13 sierpnia 2020

Dorobek naukowy (publikacje)

dr Adam Majchrzak

Okres od 0 r.


  • Majchrzak, A., 2015, Ziemia rolnicza w krajach Unii Europejskiej w warunkach ewolucji wspólnej polityki rolnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Majchrzak, A., Czternasty, W., 2009, Projected changes in agricultural areas management in Poland in view of the chosen European Union countries experience, MANAGEMENT, 2, s. 325-339.
  • Majchrzak, A., 2010, Renty gruntowe w świetle zmian uwarunkowań ich rachunku, Debiuty Ekonomiczne, 10, s. 142-157.
  • Majchrzak, A., Smędzik-Ambroży, K., 2010, Państwowe grunty rolne w Polsce w warunkach rynkowych, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 150, s. 330-342.
  • Majchrzak, A., 2010, Zmiany w zasobach i strukturze ziemi rolniczej w Unii Europejskiej w kontekście równowagi rolnośrodowiskowej, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu AR w Poznaniu (Roczniki Naukowe SERiA), XII/1, s. 116-121.
  • Majchrzak, A., Smędzik-Ambroży, K., 2010, Agricultural land market in Poland in view of economy fluctuations, MANAGEMENT, 1, s. 357-371.
  • Majchrzak, A., Czyżewski, A., 2010, OECD Report entitled "Developments in land markets: private sector investment in farmland and agriculture infrastructure" - discussions remarks, Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 3, s. 295-303.
  • Majchrzak, A., 2011, Zmiany w strukturach agrarnych w państwach Unii Europejskiej po 2003 roku z podkreśleniem przypadku Polski, Krakowskie Studia Małopolskie, 15, s. 335-360.
  • Majchrzak, A., 2011, Zasoby ziemi rolniczej w trwałym użytkowaniu w krajach członkowskich Unii Europejskiej, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu AR w Poznaniu (Roczniki Naukowe SERiA), XIII/3, s. 178-182.
  • Majchrzak, A., 2012, Dzierżawa gruntów rolnych Skarbu Państwa w świetle nowych regulacji prawnych, Journal of Agribusiness and Rural Development (dawniej Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Ekonomia), 2(24), s. 159-166.
  • Majchrzak, A., 2012, Kierunki przekształceń struktur agrarnych w krajach członkowskich Unii Europejskiej po 2003 roku, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu AR w Poznaniu (Roczniki Naukowe SERiA), XIV/2, s. 108-112.
  • Majchrzak, A., 2012, Prawno-ekonomiczne aspekty zmian przepisów o dzierżawie nieruchomości rolnych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, Przegląd Prawa Rolnego, 1 (10), s. 123-149.
  • Majchrzak, A., 2012, Dzierżawa państwowych gruntów rolnych w polskim systemie prawnym, Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 5, s. 289-311.
  • Majchrzak, A., 2013, Diversity of Agrarian Structures in EU Member States – Dynamic Approach, Economic Science for Rural Development, 32, s. 19-25.
  • Majchrzak, A., 2013, Zmiana wysokości czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości rolnej ZWRSP, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu AR w Poznaniu (Roczniki Naukowe SERiA), XV/2, s. 199-203.
  • Majchrzak, A., 2013, Preferential Acquisition Forms of Leased Agricultural Land of the State Treasury?, Intercathedra, 29/3, s. 53-57.
  • Czyżewski, B., Majchrzak, A., 2013, Mechanisms of valuation of public goods on the agricultural land market - considerations in the context of sustainable developnemt, MANAGEMENT, 2, s. 291-303.
  • Majchrzak, A., 2013, Rola dzierżawy gruntów rolnych w kształtowaniu struktury agrarnej Polski na tle państw członkowskich Unii Europejskiej, Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, 2, s. 63-82.
  • Majchrzak, A., 2014, Convergence Process of Agricultural Land Structures in the European Union, Economic Science for Rural Development, 36, s. 67-76.
  • Majchrzak, A., Smędzik-Ambroży, K., 2014, Procesy konwergencji dochodów gospodarstw rolnych w Polsce po 2006 roku, Journal of Agribusiness and Rural Development (dawniej Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Ekonomia), 1(31), s. 89-98.
  • Majchrzak, A., 2014, Determinanty trwałości gospodarowania na dzierżawionych gruntach rolnych w Polsce na tle wybranych państw Europy Zachodniej, Progress in Economic Sciences / Postępy Nauk Ekonomicznych, 1, s. 15-27.
  • Majchrzak, A., 2014, Determinanty kształtowania struktur agrarnych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu AR w Poznaniu (Roczniki Naukowe SERiA), XVI/4, s. 176-183.
  • Czyżewski, B., Majchrzak, A., 2014, Regulations for the Polish agricultural land market compared with other EU member states: implications for market efficiency, Studia Ekonomiczne, 2, s. 175-195.
  • Czyżewski, B., Majchrzak, A., 2015, Związek dochodów, cen i produktywności w rolnictwie w Polsce – ujęcie makroekonomiczne, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu AR w Poznaniu (Roczniki Naukowe SERiA), XVII (2), s. 26-31.
  • Majchrzak, A., Czyżewski, B., 2016, Przedsiębiorca rolny w świetle znowelizowanych przepisów prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu AR w Poznaniu (Roczniki Naukowe SERiA), Tom XVIII Zeszyt 4, s. 167-171.
  • Czyżewski, A., Majchrzak, A., Smędzik-Ambroży, K., 2017, Land productivity and its prices in the countries of EU-15 and EU-12., Economic Science for Rural Development, 46, s. 228-233.
  • Guth, M., Majchrzak, A., Smędzik-Ambroży, K., 2017, Resource conditions and subsidies for public goods in the EU, Economic Science for Rural Development, 44, s. 52-57.
  • Smędzik-Ambroży, K., Majchrzak, A., 2017, EU agricultural policy and productuvity of soil in countries varying in terms of intensity of agricultural production, Management, 21 (1), s. 250-258.
  • Majchrzak, A., Pająk, K., 2017, Intervention in Agriculture in Terms of Economic Fluctuations - the Case of the European Union Member States, Journal of Agribusiness and Rural Development (dawniej Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Ekonomia), 2 (44), s. 393-401.
  • Majchrzak, A., 2017, Umowa dzierżawy nieruchomości rolnych Skarbu Państwa w świetle swobody umów, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu AR w Poznaniu (Roczniki Naukowe SERiA), XIX (4), s. 135-140.
  • Czyżewski, B., Majchrzak, A., 2017, Economic size of farms and adjustments of the total factor productivity to the business cycle in Polish agriculture, Agricultural Economics - Zemedelska Ekonomika, 63 (2), s. 93-102.
  • Czyżewski, B., Majchrzak, A., 2018, Market versus agriculture in Poland - macroeconomic relations of incomes, prices and productivity in terms of the sustainable development paradigm., Technological and Economic Development of Economy, 24 (2), s. 318-334.
  • Majchrzak, A., Czyżewski, B., 2008, An Influence of the Economic Globalisation on the Contemporary Land Rents in the European Union, Economic Transformation of Central and Eastern European Countries 2008, s. 49-57.
  • Majchrzak, A., Smędzik-Ambroży, K., 2010, An Influence of Economy Fluctuation on the Agricultural Land Market In Poland, СВЕТОВНАTА КРИЗА И ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИTИЕ, s. 27-39.
  • Pająk, K., Majchrzak, A., Kvilinskyi, O., 2016, DEVELOPMENT OF THE POLISH ECONOMY AFTER THE YEAR 1989 , Збірник матеріалів XІ Міжнародної науково-практичної конференції «Виклики та перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях», s. 56-58.
  • Majchrzak, A. (rec.), 2011: Czakowska Helena, Sytuacja finansowa gospodarstw mleczarskich..
  • Majchrzak, A., 2010, Struktury agrarne w państwach założycielskich Unii Europejskiej i w Polsce w długim okresie w: S. Sokołowska, A. Bisaga (red.), Wieś i rolnictwo w procesie zmian : problemy transformacji rolnictwa europejskiego, Uniwersytet Opolski, Opole, s. 117-135.
  • Czyżewski, B., Majchrzak, A., 2010, Efektywność rynku ziemi rolniczej oraz waloryzacja rent gruntowych w kontekście regulacji instytucjonalno-prawnych w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej w: A. Grzelak, K. Pająk (red.), Nowe trendy w metodologii nauk ekonomicznych i możliwości ich wykorzystania w procesie kształcenia akademickiego. T. 1 : Problemy ogólne metodologii nauk ekonomicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 80-100.
  • Światły, P., Turnau, J., Majchrzak, A., 2011, Gospodarowanie gruntami rolnymi w wybranych krajach UE; wnioski dla Polski w: A. Czyżewski, S. Stępień (red.), Rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w warunkach ewolucji WPR : wybrane problemy, Kujawsko Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Bydgoszcz, s. 147-166.
  • Czternasty, W., Majchrzak, A., 2011, Changes in Agricultural Land Resources in Conditions of Common Agricultural Policy Evolution w: Kazimierz Pająk (red.), Zones of high productivity and economic growth : selected problems, Adam Marszałek, Toruń, s. 52-68.
  • Bartnikowska, S., Różańska, A., Steenbock, J., Majchrzak, A., 2012, Reforma wspólnej polityki rolnej wobec wyzwań stojących przed rolnictwem i obszarami wiejskimi w: A. Czyżewski, A. Poczta-Wajda (red.), Wokół wspólnej polityki rolnej - doświadczenia i perspektywy, Kujawsko Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Bydgoszcz, s. 45-66.
  • Majchrzak, A., 2012, Międzynarodowe inwestycje na rynku ziemi rolniczej w warunkach globalizacji w: Janina Harasim (red.), Współczesna gospodarka - wyzwania, dylematy, perspektywy rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 171-180.
  • Czyżewski, B., Majchrzak, A., 2013, Intrinsic land productivity and public goods in the paradigm of sustainable agriculture w: K. Pająk, J. Polcyn (red.), Determinanty rozwoju regionalnego w Polsce : społeczeństwo-gospodarka-środowisko., Adam Marszałek, Toruń, s. 271-287.
  • Kuśnierczak, W., Loritz, M., Majchrzak, A., 2013, Dzierżawa gruntów rolnych w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej - wnioski dla wspólnej regulacji europejskiej w: A. Czyżewski, A. Matuszczak (red.), Wspólna polityka rolna 2007-2013 i jej nowa perspektywa. Seminarium studencko-asystenckie Parlament Europejski, Bruksela, grudzień 2012., Kujawsko Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Bydgoszcz, s. 105-117.
  • Orzech, A., Pasiewicz, A., Szafrański, W., Majchrzak, A., 2013, Unijne kwotowanie produkcji mleka i cukru w Polsce - przyszłość mechanizmu w: A. Czyżewski, A. Matuszczak (red.), Wspólna polityka rolna 2007-2013 i jej nowa perspektywa. Seminarium studencko-asystenckie Parlament Europejski, Bruksela, grudzień 2012., Kujawsko Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Bydgoszcz, s. 209-222.
  • Majchrzak, A., 2013, Dzierżawa państwowych gruntów rolnych w Polsce po 1991 roku - doświadczenia i perspektywy w: Henryk Runowski (red.), Przekształcenia własnościowe w rolnictwie - 20 lat doświadczeń i perspektywy, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 115-123.
  • Krolik, M., Kuczyk, K., Majchrzak, A., Kryszak, Ł., 2014, Struktura agrarna w Polsce w świetle krajowej oraz europejskiej polityki rolnej w: A. Czyżewski, K. Smędzik-Ambroży (red.), Dylematy wspólnej polityki rolnej w świetle doświadczeń lat 2007-2013, Kujawsko Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Bruksela-Bydgoszcz-Poznań, s. 155-165.
  • Majchrzak, A., 2014, Obrót gruntami rolnymi jako determinanta zrównoważonego rozwoju rolnictwa w: Józef St. Zegar (red.), Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (24), Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, s. 106-127.
  • Majchrzak, A., 2015, Proces unifikacji struktur agrarnych w Unii Europejskiej po 2003 roku w: A. Czyżewski, B. Klepacki (red.), Problemy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w pierwszej dekadzie członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE), Warszawa, s. 69-79.
  • Ryszewska, E., Skwara, A., Majchrzak, A., 2015, Przemiany w strukturze gospodarstw rolnych oraz zatrudnienia na obszarach wiejskich po 2002 r. w: Andrzej Czyżewski, Agnieszka Poczta-Wajda (red.), Doświadczenia i przyszłość wspólnej polityki rolnej w nowej perspektywie 2014-2020 , Kujawsko Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, s. 238-248.
  • Czyżewski, B., Majchrzak, A., 2015, Koncepcja waloryzacji rent politycznych w rolnictwie na przykładzie gospodarstwa reprezentatywnego FADN w Polsce w 2013 r. w: Jan Polcyn, Piotr Głowski (red.), Rozwój regionalny i jego determinanty. Tom II, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) w Pile, Piła, s. 147-158.
  • Wosiek, A., Ziółkowski, J., Majchrzak, A., 2016, Zasobowe i strukturalne determinanty cen ziemi rolniczej w: Dyskurs o wspólnej polityce rolnej – w perspektywie 2014-2020, Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, s. 246-256.
  • Majchrzak, A., Stępień, S., 2016, Flows of rents as an economic barometr for agriculture: the case of the EU-27 w: Bazyli Czyżewski (red.), Political Rents of European Farmers in the Sustainable Development Paradigm. International, national and regional perspective , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 120-130.
  • Majchrzak, A., 2016, Ewolucja wspólnej polityki rolnej a zmiany zasobów i struktury ziemi rolniczej w państwach Unii Europejskiej w: Jacek Jakubowski (red.), Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych V, StatSoft Polska Sp. z o.o., Kraków, s. 13-21.
  • Dziamara, A., Nowicki, M., Majchrzak, A., 2017, Internalizacja środowiskowych efektów zewnętrznych w gospodarce w: Andrzej Czyżewski, Anna Matuszczak (red.), Ocena i przyszłość wspólnej polityki rolnej po 2020 roku., Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, s. 106-115.
  • Kwiatkowska, E., Pietraszek, J., Majchrzak, A., 2018, Determinanty modernizacji gospodarstw rolnych w Polsce - przegląd zagadnień w: A. Czyżewski, M. Borychowski (red.), Perspektywy rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w warunkach zmian wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej, Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, s. 97-106.