6 lutego 2023

Dorobek naukowy

prof. dr hab. Małgorzata Bartosik-Purgat

Katedra Zarządzania Międzynarodowego

Okres od 2000 r. do 2018 r.


  • Bartosik-Purgat, M., Gorynia, M., Jankowska, B., Owczarzak, R., 2005, Strategie firm polskich wobec ekspansji inwestorów zagranicznych, wyd. 1, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (PWE), Warszawa.
  • Bartosik-Purgat, M., 2006, Otoczenie kulturowe w biznesie międzynarodowym, wyd. I, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (PWE), Warszawa.
  • Bartosik-Purgat, M., 2010, Otoczenie kulturowe w biznesie międzynarodowym, wyd. II, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (PWE), Warszawa.
  • Bartosik-Purgat, M., 2011, Kulturowe uwarunkowania zachowań konsumentów na przykładzie młodych Europejczyków, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
  • Bartosik-Purgat, M., Mruk, H., Schroeder, J., 2012, Dostępność i wykorzystanie informacji o rynkach i partnerach zagranicznych w procesie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), Poznań.
  • Bartosik-Purgat, M., 2016, Media społecznościowe na rynku międzynarodowym. Perspektywa indywidualnych użytkowników, Difin.
  • Bartosik-Purgat, M., 2004, Uwarunkowania kulturowe w marketingu międzynarodowym, wyd. I, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
  • Bartosik-Purgat, M., Mruk, H., Schroeder, J., 2013, Międzynarodowe badania marketingowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
  • Bartosik-Purgat, M., Gorynia, M., Jankowska, B., Owczarzak, R., 2005, Wprowadzenie w: Strategie firm polskich wobec ekspansji inwestorów zagranicznych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (PWE), Warszawa, s. 9-12.
  • Bartosik-Purgat, M., 2017, Wprowadzenie w: Współczesny konsument w strategiach przedsiębiorstw międzynarodowych. - Studia Oeconomica Posnaniensia 2017/ 5 (1), Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, s. 3-5.
  • Bartosik-Purgat, M., 2017, Wstęp w: Zachowania konsumentów. Globalizacja, nowe technologie, aktualne trendy, otoczenie społeczno-kulturowe, WN PWN, s. 9-12.
  • Bartosik-Purgat, M., Mruk, H., 2017, Zamiast zakończenia - inne obszary i kierunki badań nad zachowaniem konsumentów w: Zachowania konsumentów. Globalizacja, nowe technologie, aktualne trendy, otoczenie społeczno-kulturowe, WN PWN, s. 247-254.
  • Bartosik-Purgat, M., 2000, Różnorodność modeli i teorii podziału kultur w realizacji działalności marketingowej przedsiębiorstw międzynarodowych, Firma i Rynek : FiR : zeszyty naukowe Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu., 3(16), s. 100-105.
  • Bartosik-Purgat, M., 2000, Opakowanie na eksport, Marketing w Praktyce, 3(31), s. 30-32.
  • Bartosik-Purgat, M., 2000, Niewidzialna bariera, Marketing w Praktyce, 4(32), s. 59-60.
  • Bartosik-Purgat, M., 2001, Międzykulturowe badania marketingowe, Firma i Rynek : FiR : zeszyty naukowe Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu., 4(21)/, s. 23-26.
  • Bartosik-Purgat, M., 2001, Marka na rynkach zagranicznych, Marketing w Praktyce, 7(41), s. 49-52.
  • Bartosik-Purgat, M., 2001, Negocjacje na rynkach międzynarodowych (Francja, Belgia, Hiszpania, Włochy, Węgry), Marketing w Praktyce, 9(43), s. 53-55.
  • Bartosik-Purgat, M., 2001, Negocjacje na rynkach azjatyckich, Marketing w Praktyce, 10(44), s. 61-62.
  • Bartosik-Purgat, M., 2001, Promocja uzupełniająca, Marketing w Praktyce, 6(40), s. 17-18.
  • Bartosik-Purgat, M., 2001, Reklama na eurorynku, Marketing w Praktyce, 5(39), s. 40-43.
  • Bartosik-Purgat, M., 2001, Negocjacje na rynkach międzynarodowych (Wielka Brytania, Dania, Niemcy, Holandia), Marketing w Praktyce, 8(42), s. 55-57.
  • Bartosik-Purgat, M., 2001, Polska na mapie kulturowej świata - implikacje dla marketingowej działalności przedsiębiorstw międzynarodowych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) we Wrocławiu, 893, s. 19-29.
  • Bartosik-Purgat, M., 2001, Dystrybycja po japońsku, Marketing w Praktyce, 4, s. 29-31.
  • Bartosik-Purgat, M., 2001, Sprzedaż osobista - droga ale skuteczna, Marketing w Praktyce, 10(44), s. 22-26.
  • Bartosik-Purgat, M., 2002, Zjawisko etnocentryzmu konsumenckiego - badania empiryczne na przykładzie Polski, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) we Wrocławiu, 930, s. 55-65.
  • Bartosik-Purgat, M., 2003, Forma internacjonalizacji a czynniki kulturowe w działalności przedsiebiorstwa na rynkach zagranicznych, Marketing i Rynek, 11, s. 27-32.
  • Bartosik-Purgat, M., 2003, Style reklamowe w zróżnicowanym środowisku kulturowym, Świat Marketingu, 2, s. www.swiatmar.
  • Bartosik-Purgat, M., 2003, Strategie różnicowania jako wynik wpływu kultury narodowej na działalność marketingową na rynku międzynarodowym, Studia Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 1, s. 30-39.
  • Bartosik-Purgat, M., 2003, Wpływ czynników kulturowych na program marketingowy na rynkach zagranicznych – wyniki badań w branży spożywczej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) we Wrocławiu, 976, s. 43-53.
  • Bartosik-Purgat, M., 2003, Zróżnicowanie językowe w międzynarodowych badaniach marketingowych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) we Wrocławiu, 1004, s. 78-83.
  • Owczarzak, R., Jankowska, B., Gorynia, M., Bartosik-Purgat, M., 2005, Strategie polskich firm wobec ekspansji inwestorów zagranicznych-instrumenty polityki gospodarczej, Przegląd Organizacji, 4, s. 26-30.
  • Tomalak, M., Wierzbicki, M., Bartosik-Purgat, M., 2005, Postrzeganie polskich produktów przez konsumentów na rynku niemieckim, Marketing i Rynek, 4, s. 25-30.
  • Bartosik-Purgat, M., 2005, Komunikacja niewerbalna w biznesie międzynarodowym, Marketing i Rynek, 7, s. 16-21.
  • Gorynia, M., Bartosik-Purgat, M., Jankowska, B., Owczarzak, R., 2005, Zachowania firm lokalnych wobec inwestorów zagranicznych - cz. 1, Marketing i Rynek, 9, s. 2-8.
  • Gorynia, M., Bartosik-Purgat, M., Jankowska, B., Owczarzak, R., 2005, Zachowania przedsiębiorstw lokalnych a ekspansja inwestorów zagranicznych w Polsce, Przegląd Organizacji, 9, s. 20-23.
  • Gorynia, M., Bartosik-Purgat, M., Jankowska, B., Owczarzak, R., 2005, Zachowania firm lokalnych wobec inwestorów zagranicznych - cz. 2, Marketing i Rynek, 10, s. 2-8.
  • Bartosik-Purgat, M., Gorynia, M., Jankowska, B., Owczarzak, R., 2005, Strategie przystosowawcze firm polskich wobec ekspansji inwestorów zagranicznych, Problemy Zarządzania, 3, s. 47-65.
  • Gorynia, M., Bartosik-Purgat, M., Jankowska, B., Owczarzak, R., 2005, Strategie firm polskich wobec ekspansji inwestorów zagranicznych - znaczenie kontekstu branżowego - ujęcie empiryczne, Organizacja i Kierowanie / Organization and Management, 3(121), s. 9-26.
  • Bartosik-Purgat, M., Gorynia, M., Jankowska, B., Owczarzak, R., 2005, Strategie firm polskich wobec inwestorów zagranicznych, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 12, s. 52-59.
  • Owczarzak, R., Jankowska, B., Gorynia, M., Bartosik-Purgat, M., 2005, Strategie polskich firm wobec ekspansji inwestorów zagranicznych a działalność samorządu gospodarczego, Współczesne Zarządzanie / Contemporary Management Quarterly, 3, s. 5-19.
  • Bartosik-Purgat, M., 2006, Szok kulturowy oraz jego przezwyciężanie w aspekcie międzynarodowych strategii personalnych, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 66, s. 131-145.
  • Gorynia, M., Bartosik-Purgat, M., Jankowska, B., Owczarzak, R., 2006, Efekty zewnętrzne bezpośrednich inwestycji zagranicznych - aspekty teoretyczne i wyniki badań empirycznych, Ekonomista, 2, s. 185-204.
  • Bartosik-Purgat, M., Schroeder, J., 2006, Badanie zróżnicowania zachowań konsumentów w przestrzeni europejskiej - założenia projektu badawczego pt. "Zachowania nabywców w zróżnicowanych kulturowo środowiskach europejskich", Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) we Wrocławiu, 1107, s. 250-256.
  • Bartosik-Purgat, M., 2007, Wybór miejsca dokonywania zakupów, Handel Wewnętrzny, 3, s. 53-59.
  • Bartosik-Purgat, M., 2007, Customers` loyalty profiles, Poznań University of Economics Review, 1, s. 5-20.
  • Bartosik-Purgat, M., 2007, Style podejmowania decyzji konsumpcyjnych w rodzinach, Marketing i Rynek, 8, s. 35-39.
  • Schroeder, J., Bartosik-Purgat, M., 2007, Polskie społeczeństwo w świetle "wymiarów kulturowych" europejskiego rynku, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 209, s. 205-221.
  • Bartosik-Purgat, M., 2008, Young Europeans in the cultural dimensions of F. Trompenaars and Ch. Hampden-Turner, International Business and Global Economy - poprzedni tytuł : Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, 25, s. 510-521.
  • Bartosik-Purgat, M., 2008, Obszary decyzji konsumenckich a typy osobowości młodych Europejczyków, Marketing i Rynek, 9, s. 33-39.
  • Bartosik-Purgat, M., 2008, Hierarchia wartości uznawanych przez młodych konsumentów z wybranych krajów Unii Europejskiej, Handel Wewnętrzny, 4-5, s. 69-76.
  • Bartosik-Purgat, M., 2008, Kultura i konsument w świetle procesów globalnego rynku, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) we Wrocławiu, 13, s. 293-304.
  • Bartosik-Purgat, M., 2008, Consumers` needs – the base of attitudes for purchasing foreign and brand products, Zagreb International Review of Economics & Business, ., s. 137-156.
  • Bartosik-Purgat, M., 2009, Znaczenie innowacyjności konsumenta międzynarodowego dla kształtowania strategii marketingowej przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 125, s. 134-148.
  • Bartosik-Purgat, M., 2009, Konsument jako kategoria w naukach społecznych, Ekonomista, 6, s. 789-807.
  • Bartosik-Purgat, M., 2010, Kulturowe uwarunkowania badań marketingowych na rynkach zagranicznych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) we Wrocławiu, 96, s. 106-114.
  • Bartosik-Purgat, M., Niezgoda, A., 2010, Wpływ czynników kulturowych na decyzje nabywcze turystów (przykład Polski i Hiszpanii), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 595, s. 433-442.
  • Bartosik-Purgat, M., 2011, Stosunek młodych konsumentów europejskich do produktów ekologicznych w kształtowaniu strategii marketingowej przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 180, s. 7-20.
  • Bartosik-Purgat, M., 2011, Znaczenie marki produktu w decyzjach nabywczych konsumentów w świetle badań międzynarodowych, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 198, s. 135-145.
  • Bartosik-Purgat, M., 2012, Tak bliscy, tak różni, Forum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 6, s. 14-15.
  • Bartosik-Purgat, M., 2012, Czynniki kulturowe a zachowania konsumentów — ujęcie modelowe w świetle badań międzynarodowych, Marketing i Rynek, 10, s. 15-22.
  • Bartosik-Purgat, M., Niezgoda, A., 2012, Znaczenie języka w decyzjach młodych konsumentów w wyborze miejsca wakacji - przykład Polski i Hiszpanii, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 711, s. 233-244.
  • Jankowska, B., Bartosik-Purgat, M., 2012, Perceptions of the results of cooperation with rivals - perspective of Danish, Japanese and Polish companies. Does the cultural background matter?, Poznań University of Economics Review, 4, s. 14-27.
  • Bartosik-Purgat, M., Schroeder, J., 2012, Organizacja badań rynków zagranicznych w świetle wyzwań współczesnego rynku światowego - wyniki badań polskich eksporterów, International Business and Global Economy - poprzedni tytuł : Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, 31, s. 445-460.
  • Bartosik-Purgat, M., Mruk, H., Schroeder, J., 2013, Wykorzystanie instytucjonalnych źródeł informacji w działalności polskich eksporterów, Marketing i Rynek, 7, s. 17-21.
  • Bartosik-Purgat, M., Mruk, H., Schroeder, J., 2013, Wiarygodność partnera zagranicznego w świetle badań polskich eksporterów, Marketing i Rynek, 8, s. 18-23.
  • Bartosik-Purgat, M., 2014, Zwyczaje zakupowe młodych Europejczyków - wybór sklepu i jego determinanty, Marketing i Rynek, 4, s. 22-28.
  • Bartosik-Purgat, M., Schroeder, J., 2014, Polish exporters’ use and perception of various sources of market information, Poznań University of Economics Review, 2, s. 97-117.
  • Bartosik-Purgat, M., Schroeder, J., 2014, Targi międzynarodowe jako źródło informacji o rynkach i partnerach zagranicznych, International Business and Global Economy - poprzedni tytuł : Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, 33, s. 519-529.
  • Bartosik-Purgat, M., Schroeder, J., 2014, Metody i źródła poszukiwania informacji o partnerach zagranicznych a zasięg rynkowy działalności polskich przedsiębiorstw, Organizacja i Kierowanie / Organization and Management, 4(164), s. 41-55.
  • Bartosik-Purgat, M., 2014, Cultural traits of the future managers from generation Y – an example of young Europeans, Journal of Intercultural Management, 3, s. 37-55.
  • Bartosik-Purgat, M., Hadryś-Nowak, A., 2014, The Impact of the Family-owned Businesses Specificity on the Dominance of the Cultural Features in their Organizational Structures – Theoretical Approach, Journal of Intercultural Management, 4 , part II, s. 49–66.
  • Bartosik-Purgat, M., Augustynowicz, O., 2015, Rola polskich placówek ekonomiczno-dyplomatycznych w działalności eksportowej polskich przedsiębiorstw – perspektywa placówek i przedsiębiorstw, Handel Wewnętrzny, 5 (358), s. 24-36.
  • Bartosik-Purgat, M., 2016, Social media as a source of information about products and services in the light of cross-cultural research in China, Poland and United States, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) we Wrocławiu, 447, s. 22-31.
  • Bartosik-Purgat, M., Guzek, M., 2016, Factors Influencing the Choice of Social Network Sites in the Light of Cross-cultural Research, China-USA Business Review, 15 (9), s. 438-452.
  • Bartosik-Purgat, M., 2016, Reklama w serwisach społecznościowych - opinie użytkowników w świetle badań międzykulturowych, Marketing i Rynek, 10, s. 33-40.
  • Bartosik-Purgat, M., 2016, Wikipedia users in the light of international research - practical implications, Journal of Intercultural Management, 8 (4), s. 7-26.
  • Bartosik-Purgat, M., 2016, The use of social networking websites in the international market: example of Facebook from perspective of individual users, International Business and Global Economy - poprzedni tytuł : Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, 35 (2), s. 235-248.
  • Bartosik-Purgat, M., 2016, Media społecznościowe jako źródło informacji o produktach w świetle badań międzykulturowych – przykład Facebook`a, Handel Wewnętrzny, 6 (365), s. 16-31.
  • Bartosik-Purgat, M., Filimon, N., KIYGI CALLI, M., 2017, Social Media and Higher Education - An International Perspective, Economics and Sociology, 10 (1), s. 181-191.
  • Bartosik-Purgat, M., Jankowska, B., 2017, The Use of Social Networking Sites in Job Related Activities: A Cross-cultural Comparison, Entrepreneurial Business and Economics Review, 5 (2), s. 177-193.
  • Bartosik-Purgat, M., Filimon, N., Hinner, M., 2017, Determinants of social media’s use in consumer behaviour: an international comparison, Economics and Business Review, 3 (2), s. 79-100 .
  • Pyrcz, K., Bartosik-Purgat, M., 2017, Preferencje chińskich konsumentów w stosunku do produktów spożywczych-wyzwania dla przedsiębiorstw zachodnich, Marketing i Rynek, 9, s. 283-291, CD.
  • Bartosik-Purgat, M., Filipchuk, O., Hinner, M., 2017, Communication and Consumer Activities of Social Networking Sites Users: Cases from Germany, Poland and Russia, Managing Global Transitions: International Research Journal , 15 (4), s. 341-363.
  • Bartosik-Purgat, M., 2018, M-communication in Product Information Exchange – an International Comparison, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2 (334), s. 97-113.
  • Goetz, M., Bartosik-Purgat, M., Jankowska, B., 2018, International Aspects and Challenges of Digital Transformation, Gospodarka Narodowa, 1(293), s. 87-102.
  • Bartosik-Purgat, M., 2018, Country of origin as a determinant of young Europeans` buying attitudes - marketing implications, Oeconomia Copernicana, 9(1), s. 123-142.
  • Bartosik-Purgat, M., 2018, Social Networking Sites as a channel for delivering information about durable products and its impact on purchasing decisions, Acta Scientiarum Polonorum. Seria : Oeconomia, 17(1), s. 5-11.
  • Bartosik-Purgat, M., 2018, International Contexts of Social Media and e-WoM Communication in the Customer Decision-Making Process, Journal of Management and Business Administration. Central Europe , 26 (2), s. 16-33.
  • Bartosik-Purgat, M., 2018, Digital Nomads – Entrepreneurship or New Lifestyle?, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XIX (2) cz. I, s. 259-266.
  • Bartosik-Purgat, M., 2000, Uwarunkowania kulturowe w realizacji strategii promocji przedsiębiorstw międzynarodowych na rynku Unii Europejskiej, Procesy przystosowawcze w polskim handlu zagranicznym w kontekście członkowstwa w Unii Europejskiej, s. 13-24.
  • Bartosik-Purgat, M., 2001, Wpływ czynników kulturowych na projektowanie opakowania na rynki zagraniczne, Innowacje w marketingu : młodzi o marketingu. 2001, s. 23-35.
  • Bartosik-Purgat, M., 2002, Wpływ czynników kulturowych na strategie kształtowania produktów, s. 11-21.
  • Bartosik-Purgat, M., 2002, Efekt kraju pochodzenia oraz zjawisko etnocentryzmu - bariery działalności przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym, s. 9-19.
  • Bartosik-Purgat, M., 2004, Determinanty kulturowe w działalności marketingowej polskich eksporterów, Globalizacja w gospodarce światowej. Polscy eksporterzy wobec wyzwań integracjii gospodarczej z Unią Europejską., s. 34-46.
  • Bartosik-Purgat, M., 2004, Kultury organizacyjne inwestorów zagranicznych a kultury narodowe krajów goszczących, s. 71-81.
  • Gorynia, M., Bartosik-Purgat, M., Jankowska, B., Owczarzak, R., 2005, Motywy i formy zagranicznych inwestycji bezpośrednich - perspektywa przedsiębiorstw lokalnych - ujęcie empiryczne, Problemy regionalne i globalne we współczesnej gospodarce światowej T.1 i T.2, s. 255-266.
  • Gorynia, M., Bartosik-Purgat, M., Jankowska, B., Owczarzak, R., 2005, Dominujące postawy strategiczne firm polskich wobec ekspansji inwestorów zagranicznych, Biznes międzynarodowy a internacjonalizacja gospodarki narodowej, s. 365-377.
  • Bartosik-Purgat, M., 2006, Internationalization and cultural diversification in the marketing activity of companies., Regional and National Drivers of Business Location and Competitiveness, s. płyta CD.
  • Bartosik-Purgat, M., 2007, Culture shock – an unexpected experience among people working and living in foreign country, WORKSHOP ON INTERNATIONAL STRATEGY AND CROSS CULTURAL MANAGEMENT, s. 26.
  • Bartosik-Purgat, M., 2008, Consumers` needs - the base of attitudes for purchasing foreign products and brand products, An Enterprise Odyssey: Tourism, Governance and Entrepreneurship, s. 20.
  • Bartosik-Purgat, M., 2008, Role of brand and country of manufacture in the consumer decisions among young people from Poland and Czech Republic – results of empirical study, 34th EIBA Annual Conference : International Business and the Catching-up Economies: Challenges and Opportunities, s. płyta.
  • Bartosik-Purgat, M., 2009, Consumers` decisions models in European families, Marketing and entrepreneurship, s. 820-827.
  • Niezgoda, A., Bartosik-Purgat, M., 2010, THE EFFECT OF CULTURE – RELATED FACTORS ON TOURIST BUYING DECISIONS: MARKETING IMPLICATIONS FOR TOURISM FIRMS, An Enterprise Odyssey: From Crisis to Prosperity - Challenges for Government and Business, s. 1655-1665.
  • Bartosik-Purgat, M., 2011, Country of Origin Impact on the Buying Behaviour of Young European Consumers – Marketing Implications, Taking International Business to the Next Level - Emerging Issues, Strategies and Economics : 37th EIBA Annual Conference, s. 1-18.
  • Najlepszy, E., Bartosik-Purgat, M., 2009, nr 126, Determinanty i wyzwania gospodarki światowej, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu.
  • Bartosik-Purgat, M., 2017, nr 5 (1), Studia Oeconomica Posnaniensia.
  • Bartosik-Purgat, M., Schroeder, J., 2013, Trendy rozwojowe w gospodarce światowej.
  • Bartosik-Purgat, M., 2017, Zachowania konsumentów. Globalizacja, nowe technologie, aktualne trendy, otoczenie społeczno-kulturowe.
  • Bartosik-Purgat, M., Schroeder, J., 2005, Polski produkt na zintegrowanym rynku europejskim w: Janusz Bilski, Agnieszka Kłysik-Uryszek (red.), Polska na rynku Wspólnoty Europejskiej. Gospodarka światowa na progu XXI wieku, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 27-36.
  • Bartosik-Purgat, M., 2007, Kraj pochodzenia produktu - kryterium wyborów konsumpcyjnych młodych konsumentów w Polsce i Hiszpanii w: Jerzy Schroeder, Beata Stępień (red.), Handel i finanse międzynarodowe w warunkach globalizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 488-502.
  • Bartosik-Purgat, M., 2008, Cultural aspects of verbal communication in international business w: Max Hess, Thomas P. Massey, Łukasz Sułkowski (red.), Intercultural Management Studies., Academy of Management, Clark University, Łódź - Worcester, USA, s. 99-106.
  • Bartosik-Purgat, M., 2008, Postawy młodych nabywców wobec produktów zagranicznych - wyniki badań w Polsce, Hiszpanii i Finlandii w: K. Mazurek-Łopacińska (red.), Badania marketingowe. Metody. Nowe technologie. Obszary aplikacji., Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (PWE), Warszawa, s. 254-261.
  • Bartosik-Purgat, M., 2008, Decyzje nabywcze młodych Europejczyków - ważność czynników wyboru. w: Jacek Kall, Bogdan Sojkin (red.), Zarządzanie produktem : teoria, praktyka, perspektywy., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 355-362.
  • Bartosik-Purgat, M., 2009, Ważność potrzeb młodych konsumentów europejskich w: Roman Niestrój (red.), Tożsamość i wizerunek marketingu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (PWE), Warszawa, s. 478-486.
  • Bartosik-Purgat, M., 2010, Style życia konsumentów międzynarodowych w świetle badań segmentacyjnych w: Renata Krzykała-Schaefer (red.), Zarządzanie międzykulturowe w jednoczącej się Europie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej (WSB) w Poznaniu, Poznań, s. 309-324.
  • Bartosik-Purgat, M., 2010, Stereotypowe postrzeganie jakości produktów - rola efektu kraju pochodzenia w świetle badań międzykulturowych w: Zofia Kędzior, Robert Wolny (red.), Konsument w Unii Europejskiej - podobieństwa i różnice, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice, s. 105-118.
  • Sulimowska-Formowicz, M., Bartosik-Purgat, M., Stępień, B., 2011, Warunki skuteczności i efekty kooperacji gospodarczej. w: Beata Stępień (red.), Międzynarodowa kooperacja gospodarcza z polskiej perspektywy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (PWE), Warszawa, s. 70-98.
  • Bartosik-Purgat, M., Stępień, B., 2011, Międzynarodowa kooperacja gospodarcza - przyczyny i uwarunkowania instytucjonalne i kulturowe w: Beata Stępień (red.), Międzynarodowa kooperacja gospodarcza z polskiej perspektywy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (PWE), Warszawa, s. 99-130.
  • Bartosik-Purgat, M., Nowak, D., Stępień, B., 2011, Warunki i charakter współpracy i kooperacji gospodarczej w Polsce w: Beata Stępień (red.), Międzynarodowa kooperacja gospodarcza z polskiej perspektywy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (PWE), Warszawa, s. 169 - 204.
  • Bartosik-Purgat, M., Schroeder, J., 2012, Wykorzystanie źródeł informacji o rynkach zagranicznych w praktyce przedsiębiorstw współpracujących z zagranicą w Polsce w: Bogusława Skulska, Małgorzata Domiter, Wawrzyniec Michalczyk (red.), Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej : księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowej Profesora Jana Rymarczyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 331-342.
  • Bartosik-Purgat, M., Schroeder, J., 2013, Metody i źródła poszukiwania informacji o partnerach zagranicznych a zasięg rynkowy działalności polskich przedsiębiorstw w: J. Schroeder, R. Śliwiński (red.), Przedsiębiorstwo na rynku globalnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), Poznań, s. 69-81.
  • Bartosik-Purgat, M., 2016, Europeanisation of Consumer Behaviours: United in Diversity or Diversified in Unity w: Stanek, P., Wach, K. (red.), Macro-, Meso-, and Microeconomic Dimensions of Europeanisation, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 191-208.
  • Bartosik-Purgat, M., 2016, Cross cultural gender differences in the usage of social media w: Tomasz Rynarzewski, Maciej Szymczak (red.), Changes and Challenges in the Modern World Economy. Recent Advances in Research on International Economics & Business, Poznań University of Economics and Business, Poznań, s. 331-348.
  • Bartosik-Purgat, M., Filimon, N., 2017, Patterns of YouTube Uses in a Cross-cultural Context: An Exploratory Approach Focused on Gender and Age w: J.A. Jaworski (red.), Advances in Sociology Research, Nova Science Publishers Inc, s. 21-43.
  • Bartosik-Purgat, M., Linkiewicz, A., 2017, Konsument oraz proces decyzyjny w warunkach globalizacji w: Małgorzata Bartosik-Purgat (red.), Zachowania konsumentów. Globalizacja, nowe technologie, aktualne trendy, otoczenie społeczno-kulturowe, WN PWN, Warszawa, s. 13-28.
  • Bartosik-Purgat, M., Wysocka, K., 2017, Etnocentryzm i Efekt Kraju Pochodzenia w zachowaniach konsumentów i przedsiębiorstw w: Małgorzata Bartosik-Purgat (red.), Zachowania konsumentów. Globalizacja, nowe technologie, aktualne trendy, otoczenie społeczno-kulturowe, WN PWN, Warszawa, s. 53-77.
  • Bartosik-Purgat, M., 2017, Intercultural Communication Study in Poland w: The International Encyclopedia of Intercultural Communication, John Wiley & Sons, Inc., s. 1-9.
  • Bartosik-Purgat, M., Stępień, B., 2004, Negocjacje w handlu międzynarodowym w: Beata Stępień (red.), Transakcje handlu zagranicznego, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (PWE), Warszawa, s. 69 - 95.