Przejdź do strony CEM

Zapisz się na NEWSLETTER Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i otrzymuj najświeższe informacje o naszej ofercie

E-mail

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla celów marketingowych i reklamowych

Administratorem danych osobowych jest:
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
tel. +48 61 856 90 00
NIP: 777-00-05-497
REGON 00000-1525
Inspektor Ochrony Danych:
Rolę Inspektora Ochrony Danych (IOD) na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu począwszy od dnia 25 maja 2018 roku zacznie pełnić dr hab. inż. JACEK ŁUCZAK, prof. nadzw. UEP.
Dane kontaktowe:
abi@ue.poznan.pl
pokój 1715, Collegium Altum
tel. +48 602 394 161
Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie dobrowolnej zgody dla celów marketingowych.
Okres przechowywania i kategorie odbiorców danych osobowych:
Dane osobowe przechowywane będą dla celów marketingowych do dnia 31 grudnia 2025 roku.
Dane przetwarzane będą przez pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego i/lub przez osoby zatrudnione przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu na podstawie umów cywilno-prawnych – na podstawie udzielonych przez Administratora upoważnień do przetwarzania danych osobowych. Dane mogą być także przetwarzane przez firmy oferujące systemy do przeprowadzania mailingu (np. Redlink, Sare) – na podstawie stosownych umów powierzenia zawartych z administratorem danych.
Dostęp do danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz usunięcia. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych:
Osoba, która udzieliła zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych ma prawo żądać od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma także prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, cofnąć zgodę na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma również prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe go dotyczące, które dostarczył administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora.
W celu realizacji praw wymienionych powyżej należy wysyłać wiadomość e-mail zawierającą stosowne żądanie na adres: cem@ue.poznan.pl
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie:
W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celach marketingowych nie następować będzie zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.
Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Oświadczam, że:
  1. wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu dla celów marketingowych i reklamowych, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz na otrzymywanie od Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
  2. pozyskałem/-am od Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu pełne dane co do jego tożsamości jako administratora danych osobowych oraz co do danych kontaktowych administratora danych oraz jego przedstawiciela;
  3. zostały mi przekazane przez administratora danych dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych;
  4. zostałem/-am poinformowany/-a przez administratora danych, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, a podane dane będą przetwarzane dla celów marketingowych i reklamowych na podstawie udzielonej zgody;
  5. zostałem/-am poinformowany/-a o kategoriach odbiorców moich danych osobowych;
  6. zostałem/-am poinformowany/-a, że dane osobowe będą przetwarzane dla celów marketingowych i reklamowych do dnia 31 grudnia 2025 roku;
  7. zostałem/-am poinformowany/-a o prawie do żądania od administratora danych dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
  8. zostałem/-am poinformowany/-a o prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  9. zostałem/-am poinformowany/-a o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  10. zostałem/-am poinformowany/-a, czy w odniesieniu do moich danych osobowych następować będzie zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.