
   • Maciej Koszel = 6,00 pkt
  • Koszel, M., 2015, Koopetycja międzygminna w polskich obszarach metropolitalnych, Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 42 (1), s. 47-58.
   • Maciej Koszel = 3,00 pkt
  • Bartkowiak, P., Koszel, M., 2015, Koopetycja jednostek samorządu terytorialnego, Przegląd Organizacji, 9, s. 68-76.
   • Maciej Koszel = 3,50 pkt
  • Bartkowiak, P., Koszel, M., 2016, Zasobowe uwarunkowania koopetycji jednostek samorządu terytorialnego - aspekt konkurencyjny, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) we Wrocławiu, 421, s. 11-24.
   • Maciej Koszel = 5,00 pkt
  • Koszel, M., 2016, Formy relacji międzygminnych w polskich obszarach metropolitalnych, Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 43 (3), s. 35-51.
   • Maciej Koszel = 5,00 pkt
  • Bartkowiak, P., Koszel, M., 2016, Processes of Change in Polish Metropolitan Areas - Spatial Aspects, Świat Nieruchomości, 98 (4), s. 81-90.
   • Maciej Koszel = 5,00 pkt
  • Bartkowiak, P., Koszel, M., 2017, Forms of Relationships among Local Government Units in Polish Metropolitan Areas, Procedia Engineering, 182, s. 76-82.
   • Maciej Koszel = 7,50 pkt
  • Bartkowiak, P., Koszel, M., 2017, Typy koopetycji międzygminnej w polskich obszarach metropolitalnych., Studia Oeconomica Posnaniensia, 5 (9), s. 21-36.
   • Maciej Koszel = 5,00 pkt
  • Koszel, M., Bartkowiak, P., 2018, Taksonomiczna miara zrównoważonego rozwoju obszarów metropolitalnych w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Krakowie, 3 (975), s. 83-100.
   • Maciej Koszel = 5,50 pkt
  • Koszel, M., 2011, Realizacja koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw na przykładzie firm działających w województwie lubelskim, Zarządzanie proekologiczne na rzecz zrównoważonego rozwoju regionalnego, s. 57-64.
  • Bartkowiak, P., Koszel, M., 2016, Forms of relationships among local government units in Polish metropolitan areas, 7th International Conference on Engineering, Project and Production Management EPPM 2016 : Book of abstracts, s. 24.
  • Koszel, M., 2010, Kryzys na rynku nieruchomości w Polsce i na świecie - przyczyny, przebieg i skutki w: Piotr Bartkowiak (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w czasie kryzysu gospodarczego, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa - Oddział Poznań, Poznań, s. 92-99.
  • Bartkowiak, P., Koszel, M., 2011, Socially Responsible Management on the Example of Heating Energy Sector Companies in Poland w: Ryszard Borowiecki, Tomasz Rojek (red.), Developmental challenges of contemporary economies : management, finance, restructuring, Department of Economics and Organization of Enterprises Cracow University of Economics, Kraków, s. 311-324.
   • Maciej Koszel = 2,50 pkt
  • Bartkowiak, P., Koszel, M., 2011, Corporate social responsibility - the significance and instruments w: Ewa Bojar (red.), Eco-management for sustainable regional development, Wydawnictwo "Dom Organizatora", Toruń, s. 103-118.
   • Maciej Koszel = 2,50 pkt
  • Bartkowiak, P., Koszel, M., 2011, The Contemporary crisis of the city w: Piotr Bartkowiak (red.), Dilemmas of business management in times of crisis, Scientific Society for Organization and Management, Poznań, s. 14-39.
   • Maciej Koszel = 2,50 pkt
  • Koszel, M., 2011, Narzędzia i instrumenty społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w: Anna Bartkowiak (red.), Zrównoważony rozwój organizacji a relacje z interesariuszami. Teoria i praktyka, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa - Oddział Poznań, Poznań, s. 7-18.
   • Maciej Koszel = 4,00 pkt
  • Koszel, M., Weinert, A., 2012, "Zielona logistyka" jako kierunek rozwoju współczesnych firm logistycznych w: Piotr Bartkowiak, Tomasz Bernat (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem we współczesnej gospodarce, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa - Oddział Poznań, Poznań, s. 64-75.
   • Maciej Koszel = 2,00 pkt
  • Koszel, M., Weinert, A., 2012, Monitoring społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw na przykładzie systemu SAM HYPERION Kompanii Piwowarskiej S. A. w: Piotr Bartkowiak, Tomasz Bernat (red.), Teoria i praktyka zarządzania przedsiębiorstwem. Wybrane zagadnienia, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa - Oddział Poznań, Poznań, s. 83-93.
   • Maciej Koszel = 2,00 pkt
  • Koszel, M., 2013, Współczesne modele i koncepcje zrównoważonego rozwoju miast - miasto zwarte, nowy urbanizm i smart growth w: B. Żurkowska, K. Ziętek (red.), Dilemmas of modern management, Politechnika Lubelska, Lublin, s. 196-202.
   • Maciej Koszel = 4,00 pkt
  • Bartkowiak, P., Koszel, M., 2013, Źródła ryzyka inwestycji deweloperskich w Polsce w: Elżbieta Urbanowska-Sojkin, Paweł Bartkowiak (red.), Ryzyko w zarządzaniu strategicznym. Aspekty podmiotowe i przedmiotowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), Poznań, s. 208-220.
   • Maciej Koszel = 2,00 pkt
  • Koszel, M., 2013, Zarządzanie proekologiczne jako instrument społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i zrównoważonego rozwoju w: Anna Bartkowiak, Piotr Bartkowiak (red.), Społeczna odpowiedzialność organizacji. Teoria i praktyka, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa - Oddział Poznań, Poznań, s. 34-42.
   • Maciej Koszel = 4,00 pkt
  • Bartkowiak, P., Koszel, M., 2013, Wskaźniki zrównoważonego rozwoju miast jako nowy paradygmat w zarządzaniu w: Wanda M. Gaczek (red.), Dynamika, cele i polityka zintegrowanego rozwoju regionów : aspekty teoretyczne i zarządzanie w przestrzeni, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 175-190.
   • Maciej Koszel = 2,00 pkt
  • Koszel, M., 2013, Implementacja koncepcji zrównoważonego rozwoju w strategii rozwoju miasta Poznania w: Grzegorz Hajduk (red.), Rozwój gospodarczy miast i regionów. Gospodarka - zarządzanie - marketing, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, s. 151-160.
   • Maciej Koszel = 4,00 pkt
  • Koszel, M., Bartkowiak, P., 2014, Granice stabilności przedsiębiorstw w zakresie fuzji i przejęć - studia przypadków w: Maria Romanowska, Joanna Cygler (red.), Granice zarządzania, Oficyna Wydawnicza SGH (Szkoły Głównej Handlowej), Warszawa, s. 237-246.
   • Maciej Koszel = 2,00 pkt
  • Koszel, M., 2014, Rebranding jako narzędzie odnowy strategicznej w: Aleksander Lotko (red.), Problemy nowoczesnego zarządzania, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Radom, s. 87-97.
   • Maciej Koszel = 4,00 pkt
  • Koszel, M., 2014, Systemy ekozarządzania jako instrumenty budowania przewagi konkurencyjnej w: Sylwia Gębicz, Gabriela Grzywna (red.), The region and the organization development as a major factor of economic growth, Politechnika Lubelska, Lublin, s. 188-196.
   • Maciej Koszel = 4,00 pkt
  • Bartkowiak, P., Koszel, M., 2014, Holding jako forma restrukturyzacji przedsiębiorstw komunalnych w: Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki (red.), Restrukturyzacja w obliczu wyzwań gospodarki globalnej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków, s. 249-259.
   • Maciej Koszel = 2,00 pkt
  • Koszel, M., 2015, Nowe trendy kształtowania relacji międzyorganizacyjnych - koopetycja w: Magdalena Kostyra, Magdalena Konwa, Beata Mitura (red.), Study of Management. Experiences and new trends, Politechnika Lubelska, Lublin, s. 148-156.
   • Maciej Koszel = 4,00 pkt
  • Koszel, M., 2016, Rozwój zrównoważony jako kierunek strategiczny obszarów metropolitalnych w Polsce w: Joachim Osiński, Magdalena Nawrot, Marta Ostrowska, Marta Pachocka (red.), Rozwój we współczesnym świecie. uwarunkowania-wyzwania-perspektywy, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 377-388.
   • Maciej Koszel = 4,00 pkt
  • Koszel, M., 2016, Znaczenie zasobów ludzkich w kontekście kształtowania potencjału rozwojowego w polskich obszarach metropolitalnych w: Dominika Górska, Karolina Czyżewska (red.), The Manager of the XXI century. A Challenge for the Leaders Enterprises, Organizations and Regions, Politechnika Lubelska, Lublin, s. 135-142.
   • Maciej Koszel = 4,00 pkt
  • Bartkowiak, P., Koszel, M., 2016, The Strategy of Sustainable Development.The Brewing Company Case Study w: О. Ф. Михайленко (red.), БІЗНЕС-СТРАТЕГІЇ. Збірник кейсів / BUSINESS STRATEGIES CASES, MINISTRY OF SCIENCE AND EDUCATION OF UKRAINE STATE HIGHER EDUCATION ESTABLISHMENT "KYIV NATIONAL ECONOMIC UNIVERSITY NAMEDAFTERVADIMHENMAN, Kijów, s. 261-267.
   • Maciej Koszel = 2,50 pkt
  • Bartkowiak, P., Koszel, M., 2016, Стратегія сталого розвитку. Приклад пивоварної компанії w: О. Ф. Михайленко (red.), БІЗНЕС-СТРАТЕГІЇ. Збірник кейсів / BUSINESS STRATEGIES CASES, MINISTRY OF SCIENCE AND EDUCATION OF UKRAINE STATE HIGHER EDUCATION ESTABLISHMENT "KYIV NATIONAL ECONOMIC UNIVERSITY NAMEDAFTERVADIMHENMAN, Kijów, s. 139-146.
  • Bartkowiak, P., Jóźwiak, J., Koszel, M., 2017, Znaczenie konkurencyjności i zarządzania jakością we współczesnych przedsiębiorstwach w: Ryszard Borowiecki, Barbara Siuta-Tokarska, Katarzyna Żmija (red.), Zarządzanie działalnością rozwojową przedsiębiorstwa, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s. 151-166.
   • Maciej Koszel = 2,50 pkt
  • Koszel, M., Koopetycja w zrównoważonym rozwoju obszarów metropolitalnych w Polsce, Absolwent UEP, Wydział Zarządzania.
  • Forms of relationships among local government units in Polish metropolitan areas
  • Weinert, A., Koszel, M., Mazurkiewicz, B., 2014, Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych, Nowe trendy współczesnego zarządzania organizacjami.
   • Maciej Koszel = 2,00 pkt
  • Weinert, A., Koszel, M., 2014, V Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Młodych Pracowników oraz Studenckich Organizacji Naukowych Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.
   • Maciej Koszel = 2,00 pkt
  • Koszel, M., Urbanowska-Sojkin, E., Bartkowiak, P., Brzozowski, M., Sajdak, M., Weinert, A., 2015, Wybory strategiczne w warunkach niepewności.
   • Maciej Koszel = 2,00 pkt