8 grudnia 2019

Dorobek naukowy (publikacje)

dr hab. Sławomir Zapłata


  • Rozdział 5/2 Zastosowanie norm ISO serii 9000 w małych przedsiębiorstwach w: ISO 9000 Łatwy i skuteczny sposób uzyskania certyfikatu jakości 2001/14 akt
  • Rozdział 3/3 Koszty jakości w: ISO 9000. Łatwy i skuteczny sposób uzyskania certyfikatu jakości 2001/13 akt
  • Rozdział 2/1.4 Ewolucja w zarządzaniu jakością w: ISO 9000 Łatwy i skuteczny sposób uzyskania certyfikatu jakości 2003/22 akt
  • Zarządzanie ryzykiem jakości. Aspekty teoretyczno-praktyczne na przykładzie branży motoryzacyjnej.
  • Zapłata, S., 2009, Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie. Ocena i uwarunkowania skuteczności., Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
  • Zapłata, S., Kaźmierczak, M., 2011, Ryzyko, ciągłość biznesu, odpowiedzialność społeczna : nowoczesne koncepcje zarządzania., Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
  • Zapłata, S., 2018, Wpływ wewnętrznych czynników na sukces projakościowego zarządzania w organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), Poznań.
  • Zapłata, S., 2001, Doświadczenia z wdrażania zintegrowanego systemu zarządzania jakością i środowiskiem, Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej, 565, s. 421-430.
  • Zapłata, S., 2001, Zintegrowany system zarządzania jakością i środowiskiem, Problemy Jakości, 8, s. 7-10.
  • Zapłata, S., 2003, Skuteczność i efektywność systemu zarządzania jakością cz. I, Problemy Jakości, 2, s. 33-36.
  • Zapłata, S., 2003, Skuteczność i efektywność systemu zarządzania jakością cz. II, Problemy Jakości, 4, s. 43-47.
  • Zapłata, S., 2003, Ocena systemu zarządzania jakością w organizacji, Przegląd Organizacji, 3, s. 35-39.
  • Kwiatek, P., Zapłata, S., 2003, Kontroling marketingowy w systemie zarządzania jakością, Przegląd Organizacji, 7-8, s. 50-53.
  • Ratajczyk, P., Zapłata, S., 2003, Marketingowa strategia jakości czy jakość w strategii marketingowej, Marketing i Rynek, 6, s. 7-15.
  • Kwiatek, P., Zapłata, S., 2003, Controling marketingowy a ISO 9001:2000, Marketing i Rynek, 7-8, s. 10-16.
  • Zapłata, S., 2003, Skuteczność i efektywność systemu zarządzania jakością, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 7, s. 12-17.
  • Zapłata, S., 2003, Wpływ podejścia procesowego w zarządzaniu na nowelizację norm ISO serii 9000, Normalizacja, 7, s. 10-17.
  • Zapłata, S., 2003, Odnowiona norma pilnie potrzebna, CXO (Chief Experience Officer) : Magazyn Kadry Zarządzającej, 10, s. 26-27.
  • Zapłata, S., 2004, Globalny wymiar zarządzania jakością, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 44, s. 136-151.
  • Zapłata, S., 2005, Wdrożenie i funkcjonowanie systemu zarządzania jakością na przykładzie firm z Wielkopolski, Towaroznawcze Problemy Jakości / Polish Journal of Commodity Science, 3(4), s. 19-27.
  • Zapłata, S., 2005, Rola jednostki doradczej i certyfikującej we wdrożeniu i doskonaleniu systemu zarządzania jakością, Qjakości, 3(12), s. 51-56.
  • Zapłata, S., 2005, Korzyści ekonomiczne i finansowe w zarządzaniu jakością – standard ISO 10014, Zarządzanie Jakością, 2, s. 28-33.
  • Zapłata, S., 2005, Skuteczność i efektywność systemu zarządzania jakością, Quality News. Magazyn Małych i Średnich Przedsiębiorstw., 1, s. 18-20.
  • Bramorski, T., Zapłata, S., 2005, Strategic elements in the implementation of ISO 9001:2000 quality management system in universities and manufacturing organizations, Journal of Business and Economics Research, 12, s. 15-23.
  • Zapłata, S., 2006, ISO 9001:2000 - problemy interpretacyjne i nowelizacja, Zarządzanie Jakością, 1, s. 11-16.
  • Zapłata, S., 2006, Nowelizacja normy terminologicznej ISO 9000:2005, Zarządzanie Jakością, 1, s. 17.
  • Zapłata, S., 2006, Zagadnienia skuteczności systemu zarządzania jakością w budownictwie, Przegląd Budowlany, 3, s. 44-47.
  • Ratajczyk, P., Zapłata, S., 2006, System zarządzania jakością a marketing - spójność, rozbieżność czy symbioza?, Zarządzanie Jakością, 2, s. 31-34.
  • Zapłata, S., 2006, Rola systemu zarządzania jakością w handlu międzynarodowym, Współczesne Zarządzanie / Contemporary Management Quarterly, 1, s. 133-140.
  • Zapłata, S., 2006, Wytyczne dla planów jakości - norma ISO 10005:2005 a ISO 9001:2000, Problemy Jakości, 5, s. 21-24.
  • Kierzek, K., Zapłata, S., 2006, Zarządzanie jakością w działalności developerskiej, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 8, s. 60-69.
  • Zapłata, S., 2006, Czynniki wewnętrzne w zarządzaniu jakością - analiza literatury., SCENO - Świętokrzyskie Centrum Edukacji na Odległość, 9, s. 0-5.
  • Zapłata, S., 2006, Wewnętrzne czynniki wpływające na rezultaty zarządzania jakością w przedsiębiorstwach budowlanych, Przegląd Budowlany, 12, s. 45-48.
  • Zapłata, S., 2006, ISO 9001:2000 a czynniki wewnętrzne w zarządzaniu jakością, Problemy Jakości, 12, s. 30-34.
  • Zapłata, S., 2006, System zarządzania jakością wg ISO 9001:2000 - liczebność certyfikatów, Zarządzanie Jakością, 4, s. 19-23.
  • Zapłata, S., 2006, Effectiveness’s determinants of quality management system: An empirical study in SME’s enterprises example from Wielkopolska province, Olsztyn Economic Journal, 1, s. 7-19.
  • Zapłata, S., 2007, Kwalifikacja konsultantów w systemach zarządzania jakością - wytyczne z normy ISO 10019:2005, Zarządzanie Jakością, 1, s. 45-47.
  • Zapłata, S., 2007, PAS 99:2006 - Specyfikacja wspólnych wymagań dla systemów zarządzania jako rdzeń integracji, Zarządzanie Jakością, 2, s. 19-21.
  • Zapłata, S., 2007, Wpływ planowania jakości na skuteczność systemu zarządzania jakością, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) we Wrocławiu, 1177, s. 265-272.
  • Zapłata, S., 2008, Zarządzanie bezpieczeństwem łańcucha dostaw – normy ISO serii 28000, Zarządzanie Jakością, 1, s. 27-29.
  • Zapłata, S., 2008, Motywy wdrożenia i oczekiwania dotyczące systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000 – zmiany w czasie: wyniki badań empirycznych., Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie - poprzedni tytuł: Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej Seria: Administracja i Zarządzanie, 78, s. 59-72.
  • Zapłata, S., 2008, Zarządzanie jakością a system zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw., Problemy Jakości, 9, s. 26-28.
  • Zapłata, S., 2008, Znormalizowane systemy zarządzania - powszechność certyfikacji., Zarządzanie Jakością, 4, s. 53-56.
  • Zapłata, S., 2009, Cechy budownictwa a systemowe zarządzanie., Problemy Jakości, 4, s. 38-40.
  • Zapłata, S., 2009, Determinanty skuteczności systemu zarządzania jakością na przykładzie budownictwa, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 123, s. 71-87.
  • Zapłata, S., 2009, Zarządzanie ryzykiem i ciągłością biznesową - aspekt normalizacji i certyfikacji, Zarządzanie Jakością, 3-4, s. 65-70.
  • Zapłata, S., 2010, Wpływ "czynników osobowych" na skuteczność systemu zarządzania jakością - wyniki badań ankietowych, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 1, s. 88-97.
  • Zapłata, S., 2011, Jakość i trwały sukces organizacji - ISO 9004 a system zarządzania ciągłością działania - BS 25999, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 166, s. 129-145.
  • Zapłata, S., Bramorski, T., 2011, Internal Factors Influencing the Effectiveness of ISO 9001:2000 based QMS: An Empirical Study in Polish Construction Enterprises, International Journal of Manufacturing Excellence, 1, s. 51-69.
  • Zapłata, S., 2012, Metody oceny ryzyka na potrzeby implementacji znormalizowanych systemów zarządzania, Współczesne Zarządzanie / Contemporary Management Quarterly, 1, s. 9-19.
  • Zapłata, S., 2012, Rola znormalizowanych systemów w zarządzaniu ryzykiem, Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, VII, s. 93-101.
  • Zapłata, S., 2012, Systemowe zarządzanie ciągłością działania BS 25999-2 przez pryzmat bezpieczeństwa informacji – wyniki projektu badawczego, Zarządzanie Jakością, 3-4, s. 20-28.
  • Zapłata, S., 2012, Systemowe zarządzanie ciągłością działania BS 25999 w działalności usługowej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 722, s. 241-252.
  • Zapłata, S., 2012, System zarządzania ciągłością działania BS 25999-2: motywy, bariery oraz efekty funkcjonowania, Problemy Jakości, 12, s. 25-31.
  • Zapłata, S., 2013, Zarządzanie ryzykiem, ciągłość działania, znormalizowane systemy zarządzania., Problemy Jakości, 3, s. 30-35.
  • Zapłata, S., 2016, Organizational safety - normalization's aspects, Intercathedra, 32 (1), s. 107-114.
  • Zapłata, S., 2016, Miejsce systemowego zarządzania jakością w zarządzaniu ryzykiem w organizacji., Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 12, s. 74-94.
  • Zapłata, S., 2016, Business continuity management system BS 25999-2 in Poland: empirical studies, Studia Oeconomica Posnaniensia, 4 (10), s. 38-56.
  • Zapłata, S., 2001, Prezentacja zintegrowanego systemu zarządzania na wybranym przykładzie, s. 1-9.
  • Zapłata, S., 2001, Dofinansowanie projektu wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem, s. 1-13.
  • Zapłata, S., 2001, Integrated Quality and Environment Management Systems ? Goals and Problems, s. 333-338.
  • Kozak, W., Zapłata, S., 2002, Proces wdrażania i integracji systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2000 i HACCP na przykładzie zakładu przetwórstwa mięsnego, s. 154-164.
  • Zapłata, S., 2002, Effectiveness and efficiency of quality management systems, Current Trends in Commodity Science : proceedings of the 7th International Conference (IGWT). 2002, s. 301-307.
  • Zapłata, S., 2002, Podejście procesowe w analizie kosztów jakości, s. 307-311.
  • Zapłata, S., 2004, Economical aspects of quality management systems, s. 435-439.
  • Łuczak, J., Zapłata, S., 2004, Economical aspects of quality management systems., s. 430-434.
  • Matuszak-Flejszman, A., Zapłata, S., 2004, Inputs and outputs of quality and environment management systems, s. 765-769.
  • Kaźmierczak, M., Zapłata, S., 2004, The statistical process control as an instrument of service improvement, s. 420-424.
  • Wosik, D., Zapłata, S., 2005, Quality management system at the Faculty of Commodity Science - monitoring and measurement of processes, Current Trends in Commodity Science : proceedings of the 8th International Conference (IGWT). 2005, s. 441-445.
  • Ratajczyk, P., Zapłata, S., 2005, Quality and marketing strategy, Current Trends in Commodity Science : proceedings of the 8th International Conference (IGWT). 2005, s. 452-457.
  • Matuszak-Flejszman, A., Zapłata, S., 2005, Quality and environmental management system - process of globalisation, Current Trends in Commodity Science : proceedings of the 8th International Conference (IGWT). 2005, s. 608-611.
  • Zapłata, S., 2006, Czynniki wpływające na skuteczność systemu zarządzania jakością, Odkrywanie głębin zarządzania jakością, s. 300-306.
  • Zapłata, S., Wosik, D., 2006, The Role of Quality Plans in Quality Management System According to ISO 9001:2000, 15th IGWT Symposium "Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life". 2006. T. 1 i 2, s. 269-273.
  • Zapłata, S., 2006, Effectiveness of quality management system in construction industry, 15th IGWT Symposium "Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life". 2006. T. 1 i 2, s. 225-228.
  • Świtalski, P., Zapłata, S., 2006, Quality management system in small and medium enterprises example from Wielkopolska province, 15th IGWT Symposium "Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life". 2006. T. 1 i 2, s. 251-254.
  • Zapłata, S., 2007, Factors determining implementation and functioning of HACCP and quality management system according to ISO 9001 standard, s. 41-42.
  • Zapłata, S., 2007, Influence of external environment on quality management, Current Trends in Commodity Science : proceedings of the 9th International Conference (IGWT). 2007 T. 1 i 2, s. 353-358.
  • Zapłata, S., 2007, Number of ISO 9001:2000 certificates all over the world - regional and branch analysis, Current Trends in Commodity Science : proceedings of the 9th International Conference (IGWT). 2007 T. 1 i 2, s. 359-362.
  • Zapłata, S., 2008, Internal factors of effectiveness of quality management system ISO 9001:2000 in construction industry., 16th IGWT Symposium : Achieving Commodity & Service Excellence in the Age of Digital Convergence. 2008., s. 177-180.
  • Zapłata, S., 2010, Trwały sukces organizacji i ciągłość działania - spojrzenie przez pryzmat zarządzania jakością., Aktualne problemy zarządzania jakością i personelem, s. 167-172.
  • Zapłata, S., 2011, Podstawy zarządzania ryzykiem - w tym biznesowym - ISO 31000 oraz ISO Guide 73, Zarządzanie ryzykiem 1 : ryzyko w działaniach biznesowych : materiały seminarium., s. 37-46.
  • Zapłata, S., 2012, Zarządzanie ryzykiem, ciągłość działania, znormalizowane systemy zarządzania - praktyczne zastosowanie teorii, Zarządzanie ryzykiem 2 : Ryzyko w działaniach biznesowych. Praktyczne podejście., s. 7-16.
  • Zapłata, S., 2005, System zarządzania jakością – jak powiedzieć „NIE” biurokracji… w: Praktyczne aspekty jakości i produktywności, TQM-SOFT s.c. w Krakowie, Kraków, s. 285-287.
  • Zapłata, S., 2005, Dokumentacja systemu zarządzania jakością – propozycja układu treści procedury w: Praktyczne aspekty jakości i produktywności, TQM-SOFT s.c. w Krakowie, Kraków, s. 327-329.
  • Zapłata, S., 2005, Dokumentacja SZJ – przykład układu procedury w: Praktyczne aspekty jakości i produktywności, TQM-SOFT s.c. w Krakowie, Kraków, s. 367-369.
  • Zapłata, S., 2005, Nadzorowanie dokumentów i zapisów – przykładowa procedura w: Praktyczne aspekty jakości i produktywności, TQM-SOFT s.c. w Krakowie, Kraków, s. 373-378.
  • Zapłata, S., 2005, Audity wewnętrzne – przykładowa procedura w: Praktyczne aspekty jakości i produktywności, TQM-SOFT s.c. w Krakowie, Kraków, s. 425-427.
  • Zapłata, S., 2002, Ekonomiczne aspekty systemu zarządzania jakością w: Stanisław Doroszewicz (red.), Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości, Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej (SGH), Katedra Zarządzania Jakością, Warszawa, s. 138-145.
  • Zapłata, S., 2004, Skuteczność i efektywność systemu zarządzania jakością na przykładzie małych i średnich przedsiębiorstw w województwie wielkopolskim w: prof. Jerzy Łańcucki (red.), Efektywność systemów zarządzania, PZiTS (Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych), Poznań, s. 57-69.
  • Zapłata, S., 2004, Rola i miejsce zarządzania jakością w zarządzaniu produktem w: Bogdan Sojkin, Jacek Kall (red.), Zarządzanie produktem w warunkach globalizacji gospodarki., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 289-294.
  • Zapłata, S., 2005, Przydatność systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000 w działalności gospodarczej w: Irena Hejduk, Leopold Ciborowski (red.), Przedsiębiorstwo wobec współczesnych wyzwań w procesie zarządzania, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Siedlce, s. 317-327.
  • Zapłata, S., 2005, Aspekty systemu zarządzania jakością w: Stefan Doroszewicz, Anna Zbierzchowska (red.), Jakość w dokonaniach współczesnej ekonomii i techniki. Monografia naukowa z cyklu "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości", Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej (SGH), Katedra Zarządzania Jakością, Warszawa, s. 191-197.
  • Zapłata, S., 2006, System zarządzania jakością jako element konkurencyjności w branży budowlanej. w: Barbara Grzybowska (red.), Konkurencyjność przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej : zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji., Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn, s. 361-365.
  • Zapłata, S., 2006, Przydatność, adekwatność i skuteczność systemu zarządzania jakością w: Jerzy Żuchowski (red.), Innowacyjność w kształtowaniu jakości wyrobów i usług, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom, s. 403-409.
  • Zapłata, S., 2006, Problematyka doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością w: prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek (red.), Sposoby osiągania doskonałości organizacji w warunkach zmienności otoczenia : wyzwania teorii i praktyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Ekonomiczny, Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą, s. 387-395.
  • Zapłata, S., 2007, Skuteczny system zarządzania jakością - wykorzystanie doświadczeń różnych branż w szkolnictwie wyższym w: Dawid Wosik (red.), Systemy zapewniania jakości w szkolnictwie wyższym - aspekty praktyczne., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 165-177.
  • Zapłata, S., 2007, Ekonomiczny aspekt integracji i certyfikacji systemów zarządzania w: prof. dr hab. Stefan Doroszewicz, dr Anna Kobylińska (red.), Jakość w badaniach i dydaktyce szkół wyższych.. monografia naukowa z cyklu "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości"., Oficyna Wydawnicza SGH (Szkoły Głównej Handlowej), Warszawa, s. 299-304.
  • Zapłata, S., 2007, Quality management system ISO 9001:2000 as a way to integrated management system - look at PAS 99:2006 specification w: Jerzy Lewandowski, Zbigniew Wiśniewski (red.), Quality and environmental management. Continuous change of paradigms., Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, s. 83-86.
  • Zapłata, S., 2008, Uwarunkowania indywidualnej i globalnej oceny skuteczności systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000. w: Adam Birski (red.), Innowacyjność, jakość, przedsiębiorczość - szansą konkurencyjności., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn, s. 199-204.
  • Purol, M., Zapłata, S., 2008, Uwarunkowania procesu implementacji oraz funkcjonowania systemów „HACCP” oraz „ISO 9001:2000". w: M. Wiśniewska, E. Malinowska (red.), Jakość, bezpieczeństwo, ekologia w sektorze rolno-spożywczym : kierunki rozwoju., Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot, s. 146-151.
  • Zapłata, S., 2009, System zarządzania ciągłością biznesową jako element przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw w: M. Juchniewicz (red.), Czynniki i źródła przewagi konkurencyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn, s. 65-69.
  • Zapłata, S., 2009, Identification of factors influencing effectiveness of quality management system ISO 9001:2000 and their classification as internal factors w: ed. by Jerzy Lewandowski, Marek Sekieta. (red.), Quality in improvement of production and service processes, Technical University of Lodz, Łódź, s. 14-21.
  • Zapłata, S., 2009, Rola systemu zarządzania ciągłością biznesową w działalności przedsiębiorstw w: Arnold Pabian (red.), Zarządzanie organizacjami w warunkach globalizacji : nowe trendy, strategie, techniki, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, s. 113-119.
  • Zapłata, S., 2009, System zarządzania ciągłością biznesową jako element podnoszenia wartości organizacji w: Ryszard Barcik, Zbigniew Zontek (red.), Nowoczesne tendencje w zarządzaniu wartością organizacji, Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała, s. 166-172.
  • Zapłata, S., 2010, Normalizacja i certyfikacja w obszarze systemowego zarządzania antykryzysowego w: Paweł Antonowicz (red.), Innowacyjne strategie kreowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw., Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, s. 351-362.
  • Zapłata, S., 2010, Rozwój znormalizowanych systemów zarządzania w kierunku ciągłości biznesu w: Stefan Lachiewicz, Marek Matejun (red.), Współczesne koncepcje zarządzania produkcją, jakością i logistyką., Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź, s. 128-138.
  • Zapłata, S., 2010, Od zarządzania jakością do ciągłości działania - spojrzenie na znormalizowane systemy zarządzania w: Grzegorz Sawicki, Andrzej Świderski (red.), Problematyka normalizacji, jakości i kodyfikacji w aspekcie integracji z NATO i UE : jakość - problemy i rozwiązania. Cz. III, Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji , Instytut Techniczny Wosk Lotniczych, Zakład Systemów Jakości i Zarządzania, Warszawa, s. 417-424.
  • Zapłata, S., 2010, Zarządzanie antykryzysowe i ciągłość działania w ryzach znormalizowanych systemów w: Adam Stabryła (red.), Zarządzanie w kryzysie., Mfiles.pl, Kraków, s. 135-144.
  • Zapłata, S., 2010, Systemowe zarządzanie ryzykiem i ciągłością biznesową w: prof. zw. dr hab. Jerzy Łańcucki (red.), Znormalizowane systemy zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 325-350.
  • Kaźmierczak, M., Zapłata, S., 2012, Społeczna odpowiedzialność biznesu i ciągłość działania organizacji - charakterystyka i ujęcie relacyjne w: Marek Cisek, Monika Wakuła (red.), Odpowiedzialne zarządzanie : wybrane aspekty, Studio Emka, Warszawa, s. 114-128.
  • Zapłata, S., 2012, Znormalizowane systemy zarządzania - aspekt zarządzania ryzykiem w: Tadeusz Sikora, Mariusz Giemza (red.), Praktyka zarządzania jakością w XXI wieku. The practice of quality management in the XXI century, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków, s. 347-366.
  • Zapłata, S., 2014, Risk Management and Business Continuity Management Systems w: Jerzy Łańcucki (red.), Normalized Management Systems : Quality, Environment and Safety, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 23-44.