11 sierpnia 2022

Dorobek naukowy (publikacje)

dr Agnieszka Mrozińska


  • Mrozińska, A., 2009, Slow Cities lub Citta Lente, Przegląd Urbanistyczny, T. 1, s. 133-134.
  • Mrozińska, A., 2012, Przeobrażenia struktury branżowej przemysłu przetwórczego wybranych regionów Polski, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 247, s. 112-128.
   • Agnieszka Mrozińska = 9,00 pkt
  • Mrozińska, A., 2013, Zmiany strukturalne w przemyśle przetwórczym według województw w latach 1999-2010, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 21, s. 157-172.
   • Agnieszka Mrozińska = 7,00 pkt
  • Mrozińska, A., 2015, Zagadnienie złożoności w problematyce badawczej przemysłu, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 29(4), s. 26-39.
   • Agnieszka Mrozińska = 7,00 pkt
  • Mrozińska, A., 2016, Efekty organizacji przestrzennej usieciowienia przedsiębiorstw intensywnie wykorzystujących wiedzę z punktu widzenia planowania przestrzennego, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 30 (1), s. 159-175.
   • Agnieszka Mrozińska = 12,00 pkt
  • Mrozińska, A., 2016, Poziom obserwacji zjawisk a współczesna ekonomia, Studia i Prace WNEIZ US, 44 t. 3, s. 65-74.
   • Agnieszka Mrozińska = 9,00 pkt
  • Mrozińska, A., 2016, Stopień złożoności kapitału społecznego w relacji do procesu adaptacji struktury zatrudnienia w regionach, Studia i Prace WNEIZ US, 46 (1), s. 129-140.
   • Agnieszka Mrozińska = 9,00 pkt
  • Mrozińska, A., 2017, Skuteczność pozyskiwania środków na realizację projektów unijnych w miastach wojewódzkich w perspektywie 2007-2013, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 31 (2), s. 26-38.
   • Agnieszka Mrozińska = 12,00 pkt
  • Mrozińska, A., 2017, Struktura oraz skuteczność pozyskiwania środków na projekty unijne realizowane w miastach wojewódzkich w perspektywie 2007-2013, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) we Wrocławiu, 467, s. 57-69.
   • Agnieszka Mrozińska = 10,00 pkt
  • Mrozińska, A., 2017, Proces adaptacji struktur gospodarczych wielkich miast i ich otoczenia w zakresie nowych sektorów gospodarki, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (Akademii Ekonomicznej) w Katowicach, 320, s. 46-60.
   • Agnieszka Mrozińska = 10,00 pkt
  • Mrozińska, A., 2017, Impact of Changes in the Employment Structure on Labour Productivity in the Subregions of Lower Silesia and Greater Poland , Economic and Environmental Studies, 3 (43), s. 527-537.
   • Agnieszka Mrozińska = 13,00 pkt
  • Mrozińska, A., 2017, Kierunki kształcenia absolwentów szkół wyższych a zmiany na rynku pracy w Wielkopolsce, Studia Oeconomica Posnaniensia, 5 (5), s. 190-207.
   • Agnieszka Mrozińska = 10,00 pkt
  • Mrozińska, A., 2017, Zmienność struktury nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska w województwach w latach 2003-2015, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) we Wrocławiu, 470, s. 75-84.
   • Agnieszka Mrozińska = 10,00 pkt
  • Mrozińska, A., 2017, Wybrane miasta wojewódzkie i ich otoczenie w procesie adaptacji struktur podmiotów gospodarczych nowych sektorów gospodarki, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) we Wrocławiu, 477, s. 182-191.
   • Agnieszka Mrozińska = 10,00 pkt
  • Mrozińska, A., 2017, Education Specializations of Graduates at Public and Private Universities in Greater Poland Region, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) we Wrocławiu, 476, s. 138-147.
   • Agnieszka Mrozińska = 10,00 pkt
  • Mrozińska, A., 2017, Specialisations of University Graduates and Changes in the Labour Market in Voivodeships, Przedsiębiorczość - Edukacja, 13, s. 391-404.
   • Agnieszka Mrozińska = 8,00 pkt
  • Mrozińska, A., 2013, Zmienność struktur przemysłu a jakość kapitału ludzkiego w dużych miastach Polski, Problematyka 29. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Zmiany struktury przestrzennej i usług w warunkach kryzysu gospodarczego", s. 58.
  • Mrozińska, A., 2014, Zagadnienie złożoności w problematyce badawczej przemysłu , Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych”, s. 72.
  • Mrozińska, A., 2015, Znaczenie gospodarki opartej na wiedzy w rozwoju przestrzennym na przykładzie Szwajcarii, Problematyka 31. Międzynarodowej Konferencji naukowej nt. "Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług", s. 60.
  • Mrozińska, A., 2017, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w aglomeracji poznańskiej w latach 2006-2015, Problematyka 33. Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. "Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych", s. 57.
  • Obszary metropolitalne jako bieguny wzrostu - analiza wpływu wykorzystania funduszy strukturalnych na rozwój społeczno-gospodarczy regionów
  • Mrozińska, A., Stelmaszczyk, A., 2008, Ekonomiczne i przestrzenne skutki rozwoju GOW dla miasta w: Z. Przygodzki, M.E. Sokołowicz (red.), Nowoczesne miasto. Badania, instrumenty, analizy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 65-75.
   • Agnieszka Mrozińska = 4,00 pkt
  • Mrozińska, A., 2010, Światło w mieście. Od funkcji użytkowej do instrumentu marketingu miejskiego w: M. Banaszkiewicz, F. Czech, P. Winskowski (red.), Miasto między przestrzenią a koncepcją przestrzeni, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 179-185.
  • Bernaciak, A., Mrozińska, A., 2013, Współpraca międzygminna i rozwój gospodarczy w strategiach rozwoju gmin aglomeracji poznańskiej w: Waldemar Gulczyński (red.), Lokalne i regionalne problemy gospodarki przestrzennej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp., s. 9-22.
   • Agnieszka Mrozińska = 1,43 pkt
  • Mrozińska, A., 2015, Zagadnienie złożoności we współczesnej ekonomii regionalnej w: Ewa Kowalewska-Borys, Katarzyna Chomicz (red.), Współpraca międzynarodowa a rozwój lokalny. Wyzwania i perspektywy, Difin, Warszawa, s. 192-200.
   • Agnieszka Mrozińska = 4,00 pkt
  • Mrozińska, A., 2015, Urbanizacja nocy w: Maciej Lasocki (red.), Miasto jako miejsce, cel i przedmiot ludzkiej pracy, Nowak-Jarocin Wydawnictwo, Jarocin, s. 159-167.
   • Agnieszka Mrozińska = 4,00 pkt
  • Mrozińska, A., 2016, Zjawisko niezharmonizowania systemu społeczno-gospodarczego w układzie regionalnym Polski w: Wanda Maria Gaczek (red.), Gospodarka przestrzenna. Udział poznańskiego Uniwersytetu Ekonomicznego w kształtowaniu współczesnego paradygmatu. Tom 1. Teoretyczne podstawy paradygmatu, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 273-281.
   • Agnieszka Mrozińska = 1,00 pkt
  • Mrozińska, A., 2017, Zależność adaptacji struktury osób fizycznych od poziomu złożoności kapitału społecznego w województwach w latach 2012-2015 w: Marian Stefański (red.), Prawno-ekonomiczne szanse i bariery rozwoju przedsiębiorczości w Polsce i Europie, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Lublin, s. 125-136.
   • Agnieszka Mrozińska = 5,00 pkt
  • Mrozińska, A., 2017, Potencjał ładu środowiskowego jako element pomiaru zrównoważonego rozwoju - porównanie regionalne w: Marta Kusterka-Jefmańska, Andrzej Brzuśnian (red.), Aspekty środowiskowe w ekonomii i zarządzaniu, Wydawnictwo AD REM, Jelenia Góra, s. 117-126.
   • Agnieszka Mrozińska = 5,00 pkt
  • Agnieszka Mrozińska, 2016, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
  • Agnieszka Mrozińska, 2017, European Regional Science Association Sekcja Polska (Polish Section)
  • Mrozińska Agnieszka (10-11-2011)
  • Janiszewska, K., Florek, M., Gaczek, W., Zmyślony, P., Mrozińska, A., Perska, A., Komorowski, J., Bernaciak, A., Romanowski, R., Urbaniak, M., Idczak, P., Nowak, J., Igliński, H., Szymczak, M., Funkcjonowanie i kierunki rozwoju aglomeracji poznańskiej.
  • Gaczek, W., Kisiała, W., Mrozińska, A., Kudłak, R., Bajerski, A., Stępiński, B., Weltrowska-Jęch, J., Obszary metropolitalne jako bieguny wzrostu - analiza wpływu wykorzystania funduszy strukturalnych na rozwój społeczno-gospodarczy regionów.
  • Mrozińska, A., Luka złożoności społeczno-gospodarczych w układzie regionalnym Polski, Uniwersytet Ekonomiczny (UEP) w Poznaniu.
  • Agnieszka Mrozińska 2014 : 11
   • Agnieszka Mrozińska = 33,00 pkt
  • Poziom przedsiębiorczości w gminach województwa wielkopolskiego
  • Partycypacja społeczna w przeciwdziałaniu nierównościom społecznym
  • Kawałek nieba w mieście - cmentarze w miastach XXI w.
  • Zjawisko replikacji w obrębie obszarów metropolitalnych z uwzględnieniem środków unijnych
  • Stopień złożoności kapitału społecznego w relacji do procesu adaptacji społecznej regionów
  • Trwałość i stabilność powiązań w systemach złożonych
  • Nowe sektory gospodarki i ich wpływ na zmiany w strukturze gospodarczej wybranych miast Polski
  • Wykształcenie absolwentów szkół wyższych a zmiany na rynkupracy w województwach
  • Skuteczność pozyskiwania projektów unijnych w miastach wojewódzkich w perspektywie 2007-2013
  • Zmienność struktury nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska w województwach w latach 1999-2015
  • Mrozińska, A., 2016, Gospodarka przestrzenna – miasto Poznań. Wymiana myśli: nauka - praktyka.
   • Agnieszka Mrozińska = 2,00 pkt