21 marca 2019

Dorobek naukowy (publikacje)

dr hab. inż. Magdalena Kaźmierczak

Katedra Znormalizowanych Systemów Zarządzania


  • Zapłata, S., Kaźmierczak, M., 2011, Ryzyko, ciągłość biznesu, odpowiedzialność społeczna : nowoczesne koncepcje zarządzania., Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
  • Kaźmierczak, M., 2017, Determinanty zarządzania społecznie odpowiedzialnego w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), Poznań.
  • Kaźmierczak, M., 2002, Sześć Sigma - niezbędme elementy doskonalenia procesów i budowy przewagi na rynku., Problemy Jakości, 7, s. 30-34.
  • Kaźmierczak, M., 2004, Monitorowanie procesów i jakości w usługach, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 6, s. 85-91.
  • Kaźmierczak, M., 2009, Bezpieczeństwo i higiena pracy a rozwój koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka., 5, s. 10-13.
  • Kaźmierczak, M., 2009, Społeczna odpowiedzialność biznesu wobec interesariuszy wewnętrznych organizacji, Zeszyty Naukowe Gnieźnieńskiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Menedżerskiej "Milenium", 1(3), s. 31-41.
  • Kaźmierczak, M., 2009, Miejsce znormalizowanych systemów zarządzania w rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)., Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 123, s. 88-104.
  • Kaźmierczak, M., 2010, Corporate social responsibility (CSR) and quality management: the strategic connection, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 159, s. 57-65.
  • Kaźmierczak, M., 2010, Rola audytu w kształtowaniu społecznie odpowiedzialnych organizacji, Ekonomia i Środowisko, 2(38), s. 215-228.
  • Kaźmierczak, M., 2011, ISO 26000- narzędzie społecznej odpowiedzialności w zrównoważonym rozwoju, szanse i ograniczenia dla przedsiębiorstw, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 166, s. 183-193.
  • Kaźmierczak, M., 2011, Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) - czynnik rozwoju kapitału ludzkiego organizacji, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) we Wrocławiu, 220, s. 225-233.
  • Kaźmierczak, M., 2011, The corporate social responsibility (CSR) strategy: the role of the stakeholders, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 216, s. 7-16.
  • Kaźmierczak, M., 2014, Bezpieczeństwo pracy – istotny element całościowej strategii działań CSR, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) we Wrocławiu, 338, s. 88-96.
  • Kaźmierczak, M., 2015, CSR a budowanie kapitału społecznego organizacji, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) we Wrocławiu, 378, s. 146-157.
  • Kaźmierczak, M., 2016, Environmental responsibility of small and medium-sized enterprises and its significance for the implementation of the CSR concept., Journal of Agribusiness and Rural Development (dawniej Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Ekonomia), 2(40), s. 305-313.
  • Kaźmierczak, M., 2016, Wolontariat pracowniczy jako przejaw społecznej odpowiedzialności nie tylko dużych przedsiębiorstw. , Studia Oeconomica Posnaniensia, 4 (10), s. 23-37.
  • Kaźmierczak, M., 2016, Wpływ społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa na zarządzanie łańcuchem dostaw, Studia Oeconomica Posnaniensia, 4 (12), s. 95-108.
  • Kaźmierczak, M., Kamińska, A., 2017, Zastosowanie narzędzi Lean Manufacturing jako przejaw środowiskowej odpowiedzialności przedsiębiorstw produkcyjnych, Marketing i Rynek, 11, s. 210-220.
  • Kaźmierczak, M., 2018, Czynniki wpływające na zarządzanie społecznie odpowiedzialne w praktyce małych i średnich przedsiębiorstw, Marketing i Rynek, 11, s. 213-223 CD.
  • Kaźmierczak, M., 2002, Necessary elements of improving the processes with Six Sigma method in manufacturing and services., Current Trends in Commodity Science : proceedings of the 7th International Conference (IGWT). 2002, s. 61-68.
  • Kaźmierczak, M., Zapłata, S., 2004, The statistical process control as an instrument of service improvement, s. 420-424.
  • Kaźmierczak, M., Matuszak-Flejszman, A., 2004, An Integrated System of Management as an Element of the TQM Strategy, s. 374-378.
  • Kaźmierczak, M., 2013, Motivations and barriers for engaging in Corporate Social Responsibility reporting in Polish organizations, Current trends in commodity science : book of abstracts : proceedings of 12th International Commodity Science Conference 2013, s. 89.
  • Raport dla PRME "Progress Report on the UN Principles for Responsible Management Education Poznań University of Economics and Business (PUEB)"
  • Raport dla PRME "Progress Report on the UN Principles for Responsible Management Education Poznań University of Economics and Business (PUEB)"
  • Matuszak-Flejszman, A., Kaźmierczak, M., 2013, Current trends in Commodity Science: System approach to management in organisations.
  • Kaźmierczak, M., Matuszak-Flejszman, A., 2013, Current trends in Commodity Science: Requirements of stakeholders - legal and social aspects.
  • Kaźmierczak, M., 2009, Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) - budowa przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw w: M. Juchniewicz (red.), Czynniki i źródła przewagi konkurencyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn, s. 19-24.
  • Kaźmierczak, M., 2009, Społeczna odpowiedzialność biznesu jako kierunek doskonalenia Systemu Zarządzania Środowiskowego w: A. Matuszak-Flejszman (red.), Doskonalenie Systemu Zarządzania Środowiskowego a zrównoważony rozwój, PZiTS (Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych), Poznań, s. 159-175.
  • Kaźmierczak, M., 2010, Działania normalizacyjne w zarządzaniu społeczną odpowiedzialnością w: prof. zw. dr hab. Jerzy Łańcucki (red.), Znormalizowane systemy zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 351-379.
  • Kaźmierczak, M., Zapłata, S., 2012, Społeczna odpowiedzialność biznesu i ciągłość działania organizacji - charakterystyka i ujęcie relacyjne w: Marek Cisek, Monika Wakuła (red.), Odpowiedzialne zarządzanie : wybrane aspekty, Studio Emka, Warszawa, s. 114-128.
  • Kaźmierczak, M., 2012, Kapitał ludzki - strategiczny czynnik rozwoju społecznie odpowiedzialnych organizacji w: Marek Kunasz (red.), Wybrane aspekty kształtowania kapitału ludzkiego w organizacji i społeczeństwie, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Szczecin, s. 7-24.
  • Kaźmierczak, M., 2013, Raportowanie społeczne - nowe wyzwanie dla małych i średnich przedsiębiorstw w: Ewa Mazur-Wierzbicka (red.), Wybrane aspekty społecznej odpowiedzialności biznesu, volumina.pl Daniel Krzanowski, Szczecin, s. 39-52.
  • Kaźmierczak, M., 2013, CSR reporting in Polish organisations - chances and restrictions w: Alina Matuszak-Flejszman, Magdalena Kaźmierczak (red.), Current trends in Commodity Science: System approach to management in organisations, Poznan University of Economics Faculty of Commodity Science, Poznań, s. 190-200.
  • Kaźmierczak, M., 2014, The role of normalized management systems in the development of corporate social responsibility w: Jerzy Łańcucki (red.), Normalized Management Systems : Quality, Environment and Safety, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 191-222.