21 marca 2019

Dorobek naukowy (publikacje)

dr hab. inż. Justyna Górna


  • Górna, J., 2012, Determinanty skuteczności identyfikowalności w nadzorze nad wyrobem niezgodnym w zakładach przetwórstwa mięsnego, wyd. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
  • Górna, J., Zalewski, R., Klimczak, I., 2003, Konsumencka i sensoryczna ocena jogurtów owocowo-warzywnych, Marketing i Rynek, 1, s. 19-24.
  • Górna, J., Matuszak-Flejszman, A., Ankiel-Homa, M., 2008, Wpływ informacji o certyfikowanych systemach zarządzania umieszczonych na opakowaniach jednostkowych, na decyzje nabywcze konsumentów indywidualnych, Opakowanie, 2, s. 16-20.
  • Górna, J., Matuszak-Flejszman, A., Ankiel-Homa, M., 2008, Wpływ informacji o systemie zapewnienia bezpieczeństwa żywności na decyzje nabywcze konsumentów indywidualnych (The influence of information about food safety management system on purchase decisions of individual consumers), Journal of Agribusiness and Rural Development (dawniej Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Ekonomia), 3, s. 89-97.
  • Górna, J., 2008, Istota wymagań standardu ISO 22000:2005 w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mleka, Journal of Agribusiness and Rural Development (dawniej Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Ekonomia), 3, s. 77-87.
  • Górna, J., 2008, Factors affecting decision related to the implementation of quality management systems and their results in the opinion of dairy industry companies, Journal of Agribusiness and Rural Development (dawniej Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Ekonomia), 1(7), s. 89-97.
  • Górna, J., Smoluk-Sikorska, J., 2009, Product unconformable in the light of legal regulations and the ISO 9001:2000 standards, Journal of Agribusiness and Rural Development (dawniej Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Ekonomia), 1(11), s. 93-102.
  • Górna, J., Krzymiński, M., 2009, Wpływ zintegrowanego systemu zarządzania jakością na zarządzanie procesowe w ocenie kadry zarządzającej i pracowników produkcyjnych palarni kawy Strauss Cafe Poland Sp. z o.o., Journal of Agribusiness and Rural Development (dawniej Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Ekonomia), 4(14), s. 71-84.
  • Górna, J., 2009, Konkurencyjność przedsiębiorstw przemysłu mięsnego i mleczarskiego na terenie Wielkopolski w aspekcie spełnienia wymagń prawa żywnościowego Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) w Warszawie : Problemy Rolnictwa Światowego, 7, s. 5-12.
  • Matuszak-Flejszman, A., Górna, J., 2010, The integration of PN-EN ISO 22000:2006 and GMP+ standard B2 requirements - a case study, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 159, s. 35-44.
  • Górna, J., 2011, Wpływ wymagań prawnych i standardów zarządzania bezpieczeństwem żywności na zapewnienie nadzoru nad wyrobem niezgodnym, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 166, s. 194-205.
  • Górna, J., Hadryjańska, B., 2011, The effectiveness of traceability for food safety, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 214, s. 108-119.
  • Hadryjańska, B., Górna, J., 2011, The activities of Wielkopolska companies towards improving the environmental performance of dairy products’ manufacturing process, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 217, s. 102-111.
  • Górna, J., 2012, Czynniki warunkując skuteczność systemu identyfikowalności na przykładzie przedsiębiorstw przetwórstwa mięsnego, Zarządzanie i Finanse / Journal of Management and Finance - poprzedni tytuł : Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 3/2, s. 107-118.
  • Matuszak-Flejszman, A., Hadryjańska, B., Górna, J., 2013, Changes in environmental management after Poland's entry to the EU - the example of the dairy sector, Polish Journal of Environmental Studies, 3, s. 781-791.
  • Górna, J., 2015, Społecznie odpowiedzialna organizacja w nadzorowaniu niezgodności na przykładzie przedsiębiorstw przetwórstwa mięsnego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) we Wrocławiu, 378, s. 116-132.
  • Górna, J., 2015, Wpływ celów uwzględnionych przy projektowaniu systemu identyfikowalności na jego skuteczność, Towaroznawcze Problemy Jakości / Polish Journal of Commodity Science, 3 (44), s. 11-19.
  • Górna, J., 2016, Zasady identyfikacji i identyfikowalności w przemyśle spożywczym, Przemysł Spożywczy, 1, s. 23-26.
  • Górna, J., 2016, Zarządzanie alergenami. Studium przypadku, Przemysł Spożywczy, 6, s. 24-30.
  • Górna, J., 2016, Management of unsafe food recall, Journal of Agribusiness and Rural Development (dawniej Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Ekonomia), 2(40), s. 265-270.
  • Górna, J., 2016, Zarządzanie incydentami i wycofanie wyrobu z rynku, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 10, s. 83-93.
  • Górna, J., 2016, Znaczenie oceny dostawców dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 12, s. 46-56.
  • Sikora, E., Górna, J., 2017, The practical aspects of allergen management in meat manufacturing in the United Kingdom, Studia Oeconomica Posnaniensia, 5 (7), s. 162-176.
  • Górna, J., 2018, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w zakresie przestrzegania zasad higieny na etapie produkcji podstawowej, Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, 1, s. 102-111.
  • Sikora, E., Górna, J., Szablewski, T., 2018, Rating the relevance of specific areas of allergen control procedures in Polish and British poultry meat processing plants, Intercathedra, 1 (34), s. 73-78.
  • Górna, J., 2013, Wpływ celów uwzględnionych przy projektowaniu systemu identyfikowalności na jego skuteczność, Towaroznawstwo XXI wieku Podstawą innowacji, jakości oraz satysfakcji konsumentów, s. 51.
  • Matuszak-Flejszman, A., Górna, J., 2005, Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie w oparciu o wymagania normy ISO 9001:2000 w: Władysława Łuczka-Bakuła (red.), Zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem wyrobów, PRODRUK, Poznań, s. 25-50.
  • Matuszak-Flejszman, A., Górna, J., 2007, Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie w oparciu o wymagania normy ISO 9001. w: Władysława Łuczka-Bakuła (red.), Zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem wyrobów : teoria i praktyka., Akademia Rolnicza (AR) w Poznaniu, Poznań, s. 25-50.
  • Matuszak-Flejszman, A., Ankiel-Homa, M., Górna, J., 2008, Wpływ certyfikowanych systemów zarządzania na decyzje nabywcze konsumentów indywidualnych w: M. Wiśniewska, E. Malinowska (red.), Jakość, bezpieczeństwo, ekologia w sektorze rolno-spożywczym : kierunki rozwoju., Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot, s. 276-281.
  • Matuszak-Flejszman, A., Ankiel-Homa, M., Górna, J., 2010, Rola auditów drugiej i trzeciej strony w doskonaleniu znormalizowanych systemów zarządzania jakością, bezpieczeństwem produktu, środowiskiem i bhp w: Alina Matuszak-Flejszman (red.), Audit narzędziem utrzymania i doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania, PZiTS (Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych), Poznań, s. 57-76.
  • Górna, J., 2010, Audit jako narzędzie doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności w: Alina Matuszak-Flejszman (red.), Audit narzędziem utrzymania i doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania, PZiTS (Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych), Poznań, s. 77-93.
  • Górna, J., 2011, The importance of legal requirements and standards of food safety management for the effectivenes of the traceability system w: Grażyna Krasnowska, Anna M. Salejda (red.), Safety in food production chain, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław, s. 11-18.
  • Górna, J., 2012, Wymagania standardów zarządzania bezpieczeństwem żywności w zakresie identyfikowalności a wymagania prawne w: Tadeusz Sikora, Urszula Balon (red.), Determinanty zarządzania jakością życia. Usługi i żywność., Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków, s. 345-363.
  • Górna, J., 2013, Food safety assurance the case of company producing dried brewer's yeast w: RURAL DEVELOPMENT 2013 : Innovations and Sustainability 6/2. THE SIXTH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE PROCEEDINGS Volume 6, Book 2, Aleksandras Stulginskis University, Kaunas, s. 94-97.
  • Górna, J., Vovk, V., 2014, Food safety and quality assurance in Poland and Ukraine w: Jacek Łuczak (red.), Shaping the quality of products and services - the questions of Central and Eastern Europe, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań, s. 368-388.
  • Górna, J., 2014, Food safety management systems w: Jerzy Łańcucki (red.), Normalized Management Systems : Quality, Environment and Safety, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 132-149.
  • Górna, J., 2016, Znaczenie skuteczności systemu identyfikowalności wewnętrznej i zewnętrznej w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności na przykładzie przedsiębiorstw przetwórstwa mięsnego w: Dorota Nowak, Katarzyna Samborska (red.), Systemy zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności - teraźniejszość i przyszłość, Polskie Towarzystwo Technologów Żywności, Oddział Warszawski, s. 29-38.