11 sierpnia 2022

Dorobek naukowy (publikacje)

dr Sławomir Palicki


  • Analiza rynku nieruchomości i danych transakcyjnych. Ceny, czynsze 2005
  • Kaźmierczak, B., Nowak, M., Palicki, S., Pazder, D., 2011, Oceny rewitalizacji : studium zmian na poznańskiej Śródce, wyd. pierwsze, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.
   • Sławomir Palicki = 20,00 pkt
  • Palicki, S., 2013, Metody prospektywnej oceny następstw rewitalizacji obszarów miejskich, Texter, Warszawa.
   • Sławomir Palicki = 20,00 pkt
  • Palicki, S., Salata, T., Gerus-Gościewska, M., Gościewski, D., Prus, B., Gawroński, K., Konieczna, J., Jaroszewicz, J., Wilkosz-Mamcarczyk, M., Król, K., 2015, Interpretacja danych przestrzennych jako forma stymulowania partycypacji społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Kraków.
   • Sławomir Palicki = 20,00 pkt
  • Matusiak, M., Palicki, S., Strączkowski, Ł., 2017, Stan i kierunki rozwoju mieszkalnictwa w Metropolii Poznań, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
   • Sławomir Palicki = 12,50 pkt
  • Futro, A., Palicki, S., Szczurek, G., 2003, Analiza stawek czynszów na poznańskim rynku nieruchomości w roku 2002 – wstępne wyniki badań, Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego, 1 (5), s. 6-9.
  • Palicki, S., Futro, A., 2003, Analiza rynku niezabudowanych działek w gminie Dopiewo w latach 1996-2002, Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego, 2 (6), s. 5-8.
  • Palicki, S., 2003, Analiza rynku nieruchomości gruntowych miasta i gminy Swarzędz w latach 2001-2003, Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego, 3 (7), s. 10-13.
  • Palicki, S., 2003, Analiza rynku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego (Os. Kosmonautów w pierwszych III kwartałach 2003r.), Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego, 3 (7), s. 14-15.
  • Palicki, S., 2004, Uwagi do projektowania i realizacji rewitalizacji śródmiejskiej zabudowy mieszkaniowej Poznania, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 40, s. 62-83.
   • Sławomir Palicki = 6,00 pkt
  • Palicki, S., 2004, Ustalanie wag atrybutów nieruchomości. Koncepcja badań popytu, Real Estate Management and Valuation - poprzedni tytuł Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości), 1, s. 157-167.
   • Sławomir Palicki = 1,00 pkt
  • Palicki, S., 2004, Ustalanie wag atrybutów nieruchomości w oparciu o badania popytu, Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego, 1 (8), s. 8-10.
  • Palicki, S., 2004, Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych. Kolejne pole działania rzeczoznawcy majątkowego?, Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego, 2 (9), s. 13-15.
  • Palicki, S., 2004, Analiza przyczynowo-skutkowa tendencji na wtórnym poznańskim rynku zabudowanych nieruchomości mieszkalnych w latach 2003-2004, Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego, 3 (10), s. 31-34.
  • Palicki, S., Futro, A., 2005, Analiza rynku nieruchomości gmin powiatu poznańskiego w latach 2003-2004, Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego, 2 (12), s. 4-14.
  • Palicki, S., 2005, Metody prospektywnej oceny następstw rewitalizacji obszarów miejskich. Wprowadzenie do problematyki, Real Estate Management and Valuation - poprzedni tytuł Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości), 1, s. 157-172.
   • Sławomir Palicki = 1,00 pkt
  • Palicki, S., 2007, Rewitalizacja na tle innych przejawów odnowy miast, Real Estate Management and Valuation - poprzedni tytuł Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości), 1-2, s. 189-198.
   • Sławomir Palicki = 1,00 pkt
  • Palicki, S., 2007, Czy rzeczoznawcy majątkowi powinni zainteresować się rewitalizacją?, Problemy Rynku Nieruchomości. Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego, 2 (16), s. 31-39.
  • Palicki, S., 2008, Problemy ustawy o rewitalizacji obszarów miejskich., Acta Scientiarum Polonorum. Seria : Administratio Locorum, 7(2), s. 47-56.
  • Palicki, S., 2008, Karta Przestrzeni Publicznej. Zarys koncepcji, Problemy Rynku Nieruchomości. Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego, 2 (19), s. 37-43.
  • Palicki, S., 2009, Karta przestrzeni publicznej jako instrument kształtowania jakości przestrzeni miejskiej, Real Estate Management and Valuation - poprzedni tytuł Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości), 17 (3), s. 103-113.
   • Sławomir Palicki = 6,00 pkt
  • Palicki, S., 2010, Metodyka oceny lokalnych programów rewitalizacji w ramach RPO 2007-2013, Real Estate Management and Valuation - poprzedni tytuł Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości), 18/3, s. 103-112.
   • Sławomir Palicki = 6,00 pkt
  • Palicki, S., 2010, Wybrane metody prospektywnej oceny przedsięwzięć społeczno-gospodarczych, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 161, s. 166-181.
   • Sławomir Palicki = 9,00 pkt
  • Palicki, S., 2011, Dylematy przestrzenne i społeczno-gospodarcze budowy WOH w Lesznie, Real Estate Management and Valuation - poprzedni tytuł Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości), 19/2, s. 151-163.
   • Sławomir Palicki = 6,00 pkt
  • Palicki, S., 2012, Znaczenie przestrzeni publicznej w rozwoju rynku nieruchomości, Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego, 1, s. 36-39.
   • Sławomir Palicki = 2,00 pkt
  • Palicki, S., 2012, Wartościowanie przestrzeni publicznych, Real Estate Management and Valuation - poprzedni tytuł Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości), 20/3, s. 111-122.
   • Sławomir Palicki = 6,00 pkt
  • Palicki, S., 2012, Przestrzenne, materialne i ekonomiczne uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej w nieruchomościach komercyjnych. Wyniki badań wybranych obszarów Poznania w latach 2010 i 2012, Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego, 4, s. 40-47.
   • Sławomir Palicki = 2,00 pkt
  • Palicki, S., 2012, Interakcje przestrzeni publicznej z rynkiem nieruchomości komercyjnych. Przykład śródmiejskiego obszaru Poznania, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 247, s. 181-196.
   • Sławomir Palicki = 9,00 pkt
  • Palicki, S., Budner, W., 2013, Społeczna percepcja poziomu rozwoju rynku nieruchomości handlowych w Lesznie jako przesłanka w planowaniu potencjalnych działań inwestycyjnych, Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego, 1-2, s. 48-55.
   • Sławomir Palicki = 1,50 pkt
  • Palicki, S., 2013, A Valuation of Public Spaces. Selected Research Results., Real Estate Management and Valuation - poprzedni tytuł Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości), 1, s. 19-24.
   • Sławomir Palicki = 7,00 pkt
  • Palicki, S., 2013, Rewitalizacja a rynek nieruchomości mieszkaniowych. Przypadek poznańskiej Śródki, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 3, s. 209-228.
   • Sławomir Palicki = 8,00 pkt
  • Palicki, S., 2013, Evaluation of Urban Spatial Planning, Actual Problems of Economics, 9(147), s. 455-463.
   • Sławomir Palicki = 10,00 pkt
  • Budner, W., Palicki, S., 2013, Trade as a socio-economical factor of town development. A dynamic perspective on the example of Leszno, Studia Historiae Oeconomicae, 31, s. 69-86.
   • Sławomir Palicki = ,50 pkt
  • Kostov, I., Palicki, S., Rącka, I., 2014, Comparison of Bulgarian and Polish Residential Market as an example of Varna, Poznan and Kalisz, Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego, 3, s. 5-15.
   • Sławomir Palicki = 4,00 pkt
  • Palicki, S., Rącka, I., 2014, Ceny poznańskich i kaliskich nieruchomości lokalowych w percepcji studentów. Wybrane wyniki badań znajomości rynku i preferencji potencjalnych nabywców, Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego, 1-2, s. 63-72.
   • Sławomir Palicki = 4,00 pkt
  • Kempa, O., Krajewska, M., Palicki, S., Rącka, I., Wójta-Kempa, M., 2015, Students’ Preferences on the Residential Real Estate Market in Polish Cities, Real Estate Management and Valuation - poprzedni tytuł Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości), 1, s. 90-102.
   • Sławomir Palicki = 8,00 pkt
  • Palicki, S., Rącka, I., Kostov, I., 2015, Aesthetic Dimension of Urban Revitalisation of Polish and Bulgarian Cities, Świat Nieruchomości, 4 (94), s. 67-72.
   • Sławomir Palicki = 7,00 pkt
  • Palicki, S., 2015, Obszary potencjalnych działań rzeczoznawców majątkowych w świetle ustawy o rewitalizacji, Problemy Rynku Nieruchomości. Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego, 2 (44), s. 50-53.
   • Sławomir Palicki = 4,00 pkt
  • Palicki, S., 2015, Zastosowanie analizy wielokryterialnej do wspomagania procesu decyzyjnego w projektowaniu rewitalizacji obszarów miejskich, Studia Miejskie, 17, s. 63-76.
   • Sławomir Palicki = 8,00 pkt
  • Budner, W., Palicki, S., 2014, Uwarunkowania i sposoby rewitalizacji centrum Leszna, Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego, 1-2, s. 16-21.
   • Sławomir Palicki = 2,00 pkt
  • Palicki, S., Rącka, I., Kostov, I., 2015, State and determinants of real estate market development in Central and Eastern European Countries on the example of Poland and Bulgaria, Real Estate Management and Valuation - poprzedni tytuł Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości), 2, s. 77-90.
   • Sławomir Palicki = 8,00 pkt
  • Palicki, S., 2015, Potencjał nieruchomości handlowych w procesach ożywiania obszarów miejskich, Problemy Rynku Nieruchomości. Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego, 1(43), s. 30-34.
   • Sławomir Palicki = 4,00 pkt
  • Palicki, S., Rącka, I., 2015, Rynek mieszkaniowy obszarów śródmiejskich Poznania i Kalisza w obliczu potencjalnych zmian przestrzeni zurbanizowanej, Problemy Rynku Nieruchomości. Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego, 1(43), s. 124-131.
   • Sławomir Palicki = 4,00 pkt
  • Palicki, S., 2015, Rewitalizacja jako formuła ewolucji przestrzeni miejskiej, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej (WSB) w Poznaniu, 5, s. 67-76.
   • Sławomir Palicki = 6,00 pkt
  • Palicki, S., Stachowska, P., 2016, Estetyzacja artystyczna w procesach rewitalizacji miast, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) we Wrocławiu, 418, s. 264-273.
   • Sławomir Palicki = 10,00 pkt
  • Palicki, S., Rącka, I., 2016, Influence of Urban Renewal on the Assessment of Housing Market in the Context of Sustainable Socioeconomic City Development, Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering , 166, s. 851-860.
   • Sławomir Palicki = 4,00 pkt
  • Nowakowska, K., Palicki, S., 2016, Nieruchomości handlowe jako czynnik ożywiania przestrzeni małych miast, Problemy Rynku Nieruchomości. Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego, 2 (46), s. 107-115.
   • Sławomir Palicki = 6,00 pkt
  • Kostov, I., Palicki, S., Rącka, I., 2017, The Activities of Local Governments in the Revitalization of Public Space in Bulgaria and Poland, Real Estate Management and Valuation - poprzedni tytuł Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości), 25 (1), s. 103-111.
   • Sławomir Palicki = 12,00 pkt
  • Bernaciak, A., Palicki, S., 2017, Rola stereotypów w percepcji miejsca a tożsamość mieszkańców w procesie rewitalizacji, Gospodarka w Praktyce i Teorii, 2 (47), s. 7-18.
   • Sławomir Palicki = 4,50 pkt
  • Rącka, I., Palicki, S., Krajewska, M., Szopińska, K., Kempa, O., 2017, Changes On the Housing Market of the Downtown Area in Selected Polish Cities, Real Estate Management and Valuation - poprzedni tytuł Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości), 25 (2), s. 79-90.
   • Sławomir Palicki = 12,00 pkt
  • Palicki, S., 2017, Housing Resources and Needs in Light of Modern Urban Transformations: the Case of Poznan, Real Estate Management and Valuation - poprzedni tytuł Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości), 25 (2), s. 72-78.
   • Sławomir Palicki = 12,00 pkt
  • Palicki, S., 2001, Narzędzia marketingowe na gruncie rozwoju regionalnego i lokalnego, s. 10.
  • Palicki, S., 2003, Wartość i stopa kapitalizacji w wycenie obiektów wielomieszkaniowych, s. 18.
  • Palicki, S., 2004, Role of positioning and differentation in territorial marketing, s. 282-286.
  • Palicki, S., 2005, Big cities' revitalization, Economy in its theory and practice : problems, solutions, cases. Proceedings of Lubniewice 2003 and Lubniewice 2004. 2005, s. 81-86.
  • Palicki, S., 2005, Drogi ustalania współczynników wagowych atrybutów nieruchomości. Metoda badania popytu, Metody analizy rynku oraz ustalanie stóp stosowanych w podejściu dochodowym, s. 1-9.
  • Palicki, S., 2006, Pojęcie i wieloaspektowy charakter rewitalizacji obszarów miejskich, Rewitalizacja: nowa jakość w organizmie miejskim, s. 1-8.
  • Palicki, S., 2008, Następstwa rewitalizacji obszarów miejskich - ocena ex ante, Charrette. Kształcenie urbanistów w Polsce. Rola urbanisty w programowaniu procesów rewitalizacji, s. 93-96.
  • Palicki, S., 2015, Nieruchomość w przestrzeni.
   • Sławomir Palicki = 4,00 pkt
  • Palicki, S., 2009, Podstawy oceny projektów publicznych o charakterze społeczno-gospodarczym w: Antoni Sobczak (red.), Prace Instytutu Ekonomicznego, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej (PWSZ) w Koninie, Konin, s. 107-122.
  • Palicki, S., 2010, Rewitalizacja obszarów miejskich. Dyskusja o istocie i definicji zjawiska w: Roma Fimińska=Banaszyk (red.), Prace Instytutu Ekonomicznego (2), Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, s. 103-118.
  • Palicki, S., 2013, Możliwości wykorzystania metod prospektywnej oceny projektów rewitalizacji w kształtowaniu miejskich przestrzeni publicznych w: Maria Trojanek (red.), Uwarunkowania efektywnej gospodarki nieruchomościami publicznymi, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) w Kaliszu, Kalisz, s. 101-122.
   • Sławomir Palicki = 4,00 pkt
  • Palicki, S., 2013, Non-classical preferences modeling in the urban space evaluation w: Machová, M., Wallner, J. (eds.) (red.), Proceedings of the International Scientific Conference for Doctoral Students and Young Researchers EDAMBA 2013, Publishing House EKONÓM University of Economics in Bratislava, Bratysława, s. 1142-1150.
   • Sławomir Palicki = 5,00 pkt
  • Palicki, S., 2013, Możliwości wykorzystania analizy wielokryterialnej w rewitalizacji funkcji handlowej miasta w: Waldemar Gulczyński (red.), Lokalne i regionalne problemy gospodarki przestrzennej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp., s. 111-130.
   • Sławomir Palicki = 2,86 pkt
  • Kostov, I., Palicki, S., Rącka, I., 2014, Selected Aspects of Real Estate Appraisal Methodology: Comparative Analysis of Bulgaria and Poland w: СТРОИТЕЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ (Construction Entrepreneurship and Real Property) = Proceedings of the 29th International Scientific and Practical Conference in November 2014, Nauka i ikonomika, Ikonomiczeski Uniwjersitet - Warna, s. 124-136.
   • Sławomir Palicki = 5,00 pkt
  • Palicki, S., 2014, Waloryzacja przestrzeni publicznej w procesach rewitalizacji miast w: Dziewulska A., Królikowski J.T., Starzyk A. (red.), Rewitalizacja a kultura przestrzeni. Sytuacje i wzorce, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa, s. 269-280.
   • Sławomir Palicki = 4,00 pkt
  • Palicki, S., 2015, Wpływ rewitalizacji przestrzeni miejskiej Poznania na lokalny rynek mieszkaniowy w: Sławomir Palicki (red.), Nieruchomość w przestrzeni, Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, Kalisz, s. 27-46.
   • Sławomir Palicki = 4,00 pkt
  • Palicki, S., Rącka, I., 2015, Wartość lokali mieszkalnych wobec zmian wizerunkowych przestrzeni miejskiej w: Sławomir Palicki (red.), Nieruchomość w przestrzeni, Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, Kalisz, s. 75-103.
   • Sławomir Palicki = 4,00 pkt
  • Palicki, S., Trębecki, J., 2015, Creating the image of a shopping center in urban revitalization processes w: P. Iliew (red.), Construction entrepreneurship and real property. Proceedings of the 30th Anniversary International Scientific and Practical Conference in November 2015, Uniwersytet Ekonomiczny – Warna, Warna, s. 82-92.
   • Sławomir Palicki = 2,50 pkt
  • Palicki, S., 2015, Problems and risks in programming urban revitalization processes w: Innovation economy and industrial policy of region (ECOPROM - 2015). Works of research-to-practice conference with foreign participation 8-10 October 2015, Санкт-Петербург Издательство Политехническoгo университетa, Sankt-Petersburg, s. 622-630.
   • Sławomir Palicki = 5,00 pkt
  • Palicki, S., 2015, Changes in the value of residential property in Poznan agglomeration (Poland) in the context of contemporary urban transformations w: (red.), Aктуални въпроси на оценителската практика, Издательство „Паус” Варна, Warna, s. 133-154.
   • Sławomir Palicki = 5,00 pkt
  • Budner, W., Palicki, S., Pawlicka, K., 2015, Risk in revitalization processes of urban areas according to the case study of HafenCity in Hamburg w: Кластерная экономика и промышленная политика: теория и инструментарий, Санкт-Петербургский политехнический университет, s. 166-187.
   • Sławomir Palicki = 1,67 pkt
  • Palicki, S., Rącka, I., 2015, Wpływ odnowy miejskiej na wartość rynkową nieruchomości mieszkaniowych w: Agata Twardoch (red.), Mieszkać w mieście : sprawy mieszkaniowe, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, s. 49-70.
   • Sławomir Palicki = 4,00 pkt
  • Palicki, S., 2016, Ewolucyjność i złożoność koncepcji rewitalizacji miast w: Waldemar W. Budner (red.), Gospodarka przestrzenna. Udział poznańskiego Uniwersytetu Ekonomicznego w kształtowaniu współczesnego paradygmatu. Tom 2. Zastosowania paradygmatu, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 53-64.
   • Sławomir Palicki = 1,43 pkt
  • Palicki, S., 2016, Preferencje mieszkaniowe na obszarze metropolii Poznań w: prof. Maria Trojanek (red.), Nieruchomość w przestrzeni 2, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Kalisz-Poznań, s. 197-210.
   • Sławomir Palicki = 4,00 pkt
  • Palicki, S., Matusiak, M., 2016, Multi-criteria approach to the valorization of public spaces w: A. Bieda, J. Bydłosz, A. Kowalczyk (red.), Geographic Information Systems Conference and Exhibition "GIS ODYSSEY 2016", Croatian Information Technology Society, Zagreb, s. 184-197.
   • Sławomir Palicki = 2,50 pkt
  • Bernaciak, A., Palicki, S., 2016, Problems of social participation in urban revitalization w: Construction entrepreneurship and real property : proceedings of the 31st International Scientific and Practical Conference in November 2016, Nauka i ikonomika, Ikonomiczeski Uniwjersitet - Warna, Warna, s. 50-58.
   • Sławomir Palicki = 2,50 pkt
  • Palicki, S., Jochemski, P., 2017, Galeria handlowa jako czynnik ożywiania przestrzeni miasta średniej wielkości w: Trojanek M., Rącka I. (red.), Nieruchomość w przestrzeni 3, Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, Kalisz, s. 351-370.
   • Sławomir Palicki = 5,00 pkt
  • Palicki, S., 2017, Housing aspirations and preferences of the Poznań Agglomeration inhabitants w: Construction entrepreneurship and real property. Proceedings of the 32nd International Scientific and Practical Conference, Издателство “Наука и икономка” Икономически университет – Варна, Varna, s. 37-48.
   • Sławomir Palicki = 5,00 pkt
  • Sławomir Palicki (Problemy Rynku Nieruchomości. Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego), 2014-2015
   • Sławomir Palicki = 2,00 pkt
  • Sławomir Palicki, 2015, Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji
  • Sławomir Palicki, 2015, Towarzystwo Naukowe Nieruchomości
  • Matusiak, M., Palicki, S., Wartość przestrzeni publicznych – ujęcie modelowe i zastosowanie w wybranych miastach.
  • Pełna opieka nad Gościem uczestniczącym w programie Erasmus+ na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
  • Sławomir Palicki (Problemy Rynku Nieruchomości. Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego) od 2017-12-10 do 2017-12-31
  • Palicki, S., Metody prospektywnej oceny następstw rewitalizacji obszarów miejskich.
  • Wizerunek miasta i jego kształtowanie na przykładzie Poznania
  • Bariery rozwoju gminy Orchowo
  • Konwersja funkcji przestrzeni śródmieścia Poznania jako skutek zmiany lokalizacji wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Znaczenie funkcji administracyjnej Koszalina a jego rozwój społeczno-gospodarczy
  • Znaczenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w rozwoju województwa lubuskiego
  • Rozwój turystyki w gminie i mieście Chojnice w latach 2009-2013
  • Łagów jako lokalne centrum turystyki wiejskiej
  • Możliwości wykorzystania grywalizacji w stymulowaniu zachowań odbiorców produktów terytorialnych
  • Sławomir Palicki 2014 : 16
   • Sławomir Palicki = 48,00 pkt
  • Rola stereotypów w percepcji miejsca a tożsamość
  • Selected Aspects of Real Estate Appraisal Methodology: Comparative Analysis of Bulgaria and Poland
  • Changes in the value of residential property in Poznan agglomeration (Poland) in the context of contemporary urban transformations
  • Problems and risks in programming urban revitalization processes
  • Influence of urban renewal on the assessment of housing market in the context of sustainable socioeconomic city development
  • Wpływ rewitalizacji przestrzeni miejskiej Poznania na lokalny rynek mieszkaniowy
  • Wartość lokali mieszkalnych wobec zmian wizerunkowych przestrzeni miejskiej
  • Creating the image of a shopping center in urban revitalization processes
  • Palicki, S., 2015, Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Nieruchomość w przestrzeni".
  • Trojanek, M., Iliev, P., Gawron, H., Źróbek, S., Źróbek, R., Główka, G., Nawrot, Ł., Palicki, S., Tanaś, J., Trojanek, R., 2016, Nieruchomość w przestrzeni 2.
  • Trojanek, M., Gawron, H., Bartkowiak, P., Palicki, S., Tanaś, J., Trojanek, R., 2017, Międzynarodowa Konferencja "Nieruchomość w przestrzeni 3".
  • Trojanek, M., Bartkowiak, P., Gawron, H., Palicki, S., Tanaś, J., Trojanek, R., 2017, Międzynarodowa Konferencja "Nieruchomość w przestrzeni 3".
  • Palicki, S., 2017, СТРОИТЕЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ.
  • Trojanek, R., Trojanek, M., Tanaś, J., Strączkowski, Ł., Palicki, S., Rada redakcyjna, 2014, Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego.
  • Palicki, S., Redakcyjny, 2014, Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego.
  • Palicki, S., Komitet Redakcyjny (Rada Redakcyjna), 2017, Вестник Национальной академии туризма.
  • Romanowski, R., Florek, M., Palicki, S., Kisiała, W., Jankowska, M., Roth, A., 2014, V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Marketing Terytorialny, czyli jak wykreować miejsce w teorii i praktyce.
   • Sławomir Palicki = 2,00 pkt
  • Palicki, S., 2015, Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Nieruchomość w przestrzeni".
   • Sławomir Palicki = 2,00 pkt
  • Rącka, I., Palicki, S., Jakóbiec, E., Szczurek, G., Jancz, A., 2017, Międzynarodowa Konferencja "Nieruchomość w przestrzeni 3".
   • Sławomir Palicki = 2,00 pkt
  • Propozycja wysokości bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Etap pierwszy
  • Propozycja wysokości bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Etap drugi
  • Perspektywy pierwotnego rynku mieszkaniowego w Poznaniu ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Morasko-Radojewo-Umultowo
  • Analiza rynku nieruchomości mieszkaniowych w Poznaniu i gminach podpoznańskich
  • Diagnoza potrzeb mieszkaniowych Interpretacja badań ankietowych pt. Potrzeby i preferencje mieszkaniowe poznaniaków
  • Badanie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Metropolii Poznań
  • Sławomir Palicki (Varna University of Economics od 2014-02-16 do 2014-02-22)
  • Sławomir Palicki (Varna University of Economics od 2015-04-14 do 2015-04-20)
  • Spółka Celowa UEP dla Urządu Miasta Poznania
  • Sławomir Palicki, 2016-09-28, WTK Poznań: Otwarta Antena