11 sierpnia 2022

Dorobek naukowy (publikacje)

dr Anna Bernaciak


  • Bernaciak, A., Antolak, M., Bartoszczuk, W., Jopek, D., Majewska, A., Oleński, M., Pijanowski, J., Prus, B., Szumigała, P., 2015, Problemy kształtowania ładu przestrzennego, wyd. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Kraków.
   • Anna Bernaciak = 20,00 pkt
  • Bernaciak, A., 2010, Zarządzanie regionem w świetle koncepcji konwergencji, Studia Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 8, s. 31-40.
   • Anna Bernaciak = 3,00 pkt
  • Bernaciak, A., 2011, Zmiany relacji rdzeń-peryferie w polskich regionach w latach 1999-2008, Studia Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 10, s. 46-60.
   • Anna Bernaciak = 3,00 pkt
  • Bernaciak, A., 2014, Regional economic instability and the dynamics of economic growth, Central Eastern European Journal of Management and Economics, 3, s. 189-197.
  • Bernaciak, A., 2014, Percepcja przestrzeni miejskiej - uczestnicy procesu i ich rola w przestrzeni, Studia Periegetica, 2 (12), s. 13-24.
   • Anna Bernaciak = 2,00 pkt
  • Bernaciak, A., 2015, Współczesne przemiany centrów miast w świetle wybranych doświadczeń amerykańskich i europejskich , Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 4, s. 265-275.
   • Anna Bernaciak = 7,00 pkt
  • Bernaciak, A., Tomasz, B., 2015, Gra jako narzędzie dydaktyczne w kształceniu na poziomie akademickim. "Park Manager Game"., Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 5, s. 159-174.
   • Anna Bernaciak = 6,00 pkt
  • Bernaciak, A., Bernaciak, A., 2015, Ocena presji działalności gospodarczej na środowisko przyrodnicze w gminach aglomeracji poznańskiej, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 8, s. 131-153.
   • Anna Bernaciak = 6,00 pkt
  • Bernaciak, A., 2015, Strategiczne kierunki rozwoju regionu w warunkach stabilnej i niestabilnej dynamiki rozwoju gospodarczego, Marketing i Rynek, 10, s. 35-44 CD.
   • Anna Bernaciak = 6,00 pkt
  • Bernaciak, A., 2015, Przekształcenia strefy kontinuum w przestrzeni aglomeracji a kontekście postulatów rozwoju trwałego i zrównoważonego , Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania., 42, s. 137-147.
   • Anna Bernaciak = 7,00 pkt
  • Bernaciak, A., 2016, The Role of Local Authorities in Education for Sustainable Development in Poland, Studia Periegetica, 1 (15), s. 35-44.
   • Anna Bernaciak = 6,00 pkt
  • Bernaciak, A., Bernaciak, A., 2016, The efficiency of systemic solutions for the removal of asbestos in Poland - current status and prospects, Economic and Environmental Studies, 4 (40), s. 787-801.
   • Anna Bernaciak = 13,00 pkt
  • Bernaciak, A., 2016, The valuation of ecosystem services for the sake of revitalization processes, Ekonomia i Środowisko, 4 (59), s. 122-132.
   • Anna Bernaciak = 12,00 pkt
  • Bernaciak, A., 2016, Zmiany świadczeń dostarczanych przez ekosystemy w następstwie procesów rewitalizacji w miastach., Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) we Wrocławiu, 452, s. 177-184.
   • Anna Bernaciak = 10,00 pkt
  • Bernaciak, A., 2016, Wycena świadczeń ekosystemów miejskich jako element prospektywnej oceny następstw procesów rewitalizacji, Studia i Prace WNEIZ US, 46 (2), s. 11-20.
   • Anna Bernaciak = 9,00 pkt
  • Bernaciak, A., Bernaciak, A., 2016, Regionalne zróżnicowanie nagromadzenia i dynamiki usuwania azbestu w Polsce - uwarunkowania społeczno-gospodarcze, Studia i Prace WNEIZ US, 46 (2), s. 185-196.
   • Anna Bernaciak = 9,00 pkt
  • Bernaciak, A., Kozłowska, A., 2017, Using Innovative Teaching Methods to Promote Sustainable Development among Students of Economics and Management, Studia Periegetica, 1 (17), s. 21-33.
   • Anna Bernaciak = 6,00 pkt
  • Bernaciak, A., Bernaciak, A., Witkowska, M., 2017, Zróżnicowanie cen usług dodatkowych świadczonych przez regionalne instalacje przetwarzania odpadów w Polsce w kontekście wyzwań gospodarki o obiegu zamkniętym, Studia i Prace WNEIZ US, 47 t. 2, s. 153-164.
   • Anna Bernaciak = 9,00 pkt
  • Bernaciak, A., Palicki, S., 2017, Rola stereotypów w percepcji miejsca a tożsamość mieszkańców w procesie rewitalizacji, Gospodarka w Praktyce i Teorii, 2 (47), s. 7-18.
   • Anna Bernaciak = 4,50 pkt
  • Bernaciak, A., 2017, The New Urban Agenda - a Challenge or an Opportunity for Polish Cities?, Economic and Environmental Studies, 4 (44), s. 879-892.
   • Anna Bernaciak = 13,00 pkt
  • Bernaciak, A., Bernaciak, A., Lis, A., Zasada, K., 2017, Possibilities of satisfying the energy needs of rural community residents with renewable energy sources - the case of Poland, Acta Regionalia et Environmentalica, 2, s. 59-63.
   • Anna Bernaciak = 5,00 pkt
  • Bernaciak, A., Bernaciak, A., Lis, A., Zasada, K., 2017, Possibilities of completing energy needs of a rural community residents with renewable energy sources - Polish case, International Scientific Conference Fast-growing trees and plants growing for energy purposes (new knowledge on ecophysiology, ecology, economy, energetics, environmental science, legislation and technology), s. 6.
  • Bernaciak, A., Suszyńska, K., 2018, Neighbourhood Sustainability Assessment - how to put theory into practice?, Current challenges of local and regional development, s. 92-93.
  • Bernaciak, A., 2018, Zrównoważone osiedle mieszkaniowe - historia czy przyszłość?, Ekonomiczne, społeczne i środowiskowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej i rozwoju społeczno-gospodarczego, s. 47.
  • Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kiszkowo
  • Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022
  • Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi dla Miasta Kwidzyna za rok 2015
  • Strategia Rozwoju Miasta Luboń na lata 2008-2017. Ewaluacja 2017
  • Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi dla Miasta Kwidzyna za rok 2016
  • Bernaciak, A., Bernaciak, A., 2010, Planowanie ochrony środowiska w układach lokalnych i regionalnych w: P. Mickiewicz (red.), Wybrane problemy zarządzania środowiskiem w rozwoju lokalnym i regionalnym, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Łódź, s. 43-74.
   • Anna Bernaciak = 2,00 pkt
  • Bernaciak, A., 2011, Miejsce miast w regionie w świetle koncepcji rdzenia i peryferii. Studium województwa wielkopolskiego (lata 1999-2009) w: Waldemar Gulczyński (red.), Lokalne i regionalne problemy gospodarki przestrzennej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp., s. 169-188.
   • Anna Bernaciak = 4,00 pkt
  • Bernaciak, A., 2012, Stabilność i niestabilność dynamiki rozwoju gospodarczego a rozwój regionów-aspekty teoretyczne i możliwości aplikacyjne w: W. Gulczyński (red.), Lokalne i regionalne problemy gospodarki przestrzennej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp., s. 197-209.
   • Anna Bernaciak = 4,00 pkt
  • Bernaciak, A., Mrozińska, A., 2013, Współpraca międzygminna i rozwój gospodarczy w strategiach rozwoju gmin aglomeracji poznańskiej w: Waldemar Gulczyński (red.), Lokalne i regionalne problemy gospodarki przestrzennej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp., s. 9-22.
   • Anna Bernaciak = 1,43 pkt
  • Bernaciak, A., Piotrowicz, I., 2013, Czynniki rozwoju regionu przygranicznego na przykładzie województwa lubuskiego w: Waldemar Gulczyński (red.), Lokalne i regionalne problemy gospodarki przestrzennej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp., s. 201-215.
   • Anna Bernaciak = 2,86 pkt
  • Bernaciak, A., Dagmara, Ż., 2013, Obszary i obiekty zdegradowane w przestrzeni miasta na przykładzie Wschowy w: Waldemar Gulczyński (red.), Lokalne i regionalne problemy gospodarki przestrzennej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp., s. 217-230.
   • Anna Bernaciak = 2,86 pkt
  • Bernaciak, A., 2013, Przejawy niestabilności dynamiki gospodarczej Polski i polskich województw w latach 1999-2010 w: Wanda M. Gaczek (red.), Dynamika, cele i polityka zintegrowanego rozwoju regionów : aspekty teoretyczne i zarządzanie w przestrzeni, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 301-313.
   • Anna Bernaciak = 4,00 pkt
  • Bernaciak, A., 2014, The Concept nad Typology of Regions w: Tomasz Branka, Arnold Bernaciak (red.), Regional Development and the Baltic Sea Region, CSD Uppsala. Uppsala Centre for Sustainable Development, Uppsala, s. 85-94.
   • Anna Bernaciak = 5,00 pkt
  • Bernaciak, A., 2015, Portret społeczny - narzędzie diagnostyczne na potrzeby tworzenia programu rewitalizacji w: Iwona Kłóska (red.), Problemy i uwarunkowania samorządności terytorialnej, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała, s. 165-186.
   • Anna Bernaciak = 4,00 pkt
  • Bernaciak, A., 2016, Niestabilność gospodarki regionalnej a dynamika wzrostu gospodarczego w: Wanda Maria Gaczek (red.), Gospodarka przestrzenna. Udział poznańskiego Uniwersytetu Ekonomicznego w kształtowaniu współczesnego paradygmatu. Tom 1. Teoretyczne podstawy paradygmatu, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 265-272.
   • Anna Bernaciak = 1,00 pkt
  • Bernaciak, A., Palicki, S., 2016, Problems of social participation in urban revitalization w: Construction entrepreneurship and real property : proceedings of the 31st International Scientific and Practical Conference in November 2016, Nauka i ikonomika, Ikonomiczeski Uniwjersitet - Warna, Warna, s. 50-58.
   • Anna Bernaciak = 2,50 pkt
  • Bernaciak, A., 2016, Edukacyjna rola miejskich programów środowiskowych w: Arnold Bernaciak (red.), Zarządzanie miastem : aktualne problemy i wyzwania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp., s. 165-176.
   • Anna Bernaciak = 4,00 pkt
  • Bernaciak, A., 2017, Planowanie na rzecz rozwoju zrównoważonego na szczeblu lokalnym w Polsce - uwarunkowania formalno-prawne w: Ryszard F. Sadowski SDB, Zbigniew Łepko SDB (red.), Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland, Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego, Warszawa, s. 383-394.
   • Anna Bernaciak = 5,00 pkt
  • Anna Bernaciak, 2012, Stowarzyszenie Gospodarka Przestrzenna
  • Anna Bernaciak, 2016, European Association of Environmental and Resource Economists (EAERE)
  • Anna Bernaciak, 2017, Polskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych
  • Nowak, J., Kisiała, W., Bernaciak, A., Perska, A. : Aktualizacja Strategii Rozwoju Leszna 2015-2024
  • Anna Bernaciak 2014 : 2
   • Anna Bernaciak = 6,00 pkt
  • Anna Bernaciak 2018 : 2
  • Bernaciak, A. (rec.), 2017: Miasto - studia empiryczne z wykorzystaniem metod analizy przestrzennej.
   • Anna Bernaciak = 4,00 pkt
  • Systemic solutions for the removal of asbestos in Poland - current status and development
  • Uwarunkowania społeczno-gospodarcze regionalnego nagromadzenia i dynamiki usuwania azbestu w Polsce
  • Evaluation of ecosystem services and its applicability for the purpose of planning the revitalization processes in cities
  • Formy, treści i znaczenia przestrzeni centrum miast
  • Świadczenia zasobowe ekosystemów miejskich a procesy rewitalizacji
  • Using innovative teaching methods for the purpose of popularization sustainable development among students
  • Rola stereotypów w percepcji miejsca a tożsamość
  • Valuation of Ecosystem services in urban areas
  • Zróżnicowanie usług świadczonych przez regionalne instalacje przetwarzania odpadów w Polsce
  • Possibilities of satisfying the energy needs of rural community residents with renewable energy sources – Polish case
  • Strączkowski, Ł., Mazurczak, A., Trojanek, R., Tanaś, J., Bernaciak, A., Suszyńska, K., Chodkiewicz, A., Boruta, M., Jancz, A., 2016, Tendencje rozwoju poznańskiego rynku mieszkaniowego.
   • Anna Bernaciak = 2,00 pkt
  • Anna Bernaciak (Slovak University of Agriculture od 2017-02-04 do 2017-08-04)
  • Bernaciak, A., 2017, The New Urban Agenda, University of Applied Sciences Zittau/Görlitz .
   • Anna Bernaciak = 3,00 pkt
  • Bernaciak, A., 2017, Measuring neighborhood sustainability, University of Applied Sciences Zittau/Görlitz .
   • Anna Bernaciak = 3,00 pkt
  • Bernaciak, A., 2017, Cities' evolution - a way towards sustainability?, University of Applied Sciences Zittau/Görlitz .
   • Anna Bernaciak = 3,00 pkt